بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند

چکیده

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی بوده و شفافیت گزارشگری مالی به معنای ارائه قابل درک واقعیت­های اقتصادی واحدهای تجاری از طریق گزارش­های مالی است. از طرف دیگر، مدیریت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی انجام می­گردد. لذا درپژوهش حاضر،رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری مورد مطالعه قرارگرفته است. نمونه آماری شامل 112 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1389 الی 1395 بررسی شده اند. برای سنجش مدیریت سود واقعی از مدل روچودری(2006 و برای اندازه­گیری مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیل­شده جونز و شفافیت اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از مدلبارتوهمکاران(2009) اندازه­گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی رابطه معناداری با شفافیت اطلاعات حسابداری وجود دارد. بدین معنی که استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی که شاخص­های مهم مدیریت سود واقعی هستند می­توانند بر شفافیت اطلاعات مالی اثر گذار باشند. هچنین نتایج نشان دادکه بین مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Real Earnings Management and Accruals Earnings Management with the Transparency of Accounting Information in Listed Firms in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hassan Zalaghi 1
  • Asyieh Ghadami Mashhour 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
2 Master of Accounting, Alvand Non-Profit Higher Education Institute. Hamadan, Iran
چکیده [English]

Transparency is the core of financial reporting and the transparency of financial reporting is to provide an understanding of the economic facts of business units through financial reports. On the other hand, earnings management is an unrealistic report of a business's economic performance that is aimed at misleading some
stakeholders or affecting contractual outcomes. Therefore, in the current research, the relationship between real earning management and Accrual Earnings Management with the transparency of accounting information has been studied. The sample includes 112 Firms from listed Firms in Tehran Stock Exchange, which were
surveyed during 2010-2017. To measure real earning management used from model of Roychowdhury (2006) and for measuring the Accrual Earnings Management used from the modified Jones model and to measure the transparency of accounting information used from model of Bart et al.(2009). The results showed that there is meaningful relationship between real earning management and the transparency of
accounting information, which means that the use of discretion regarding operational, investment and financing decisions, which are important indicators of real earning management, can affect the transparency of financial information.Too results showed that there was no significant relationship between Accrual Earnings
Management and transparency of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Earnings Management
  • Accrual Earnings Management
  • Accounting Information Transparency
انصاری، عبدالمهدی؛ دری سده، مصطفی؛ نرگسی، مسعود (1392)، بررسی تاثیر دستکاری  فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

دارابی، رویا و مرادلو، حسین (1390)، بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره 11،صص 41-51.

خیراللهی، فرشید؛ بهشور، اسحاق؛ ایوانی، فرزاد (1393)، مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و  نگهداشت وجه نقد، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 44، صص 145- 161.

قائمی، محمدحسین و علوی، سید مصطفی(1391)، رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره 12،صص 67-78.

نرگسی، مسعود(1392)، بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در دوره­های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

 مشایخی، بیتا و حسین پور، امیرحسین(1395)، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت­های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 49، صص29-52.

نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیک بخت، محمدرضا(1384)، بررسی مدیریت سود در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره 2 ،صص 165 تا 177.

یوسفی اصل، فرزانه؛ ملانظری، مهناز و سلیمانی امیری، غلامرضا (1393)، تبیین مدل شفافیت گزارشگری، فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 14، صص1-38.

 Barth, M. E. , Konchitchki,Y. & Landsman ,W.R. (2010). Cost of Capital and Earnings Transparency. Working paper, SSRN. com.

 Barth, M. E. , and Schipper, K. (2008). Financial Reporting Transparency. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 23:173-190.

Bushman,R and Smith, A (2001). Financial accounting information and corporate governance . Journal of accounting and economics , 32(1-3): 237-333.

Cheung, Y. L , Ping, J. b, Weiqiang, T. (2010). A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies, Journal of Accounting Public Policy, 29: 49-58.

Dechow, P.M. and Skinner, D.J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14: 235-250.

Ewert,R, and Wagenhofer, (2005), Economic Effects of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management , The Accounting Review, 80(4): 1101-1124.

Francis, J. , R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review 79: 967-1010.

Gunny, k., (2005), what are the consequences of real earning management? Working  paper, university of California.

Healy, P. M., and Wahlen, J. M.(1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizons, 13: 365-383.

Hunton, J. E., Libby, R., & Mazza, C. L. (2006). Financial reporting transparency and earnings management (retracted). The Accounting Review, 81(1): 135-157

Madhani, P. (2009). Role ofDisclosure and Transparency in Financial Reporting. The accounting world, 7( 6): 63-66.

Nakashima. M., ziebart. D.(2015). did Japanese- sox have an impact on earnings management and earnings quality?, managerial auditing journal, 30: 482-510.

Khalid Al-Amri (2016). Real earnings management in public vs private firms in the GCC countries: a risk perspective, Journal of Applied Accounting Research,18 (2): 242-260.

Roychowdhury, S.(2006). Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics,41: 335-370.

Sanjaya, P.S. and Saragih, M.F.(2012). The Effect of Real Activities Manipulation on Accrual Earnings Management: The Case in Indonesia Stock Exchange (IDX). Journal of Modern Accounting and Auditing, 8( 9): 1291-1300.

Schipper, K, Earning Management, Accounting Horizons, 3:91-106.

Yu, W, (2008). Accounting-Based Earnings Management And Real Activities Manipulation, Dissertation, Georgia Institute of Technology.

Yu, Fan (2005).”Accounting transparency and the term structure of credit  preads, Journal of Financial Economics,75: 53–84.