رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این تحقیق رابطه شاخص­های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه­های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت­ها، فرض کارایی بازار پذیرفته‌شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر واکنش قیمت سهام از یک سو و از سوی دیگر به بررسی تأثیر  تأخیر واکنش قیمت سهام بر بازدهی آتی سهام پرداخته می­شود.در گروه فرضیه­های اول تأخیر واکنش قیمت سهام متغیر وابسته و سه شاخص کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، مربوط بودن و پایداری سود متغیر مستقل می­باشند. همچنین در گروه فرضیه دوم صرف بازدهی شرکت متغیر وابسته و تأخیر واکنش سهام متغیر مستقل می­باشد.
یافته­های این تحقیق نشان دادکه کیفیت اقلام تعهدی با تأخیر واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و مربوط بودن با تأخیر واکنش سهام رابطه معکوس دارند. در این تحقیق بین پایداری سود و تأخیر واکنش سهام رابطه معناداری مشاهده نگردیده است. همچنین، در رابطه با فرضیه گروه دوم مشاهده گردید که تأخیر واکنش قیمت سهام قدرت تبیین بازده غیرعادی را ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns

نویسندگان [English]

 • yAHYA hASSAS Yeganeh 1
 • Elham omidi 2

 

 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا، و خجسته، محمدعلی. (1388). ارتقای تبیین مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره­وری سرمایه. مجله تحقیقات حسابداری، شماره اول، 50-73.
 2. اسماعیلی، شاهپور. (1385). کیفیت سود و بازده سهام.پایان نامهکارشناسیارشد، دانشگاهعلامه طباطبایی.
 3. اعتمادی، حسین، و ایمانی­برندق، محمد. (1386). بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 26، 61-72.
 4. الهیاری،اکبر. (1385).کارایی بازاربورساوراقبهادارتهران.پایان نامهکارشناسیارشد، دانشگاهعلامه طباطبایی.
 5. بهار مقدم، مهدی، و کوهی، علی. (1389). بررسی نوع مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، شماره 2، 93-75.
 6. پورحیدری، امید، و کرمشاهی، بهنام.(1389).بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری با در نظر گرفتن میزان کارایی بازار در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار،شماره 12، 87-108.
 7. ثقفی، علی، و ابراهیمی، ابراهیم. (1388). رابطهتدویناستانداردهایحسابداریبا کیفیتاطلاعاتحسابداری. بررسی هایحسابداریوحسابرسی، شماره 57، 33-50.
 8. خواجوی،شکرالله، و ناظمی، امین. (1384). بررسی رابطه بین  کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق­بهادار تهران،بررسی­های حسابداری و حسابرسی،شماره 40، 37-60.
 9. دانا، محمدمهدی. (1389). کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی.پایان نامهکارشناسیارشد، دانشگاهعلامه طباطبایی.
 10. قائمی، محمد حسین. و وطن­پرست، محمد رضا. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، 85-103.
 11. مرفوع، محمد. (1390).ریسک نقد­شوندگی سهام و کیفیت سود.پایان نامهدکتری،دانشگاهعلامه طباطبایی.
  1. Aboody, D., Hughes, J. and Liu, J. (2006), Measuring value Relevance in a(possibly) Inefficient Market. Journal of Accounting Research, 40, 956-986.
  2. Anand, P. (2003). Efficiency of  Indian stock market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24-36.
  3. Ball, R., and Brown, P. (1968),. An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159-178.
  4. Bernard, V., Thomas, J. (1989). Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed price response or risk premium?. Journal Of Accounting Research, 27, 1-36.
  5. Bhattacharya, N., Desai, H., and Venkataraman, K. (2007). Earnings Quality and information asymmetry.Journal of Accounting Research.
  6. Booth, L.,Chang, B. (2011). Information asymmetry, Dividend Status, and SEO Announcement-Day Returns. Journal Of Financial Research, 155-177.
  7. Bovee, M. (2004). Information quality: A conceptual framework and empirical validation. Doctoral dissertation, The university of  Kansas.
  8. Callen, J., Khan, M. (2011). Accountig Quality, Stock Price , and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research, 1-27.
  9. Chen, C. (2012). Time Varying Earnings Persistence and The Delayed Stock Return Reaction to Earnings Announcements. Contemporary Accounting Research, 1-3.
  10. Dechow, P., and Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
  11. Demski, I. and Christensen, J. (2003). Accounting Theory: An information content perspective. MCGRAW-Hill/Irwin.
  12. Diamond, D and Verrecchia, R. (1991). Disclosure, liquidity and the cost of capital. Journal of Finance, 46, 1325-1395.
  13. Fama, E., and French, K. (1993). Size and book-to-market factors in earnings and returns. Journal of Finance, 50, 131-155.
  14. Fama, E., MacBeth, J. (2007). Risk, Return, and Equilibrium. Journal of Political Economy, 81, 607-636.
  15. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., and Schipper, K. (2004). cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79, 967-1010.
  16. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., and Schipper, K. (2006). Earnings Quality. Foundations and Trends in Accounting, 4, 259-340.
  17. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., and Schipper, K. (2007). Information uncertainty and post earnings announcement drift. Journal of  Business, 34, 403-433.
  18. Francis ,J., and Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance?. Journal of Accounting Research, 37, 319-352.
  19. Healy, P., Hutton, A., and Palepu, K. (1999). Stock performance and intermediation changes surrounding increase in disclosure. Contemporary Accounting Research, 16, 485-520
  20. Healy. P., Palepu, K. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31 , 405–440.
  21. Hendrksen, E.S., and Van Berda, M.F. (1992). Accounting theory. Fifth edition.
  22. Hou, j., Moskowitz, T. (2005). Market frictions, price delay and the Cross-Section of Expected Returns. Reviwe of Financial studies, 18, 981-1020.
  23. Jegadeesh, N., ,Titman, S. (1993). Return to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.  Journal Of Finance, 65-91.
  24. Jennings, R., Starks, L. (1985). Information content and the speed of  stock price adjustment. Journal Of  Accounting research, 23, 336-350.
  25. Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37, 57−81.
  26. Lafond, R., and Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83, 447-478.
  27. Lakonishok, J., Shleifer, A., and Vishny, R. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, 49, 1541-1578.
  28. Lambert, R., Leuz, C., and Verrecchia, R. (2007). Accounting information discloser and the cost of capital. Journal Of Accounting Research, 45, 385-420.
  29.  Lipe, R .(1990). The relation between stock returns and accounting earnings given alternative information. The Accounting Review, 65, 49-71
   1.  NG, J. (2008). The effect of information quality on liquidity risk. Working paper, university of Penslvania.
   2. Penman, S. (2001). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill, New York.
   3. Schipper, K., and Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons, 17,97-110
   4. Sloan, R .(1996). Do Stock prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?. The Accounting Review, 71, 289-315.
   5. Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell Systems Technical Journal, 27, 623-656.
   6. Sunyoung, K. (2008). Three Essay on Financial Accounting-Empirical Studies. PhD Dissertation, University of Alberta.
   7. Watts, R., Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory.
   8. Wolk, H., and Dodd, J. (2004). Accounting theory: a conceptual and institutional approach. Sixth Edition.
   9. Yee, K. (2006). Earnings quality and the equity risk premium: A benchmark model. Contemporary Accounting Research.