نویسنده = محمد اسماعیل فدایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 113-138

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی اکبر اربابیان