تاثیر استراتژی‌های‌ کسب‌وکار بر محیط اطلاعاتی شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علاّمه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علاّمه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق، تاثیر استراتژی کسب‌و‌کار بر محیط اطلاعاتی شرکت‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از سنجه‌های عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش‌بینی سود برای محیط اطلاعاتی شرکت‌ها و برای تعیین نوع استراتژی انتخابی شرکت‌ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل‌های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد پانل دیتا استفاده شده و چهار متغیر کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی‌ها و عمر شرکت) نیز در مدل‌ها در نظر گرفته شده‌ است. قلمرو زمانی تحقیق، دوره زمانی 1389 تا 1396 بوده و نمونه تحقیق شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی‌داری بین استراتژی کسب‌و‌کار و محیط اطلاعاتی شرکت‌ها (عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام، خطای پیش‌بینی سود) وجود دارد به این معنی که هر چه استراتژی کسب‌وکار شرکت تهاجمی‌تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش‌بینی سود در آن شرکت بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Business Strategies on the Company's Information Environment

نویسندگان [English]

  • Robab Shakeri 1
  • Mohammad Marfou 2
1 Guest Lecturer, Shariati Technical College, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

In this study, the effect of business strategy on the Company's Information Environment (Information Asymmetry, stock returns Volatility, Earning Forecast Errors), is studied. Also to determine the type of companies' selected strategy (prospective or defensive), the Ittner and Larcker )1997) scoring system is used. For statistical analysis, multivariate regression used and control variables (firm size and financial leverage) is also used in models. The study period, is the period (2011) to (2015) and a sample of 168 companies listed on the Tehran Stock Exchange is used. The results indicate that a positive and significant relationship exists between the company's business strategy and Information Environment (Information Asymmetry, stock returns Volatility, Earning Forecast Errors) so that the more prospective business strategy, brings more information asymmetry, more stock returns Volatility and more Earning Forecast Errors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategy
  • Information Asymmetry
  • Stock Returns Volatility
  • Earning Forecast Errors
احمدی، سعیدعلی. فدایی، زهرا. (1394). «ارزیابی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  پژوهش‌های حسابداری مالی. پاییز 1394، صص91 – 104.

آقایی، محمدعلی. حسینی، حسن. اسدی، زینب. (1395). «اهمیت محیط اطلاعاتی داخلی برای اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  پژوهش‌های حسابداری مالی. زمستان 1395، صص 17 – 36 .

ایزدی، فاطمه. (1392). «تحلیل تاثیر رقابت بازار محصول و استراتژی‌های کسب‌و‌کار بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اداری و اقتصاد - دانشگاه اصفهان.

بت‌شکن، محمد‌هاشم. عارفی، اصغر. (1378). «انتخاب استراتژی در شرکت‌های سرمایه- گذاری». مجله حسابدار. زمستان 1378. شماره 135. صص 75 – 79.

تنانی، محسن. محب‏خواه، محمد. (1393). «بررسی رابطه بین استراتژی کسب‌و‌کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار». پژوهش‌‌‌های تجربی حسابداری، پاییز 1393، شماره 13، صص 105-127.

رضوانی، حمیدرضا. سهامخدم، مازیار. (1391). «تناظر استراتژی کسب‌و‌کار با عدم اطمینان محیطی (مورد مطالعه: شرکت‌های پگاه فارس و شام شام)». فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. بهار و تابستان 1391. شماره7، صص 88 - 104

زارعی‏متین، حسن. یزدانی، حمیدرضا. بیریایی، هانیه‏سادات. (1389). «بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن». نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، زمستان 1389، شماره 6، صص 97 – 112.

ستایش، محمدحسین. مهتری، زینب. محمدیان، محمد. (1394). «بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان  نقد عملیاتی».  پژوهش‌های حسابداری مالی. پاییز 1394، صص 37 – 60 .

فخاری، حسین. رضائی پیته نوئ، یاسر. (1397). «تاثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت».  فصلنامـه حسابداری مدیریت. بهار 1397، صص63 – 79 .

کامیابی، یحیی. بوژمهرانی، احسان. نادری پلنگی، فاضل. (1393). «خطای پیش‌بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره». مطالعات تجربی حسابداری مالی. پاییز 1393، شماره 43، صص 131-151.

کرمی، غلامرضا. فرج زاده، مریم. (1394). «بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی». مطالعات تجربی حسابداری مالی. شماره 48، صص 77-104.

مدبّر، یاشار. (1391). «تاثیر محافظه‏کاری حسابداری بر محیط اطلاعاتی شرکت‏ها». پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد و حسابداری (واحد تهران مرکز) _ دانشگاه آزاد اسلامی. زمستان 1391.

مشکی، مهدی. عاصی‏ربّانی، محمود. (1390). «بررسی رابطه بین خطای پیش‏بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران». نشریه بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، زمستان 1390، شماره‏ 66، صص 53 _ 68.

 Balakrishnan, K., Blouin, J.L., Guay,W. (2012). “Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency?”. Working Paper. http: ssrn.com/ abstract=1792783.

Barth, M. E., Kasznik, R., & McNichols, M. F. (2001).” Analyst coverage and intangible assets”. Journal of Accounting Research, 39(1), 1–34.

Bentley, K A., Omer, T. C. and Sharp, N. Y. (2012). “Business Strategy,Financial Reporting Irregularities, and Audit Effort”. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1705726.

Bentley, K. A., Omer, T. C. and Twedt, B. J. (2016). “Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment?” Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract= 2162240.

Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z., & Walther, B. (2010). “The financial reporting environment: Review of the recent literature”. Journal of Accounting and Economics, 50, 296–343.

Coën A, esfleurs A. (2009). “International evidence on the relative importance of the determinants of earnings forecast accuracy”, Journal of Economics and Business, 1-19.

Dent, J. F. (1990). “Strategy, organization and control: Some possibilities for accounting research”. Accounting, Organizations and Society, 15, 3–25.

Gallemore, J., Labro, E. (2015). “The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 60, No. 1, Pp. 149-167.

García Lara J. M, García Osma B. & Fernando P. (2014). “Information Consequences of Accounting Conservatism”. European Accounting Review, 23:2, 173-198, DOI: 10.1080/09638180.2014.882263.

Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (1984). “Build, hold, harvest: Converting strategic intentions into reality”. Journal of Business Strategy, 4(3), 34–47.

Hambrick, D. C. (1983). “Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow’s strategic types”. The Academy of Management Journal, 26(1), 5–26.

Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). “The Influence of a Firm’s Business Strategy on its Tax Aggressiveness”. Contemporary Accounting Research, 32(2), 674–702.

Ittner, C., and Larcker, D. (1997). “Product Development Cycle Time and Organizational Performance”. Journal of Marketing Research, 34(1), 13-23.

Josephson, B. W. (2014), ”Strategic Marketing Ambidexterity: Antecedents and Financial Consequences”, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of PHilosophy, Washington State University, Carson College of Business.

Miles, R. E. and Snow, C. C. (1978). “Organizational strategy, structure,and process”. New York: McGraw-Hill Book Co.

Nurul Houqe, M., Kerr, M. and Monem, M. (2013). “Business Strategy andEarnings Quality”. Electronic copy available at: http://ssrn. com/abstract=2198626 .

Rajagopalan, N. (1997). “Strategic orientation, incentive plan adoptions, and firm performance: Evidence from electric utility firms”. Strategic Management Journal, 18(10), 761–785.

Singh, P., & Agarwal, N. C. (2002). “The effects of firm strategy of the level and structure of executive compensation”. Canadian Journal of Administrative Sciences, 19(1), 42–56.

Venkatraman, N. (1989). “Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement”. Management Science, 35(8), 942–962.

Zahra, S. A., & Pearce, J. A. (1990). “Research evidence on the Miles-Snow typology”. Journal of Management, 16(4), 751–768.