مدیریت سود و قیمت‌گذاری ریسک در صنعت بانکداری: شواهدی از ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مالی و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سود خالص یکی از مهم‌ترین اقلامی است که بر مبنای روش‌ تعهدی حسابداری محاسبه شده و می‌تواند در معرض دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می‌دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقلام تعهدی، سودهای گزارش‌شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ذخیره (هزینه) مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان مهم‌ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک‌ها، در بازه زمانی 10 ساله 1385 تا 1394 است. بر پایه پیشینه پژوهشی انتظار می‌رود بانک‌های با عملکرد واقعی قوی (ضعیف) و پیش‌بینی عملکرد ضعیف (قوی) اقدام به ذخیره (مصرف) سود آتی، با کاهش (افزایش) سود واقعی از طریق ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول - به‌ویژه، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص - کنند. به‌منظور ارزیابی اثر عملکرد جاری و آتی بر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص از جمله نیاز به تأمین مالی خارجی، در دسترس‌بودن سایر روش‌های مدیریت سود نظیر شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی و پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات سرمایه‌ای و ارتباط ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص با ریسک از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیران در صورت عملکرد جاری قوی (سود بالا) اقدام به ذخیره سود کرده و در صورت عملکرد جاری ضعیف (سود پایین)، اقدام به مصرف سود آینده می‌کنند. نتایج همچنین نشان می‌دهد، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص با نوسان قیمتی سهام بانک‌ها رابطه معنادار منفی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Risk Valuation in the Banking Industry: Evidence from Loan Loss Provisions

نویسندگان [English]

  • Ahmad Badri 1
  • Ali Ebrahimnejad 2
  • Ali Tahmasebi Torshizi 3
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Finance, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Master of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An extensive literature examines managers’ incentives to smooth reported earnings using accruals in order to reduce price fluctuation of stocks in markets. Banks have additional incentives to engage in earnings management for a number of reasons, including tighter regulatory environment. They also have the ability to manage earnings using loan loss provisions (LLP). This paper examines earnings management using accruals – in particular, LLP - as the main accrual item in financial reporting of banks in the Iranian banking industry from 2005 to 2016. From previous studies, we expect that for banks with good (poor) current performance and expected poor (good) future performance, managers will save income for (borrow income from) the future by reducing (increasing) current income through LLP, especially discretionary LLP (DLLP). We also examine the effect of external financing, availability of other methods of earnings management like increasing (decreasing) non-operating income and capital requirements and also the relation of DLLP with risk. Our results indicate that bank managers do save earnings through DLLP in good times and borrow earnings using DLLP in bad times. We also find that bank risk is negatively associated with discretionary accruals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Loan Loss Provisions
  • Risk
  • earning management
ثقفی، علی؛ مرفوع، محمد (بهار 1390) ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال هشتم، شماره 29، صص1-37.

خواجوی، شکرالله؛ ناظمی، امین (1384)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 40.

دامودران، اسوات (بهار 1393) مالی شرکتی پیشرفته رویکرد کاربردی، ترجمه احمد بدری، روح‌اله فرهادی، سارا شهریاری، انتشارات نص.

زلقی، حسین؛ قدمی‌مشهور، آسیه (1397) بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال پانزدهم،‌ شماره 58، صص161-179.

سوری، علی (1393) اقتصادسنجی همراه با کاربردstata 12&Eviews8 ، نشر فرهنگ‌شناسی، تهران.

مجموعه قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا

مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ کرمی، غلامرضا (1384) نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره42، صص61-74.

مهرانی، ساسان؛ اسکندری، قربان؛ گنجی، حمیدرضا (1393)، رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 42، صص139-117.

نجفی، مهرناز (1390) مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

نوری بروجردی، پیمان؛ سوری، داود؛ اشرف گنجوئی، محمدعلی (پاییز 1392) مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات کمی در مدیریت، سال چهارم، شماره سوم.

یحیائیان، لیلا (1391) رابطه مدیریت سود و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

Ahmed, A. S., C. Takeda and S. Thomas (1999) Bank Loan Loss Provisions: A Reexamination of Capital Management, Earnings Management and Signaling Effects.” Journal of Accounting and Economics, 1–25.

Barth, M., Cram, D., Nelson, K (2001) Accruals and the prediction of future cash flow. The Accounting Review 76, 27–58.

Beatty, A., Harris, D (1999) The effects of taxes, agency costs and information asymmetry on earnings management: a comparison of public and private firms. Review of Accounting Studies 4, 299–326.

Becker, C., De Fond, M., Jiambalvo, J., Subramanyam, K.R (1997) The effect of audit quality on earnings management. Working paper, University of Washington, Seattle, WA.

Cheni, m., Win J. Suini, h. Adabsh, S (2009) Ownership Differences and Firm Income Smoothing Behavior, Journal of Business Finance and Accounting, 36, pp21-39.

Dechow, P.and Dichev, I (2002) The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77, 35–59.

Dechow, P.,R. Sloan and A. Sweenery(1995) Detecting earning management, The Accounting Review. Vol, 2. No, 70.

Diantimala, Y (2018) The Impact of Industry-Specific Regulation on Income Smoothing Practice: Evidence from Indonesian Commercial Banks, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies  vol,4/1. No 59-78.

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R (1992) The Cross-section of Expected Stock Returns, The Journal of Finance. Vol, XLVIL. No, 2.

Fudenberg, D. and J. Tirole (1995) A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents. Journal of Political Economy, 75–93.

Healy, PM and Wahlen, J. (1999) A Review of the Earnings Management Literature and its implication for Standard Setting, Accounting Horizons. Vol, 13. No, 4.

Herve, Stolowy. Gaetan, Breton (2003) Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual Framework, Review of Accounting and Finance. Vol, 1. No,3.

Jin, Justin. kanagaretnam, Kiridaram. Lobo, J. Gerald. (2018) Discretion in Bank loan Allowance, Risk Taking and Earning Management, Journal of Accounting and Finance. Vol.58

Kanagaretnam, K, J.LOBO, Mathieu, R (2003) Managerial incentives for income smoothing through bank loan loss provisions, Review of Quantitative Finance and Accounting. vol. 20.

Kim, M. and W. Kross (1998) The Impact of the 1989 Change in Bank Capital Standards on Loan Loss Provisions and Loan Write-Offs.” Journal of Accounting and Economics, 69–99.

Lintner, J. (1965) The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, Vol, 47.

McNichals, M (2002) Discussion of the quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors, 77, the accounting review, 61-69.

McNichols, M (2000) Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public Policy 19, 313–345.

Rajgopal, S., Shevlin, T (2002) Empirical evidence on the relation between stock option compensation and risk taking. Journal of Accounting and Economics 33, 145–171.

Subramanyam, K.R (1996) The pricing of discretionary accruals, Journal of Accounting and Economics, 22, 249-281

Wan Masliza, Wan Mohammad and Shaista Wasiuzzaman and Rapiah Mohd Zaini (2011) Panel Data Analysis of the Relationship between Earnings Management, Bank Risks, Loan loss Provision and Dividend per Share” Journal of Business and Policy Research. Vol, 6. No,1

Watts, R.l. and J. Zimmerma. )1978( Toward a positive theory of the determination of accounting standards, The Accounting Review. Vol, 56.

Yasuda, Y, Okuda, S and Konishi, M (2004) The Relationship between Bank Risk and Earnings Management: Evidence from Japan, Review of Quantitative Finance and Accounting. vol. 22.