ارزیابی تأثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طراحی و تحلیل زنجیره‌های تأمین کارا و طراحی مدل‌های ارزیابی عملکرد در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این زنجیره؛ کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و به طور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تأمین بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به جهت کسب نتایجی قابل اتکا و مربوط و همچنین دیدی همه جانبه به موضوع از داده های فصلی 37 شرکت دو صنعت دارو و سیمان (888 فصل-­شرکت) طی دوره زمانی 1388-1393 به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش عملیات تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد و مدیران شرکت ها می توانند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در زمینه جریان مالی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت را بهبود بخشند. ولیکن دوره واریز بستانکاران و دوره تبدیل وجه نقد تأثیر معناداری بر عملکرد نداشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Sedighi 1
  • Mahboubeh Riahi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Master of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Applying effective supply chains and planning the models of evaluating performance have been considered in recent years. The main purpose of this chain is reducing costs, increasing the effectiveness and efficacy and in general improving profit for all its stakeholders. The present study attempted to investigate the possible effect of Financial Supply Chain Management (FSCM) on performance of companies that listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the 3 month interim (seasonal) data of 37 pharmaceutical and cement companies (888 seasons - company) during 2009-2014 were utilized as sample. The results showed that there was a meaningful negative effect of Days of Sales Outstanding, Days of Inventory, and Operating Cash Cycle on performance. Thus, firms’ managers could improve their performances by adopting plans and policies in the field of financial supply chain. However, there was not found any significant effect on Days of Payables Outstanding, Cash Conversion Cycle on firms’ performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Financial Supply Chain1 Management
  • Cash Flow Management
  • Firms’ Performance
اخلاصی، امیر؛ جامی، سحر. (1387). بررسی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، گروه پژوهشی آریانا، http://www.civilica.com/ Paper- IMMC03-IMMC03_055.html

اسدی، غلامحسین؛ یوخنه القیانی، ماریام. (1393). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 41، 103-83.

تهرانی، رضا؛ رهنما، روح اله (1390). تجزیه و تحلیل صورت های مالی. نشر نگاه دانش(3)، 274.

دیانتی دیلمی،زهرا؛ علم بیگی، امیر؛ برزگر، مرتضی(1395).بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیرت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 51، 78-47.

سلیمانی سه دهی، مجتبی؛ پورنادر، مهردخت و فتح اله، مهدی.(1392).بررسی مدیریت مالی در زنجیره های تأمین و نقش نهادهای مالی در ارائه خدمت مرتبط. ماهنامه علمی-تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین،2، 14-8.

عالم تبریز، اکبر؛ محمد رحیمی، علیرضا. (1388). رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته. شرکت چاپ و نشر بازرگانی. چاپ اول.

فتحی، سعید؛ توکلی، سید یاسین. (1388). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد بنگاه های اقتصادی. بررسی های بازرگانی. 116-104.

کرمی، غلامرضا؛ عمرانی، حامد. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. مجله پژوهش های حسابداری مالی. 64-49.

مدرس، احمد؛ عبداله زاده، فرهاد. (1388). مدیریت مالی. شرکت چاپ و نشر بازرگانی. جلد اول، 35-33.

محمدی، محمد. (1388). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت. 91-80.

محمدی، فاطمه و نجفی، امیر(1394)، بررسی عملکرد مدیریت مالی زنجیره تامین و نقش آن در بهبود سرمایه درگردش و نقدینگی، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان، دبیرخانه همایش، http://www.civilica.com/Paper-CAAME01-CAAME01_198.html

Aberdeen Group, )2007(. The 2008 state of the market in supply chain finance. Aberdeen Group, Boston.

Aptel, O. Pourjalali,H. (2001). Improving activities and decreasing of cost of logistic in hospitals. A comparison of US and French hospitals, Int. J. Account. 36.65–90.

Camerinelli. E & Cantu. A (2006), “Measuring the Value of the Supply Chain: A Framework”, Supply Chain Practice Vol. 9. No.2.2006, pp. 20-58.

Chan, F.T.S. (2003). Performance Meaesurement in a Supply Chain. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 21(1), 534-48.

Chan, T. S., Qi, H. J., Chan, H. K., Lau. C. W., & Li, W. L. (2003). A conceptual model of performance measurement for supply chains. Management Decision, 21(7), 645-620.

Dubey, R. Chakrabarty, A. (2011). Role of innovative supply chain practices and total quality management (TQM) on performance of Indian cement manufacturing firms : an empirical study. Polish Journal of Management Studies. Vol. 4 | 96-119

Ebben, J. J. & Johnson, A. C. (2011) Cash conversion cycle management in small firms: Relationships with liquidity, invested capital, and firm performance. Journal of Small Businessand Entrepreneurship, 24(3), 381-396.

Handfield, R.B., & Nicholas, E.L. (1999). Introduction to supply chain management. Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.

Kiakojoori, D., Aghajani, H., Roudgarnezhad, F., Alipour, H., & Kiakojoori, K.(2011). Performance Appraisal of Islamic Azad branches of Mazandaran province using data evolvement analysis. Australian Journal of Basic and applied sciences, 5(12), 840-848

Kilincci, O., & Onal, S.A. (2011). Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company. Expert Systems with Applications, 38, 9656-9664.

Kristofik, Peter, et al., et al. 2).2012(، FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – CHALLENGES AND OBSTACLES., ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, Vol. 1, pp. 132-143. Code: 8-2012.ISSN 2224- 9729.

Kroes, J. R, .Manikas. A. (2014)."Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A longitudinal perspective”. Int. J. Production Economics 148. 37-50.

Mentzer, J., DeWitt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., Smith, C., Zacharia, Z. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics 22 (2), 1–24.

Mohammed Ali Wahdan & Mohamed Ashraf Emam  (2017). The Impact of Supply Chain Management on Financial Performance and Responsibility Accounting: Agribusiness Case from Egypt. Accounting and Finance Research, Vol. 6, No. 2; 2017

Narayana, S.A. ,Pati, R. K., Vrat, P. (2012).Research on management issues in the pharmaceutical industry: literature review. International Journal of Pharma- cuticle and Healthcare Marketing 6(4),351–375.

Quinn, M., (2011). Forget about profit, cash flow is king. Wall Street J.(accessed 15.07.2012)from).

Ukaegbu, B.(2014) The  significance of working capital management in determining firm profitability: Evidence from developing  economies in Africa. Research in International Business and Finance31(2014)1–16

Vinodh, S., Anesh Ramiya,. R., & Guatham,. S.G. (2011). Application of fuzzy analytic network process for supplier selection in a manufacturing organization. Expert Systems with Applications, 38, 272-280.

Wagner,S.M , Kemmerling,R .(2014). Supply chain management executives in corporate upper echelons. Journal of Purchasing & Supply Management 20 (2014) 156–166

Wisner, P. (2011). Linking Supply Chain Performance to a Firm’s Financial Performance. Distinguished Lecturer The University of Tennessee. 25 may 2011.

Woei, Loh Shyong. (2008), “Supply chain performance and financial success of selected companies on bursa Malaysia”, www.dspace.fsktm.um.edu.my.com

Wuttke, D, A. Blome,C. Henke.M (2013) , Focusing the financial flow of supply chains:An empirical investigation of financial supply chain management, Int. J. Production Economics 145 (2013)773–789

Xu, J., Li, B., & Wu, D. (2009). Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation. International Journal Production Economics, 122, 628-638

Zhao, X., Huo, B., Flynn, B.B., Yeung, J.H.Y., (2008). The impact of power and relationship commitment on the integration between manufacturers and customers in a supply chain. Journal of Operations Management 26 (3), 368–388