مقایسه ارزش اقتصادی مدل‌های خطر با رویکرد حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، گروه حسابداری، مبارکه، اصفهان

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، گروه حسابداری، مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از مقایسه مدل‌های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی‌ها و مقایسه‌هایی که بین مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل‌ها را در نظر گرفته‌اند. در سال‌های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل‌‌ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل‌های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته‌ شده است. برای این منظور مدل خطر شام‌وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت‌گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل (ӀӀӀ) شامل  بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی‌ترین مدل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Economic Value in Hazard Models with Accounting Approach for Bankruptcy Prediction

نویسندگان [English]

  • Nazanin Salehi 1
  • Majid Azimi yancheshmeh 2
1 M.A. of Accounting, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of comparing the bankruptcy prediction models is introducing the best model to avoid wasting investment and rare resources. So it is crucial to choose a model that has more economic values, investigations and comparisons often have been made between bankruptcy prediction models that have considered the accuracy dimension. In recent years, other dimensions have been paid attention to as well.
These dimensions are the explanatory power and models of economic value. As the economic dimension has not been investigated in Iran, for the first time comparing the accounting approach with hazard models in economic value dimension are discussed in this study. For this purpose, the hazard model of (Shumway, 2001;
Campbell et al., 2008), and accounting based model of Pourheydari and Koopayee
(2010) is considered. The Loan Pricing Stein (2005) and Blochlinger and C. Lippold
(2006) also two proposed measures by Basel (ӀӀӀ) including return on assets and
return on risk- weighted assets have been used to assess the economic value . The
sample of research is consisted of 242 admitted companies on Tehran Stock
Exchange from 2004 to 2015. The results show that the hazard models have more
economic value than accounting model and the model of Campbell et al (2008) is
the most economical mode

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic value
  • Basel III
  • bankruptcy predicting
  • accounting model
  • hazard model
ابراهیمی کردلر، علی؛ و اعرابی، مهران (1390)،  "بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت، زیمسکی و شیراتا) در پیش‌بینی نکول تسهیلات اعطائی به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی بانک سپه)". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی. 3 (12): 63-52.

پورحیدری، امید؛ و کوپائی حاجی، مهدی (1389). "پیش‌بینی بحران مالی با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی".  مجله پژوهش حسابداری مالی. 1 (3): 46-33.

رموز، نجمه؛ و محمودی، مریم (1396)، پیشبینی ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. راهبر مدیریت مالی. 16 (5):57-51.

رهنمای رودپشتی، فریدون؛ علی خانی، راضیه؛ و مران جوری، مهدی (1388)، " بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی حسابداری و حسابرسی. 55 (16): 34-19.

شیخی، خالد؛ رسول یاری و حسن داودی (1392)، بررسی قابلیت نسبت های مالی درپیش بینی توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (1387-1377) براساس مدل زاوگین. فصلنامهپژوهشنامهاقتصادی.13(50) 190-169.

صالحی، نازنین؛ عظیمی یانچشمه، مجید (1394)، "بررسی تطبیقی مدل خطر با مدل‌های سنتی برای پیش‌بینی ورشکستگی" فصلنامه حسابداری مالی. 8(30): 121-94.

کردستانی، غلامرضا، تاتلی، رشید و کوثری فر، حمید. (1393). "ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها".  فصلنامهعلمیپژوهشیدانشسرمایهگذاری. 3 (9):100-83.

قدیری مقدم، ابوالفضل؛غلامپور‌‌‌ فرد، محمدمسعود؛ و نصیر‌‌زاده، فرزانه (1388)، "بررسی توانایی‌های مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اُلسون در پیش‌بینی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش و توسعه (علمی پژوهشی). 16 (28): 220-193.

منصور، جهانگیر (1387)، قانون تجارت، چاپ شصت و هفتم، تهران: چاپ نیل، 366 صفحه.

ودیعی، محمد حسین؛ و میر اسماعیلی، سید حسین (1391)، "پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل‌های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها".  تحقیقات حسابداری و حسابرسی.4(13):146-172.

Acosta-González, E. Fernández-Rodríguez.F & Ganga. H (2017). "Predicting corporate financial failure using macroeconomics variables and accounting data". Computational Economics.  50 (4):1-31.

Agarwal, V. & Taffler, R.J (2007). "Twenty-five Years of the Taffler Z-Score Model: Does it really have Predictive Ability?" Accounting and Business Research. 37 (4): 285–300.

Agarwal, V. & Taffler, R, J (2008a). "Comparing the Performance of Market-based and Accounting-Based Bankruptcy Prediction Models". Journal of Banking and Finance. 32 (8): 1541– 1551.

Altman, E.I., (2006). "Corporate Financial Distress and Bankruptcy", John Wiley & Sons, Inc. Third Edition.

Aminian, A, Mousazade, H & Imani Khoshkho, O. (2016). "Investigate the Ability of Bankruptcy Prediction Models of Altman and Springate and Zmijewski and Grover in Tehran Stock Exchange, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, 7 (4): 208-211.

Basel Committee on Banking Supervision, (2006). International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework, June.

Basel Committee. (2011). "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems", Basel Committee on Banking Supervision.

Bauer, J. & Agarwal, V. (2014). "Are Hazard Models Superior to Traditional Bankruptcy Prediction Approaches? A Comprehensive Test", Journal of Banking & Finance. 40 (2014): 432– 442.

Bauweraerts, J. (2016). Predicting Bankruptcy in Private Firms: Towards a Stepwise Regression Procedure, International Journal of Financial Research, 7(2):147-153. 

Beaver, William H. (1966). "Financial Ratios as Predictors of Failure", Journal of Accounting Research. (4): 71-111.

Blochlinger, A. & Leippold, M. (2006). "Economic Benefit of Powerful Credit Scoring". Journal of Banking and Finance. 30 (3):851–873.

Campbell, J, Hilscher, Y & Szilagyi, J. (2008). "In Search of Distress Risk", Journal of Finance. 63 (6): 2899– 2939.

Chava, S & Jarrow, R. A. (2004). "Bankruptcy Prediction with Industry Effects",Review of Finance, 8 (4): 537– 569.

Christids, A. C-Y & Gregory, A. (2010). "Some new models for financial distress prediction the UK", University of Exeter Business school.

Gray. Dale F, Merton. Robert. C, Bodie. Zvi & Minahan. John R. (2008). Contingent Claims Approach to Measuring and Managing Sovereign Credit Risk. Journal of Investment Management. 5 (4): 5-28.

Hillegeist, S. A, Keating, E.K, Cram, D.P &, Lundstedt, K.G. (2004). "Assessing the Probability of Bankruptcy",Review of Accounting Studies. 9 (1): 5– 34.

Latinen, T and Kankaanpaa, M. (1999). "Comparative Analysis of Failure Prediction Methods: the Finish Data". University of Vaasa. The European Accounting Review. 1999, 8:1, pp. 67-92

Lo, A. (1986). "Logit versus Discriminant Analysis, A specification test and Application to Corporate Bankruptcy". University of Pennsylvania, Journal of Econometrics. 31(2): 151-178.

Shumway, T. (2001). "Forecasting Bankruptcy more accurately: a Simple Hazard Model", Journal of Business. 74 (1): 101–124.         

Stein, R.M. (2005). "The Relationship between Default Prediction and Lending Profits: Integrating ROC Analysis and Loan Pricing", Journal of Banking and Finance. 29, 1213–1236.