پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مربی حسابداری، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مسائل و مشکلات مرتبط با صورت‌های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت­های مالی نشان می­دهد که به احتمال زیاد صورت­های مالی دوره­های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام می‌دهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت­های مدیریتی دریافت کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه ‌شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 43 شرکت به عنوان نمونه اصلی و 43 شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال‌های 1391 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت­های مالی باعث جریمه‌های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Financial Reporting Failure for Outside Directors

نویسندگان [English]

  • Farshid Kheirollahi 1
  • Farzad Eivani 2
  • Ehsan Mohebi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Instructor of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph. D. Student of Accounting, Tabataba’i University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Issues and problems associated with financial statements have raised ambiguities about the role and responsibilities of the board of directors as well as the audit committee in financial reporting. Accounting restatements indicates that the financial statements of the past periods are unlikely to be presented in accordance with the generally accepted accounting principles. In addition, the Accounting Restatements may indicate weakness in the firm's internal control system. An efficient director labor market wills likely reward directors who have a reputation for effectiveness with additional board positions and associated benefits, and penalize the poor performers by loss of their positions and benefits. In the present study, the consequences of financial statements as a reporting failure for non-executive directors with an emphasis on the audit committee are examined. For this purpose, 43 listed firms were selected as the main sample and 43 listed firms as the control group during the years 2012 to 2016 from Tehran Stock Exchange. According to the results of the study, the financial restatements have not led to the imposition of labor market fines for outside director

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Restatements
  • Outside Director
  • Audit Committee
آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی. (1386). تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. مجله بوس، شماره 52.

باقرپور ولاشانی، محمدعلی. اعتمادی، حسین. امیدفر، مهدی. (1394). "تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه های حسابداری". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 46، تابستان 1394، ص ص 102-79.

حساس‌یگانه، یحیی. تقی‌زاده، سمیه. (1394). ). "تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1394، ص ص 58-39.

رحمانی، علی. نجف تومرایی، المیرا. (1391). "تجدید ارائه صورت‌های مالی و ریسک اطلاعاتی". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 34، تابستان 1391، ص ص 54-33.

شریعت پناهی، سید مجید. کاظمی، حسین. (1389)."تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود". فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 26، تابستان 1389، ص ص 28-1.

کوکبی، صدریه. کردلویی، حمیدرضا. میرابی، وحیدرضا.(1393). "تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی".دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال چهارم، شماره 16، زمستان 1394، 27-34.

مؤمنی، منصور. فعال قیومی، علی.(1391)."تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS". نشر مؤلف، تهران، چاپ هفتم.

موسوی، سیدرضا. جباری، حسین، بیدختی، عباس طالب. (1393). "حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال7، شماره 25، بهار 1394، 97-119.

مهرانی، ساسان، کرمی، غلامرضا، سیدحسینی، سیدمصطفی.(1392). تئوری حسابداری. انتشارات نگاه دانش، نوبت اول، 1392.

نیکبخت، محمدرضا. رفیعی، افسانه. (1391). "تدوین الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در ایران". دانش حسابداری، سال سوم، شماره 9، ص ص 194-167.

 Agrawal, A., Chadha, S., 2005. "Corporate governance and accounting scandals". Journal of Law and Economics, 48 (October), 371–406.

Anderson, K., Yohn, T., 2002. "The effect of 10-K restatements on firm value, information asymmetries, and investors’ reliance on earnings". Working Paper, Georgetown University.

Beasley, M.S.1996. "An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". The Accounting Review 71 -1996: 65-433.

Callen, J.L.; J. Linat; and D. Segal.2002. "Accounting Restatements: Are They Always Bad News?" Working Paper, Rotman School of Management, University of Toronto,

Carcello, J.V., Neal, T.L., Palmrose, Z., Scholz, S., 2011. "CEO involvement in selecting board members, audit committee effectiveness, and restatements". Contemporary Accounting Research 28 (summer), 396–430.

Chakravarthy, C, deHaan, E and s. Rajgopal.2014." Reputation Repair after a Serious Restatement". THE ACCOUNTING REVIEW. Vol. 89, No. 4. 2014, pp. 1329–1363.

Collins, D., Reitenga, A.L. and sanchez, J.M.2008."The impact of accounting restatements on CFO turnover and bonus compensation: Does securities litigation matter?” Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol.24, pp.162-171.

Dechow, P. M., W. Ge, and C. Schrand. 2010. "Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences".Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3): 344–401.

Desai, H., C. Hogan, and M. Wilkins. 2006. "The reputational penalty for aggressive accounting: Earnings restatements and management turnover". The Accounting Review, 81 (1): 83–112.

Fama, E.F., Jensen, M.C., 1983. "Separation of ownership and control". Journal of Law and Economics 26 (June), 301–325.

Farber, D. B. 2005." Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter?”The Accounting Review 80 (2): 539–561.

Gilson, Stuart C., .1990. "Bankruptcy, boards, banks, and blockholders: Evidence on changes in corporate ownership and control when firms default". Journal of Financial Economics27, 355-387.

Graham, J., Li, S., Qiu, J., 2008. "Corporate misreporting and bank loan contracting". Journal of Financial Economics 89 (1), 44–61.

Harford, Jarrad. 2003. "Takeover bids and target directors' incentives: The impact of a bid on directors' wealth and board seats". Journal of Financial Economics, 69, 51-83.

Helland, E. 2006. "Reputational penalties and the merits of class-action securities litigation". Journal of Law and Economics49 (October): 365-395.

Hooghiemstra R., and J.  Van Manen.2004. "The Independence Paradox: (Im) possibilities Facing Non-Executive Directors in The Netherlands". Corporate Governance 12: 314-324.

Karpoff, J., S. Lee, and G. Martin. 2008." The cost to firms of cooking the books". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (3): 581–612.

Kinney, W.R., McDaniel, L.S., 1989. "Characteristics of firms correcting previously reported quarterly earnings". Journal ofAccounting and Economics 11 (February), 71–93.

Myers, J.N.; L.A. Myers; Z.-V. Palmrose; and S. Scholz.2003. "Mandatory Auditor Rotation: Evidence from Restatements". Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Newberry, K., Parthasarathy, K., 2007. "The impact of financial restatements on debt markets". Working Paper, University of Houston.

Palmrose, Z., Scholz, S., 2004. "The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: evidence from restatements". Contemporary Accounting Research 21 (1), 139–180.

Scholz, S. 2008. The changing nature and consequences of public company

financial restatements. The Department of Treasury, (April): 1-54.

Scholz, S. 2008. The changing nature and consequences of public company

financial restatements. The Department of Treasury, (April): 1-54.

Scholz, S. 2008. "The changing nature and consequences of public company financial restatements". The department of Treasury, (April):1-54.

Srinivasan, S., 2005. "Consequences of financial reporting failure for outside directors: evidence from accounting restatements and audit committee members". Journal of Accounting Research 43 (May), 291–334.

Stanly, J. DeZoort, F.T.2007. "Audit firm tenure and financial restatements: An analysis of industry specialization and fee effects". Journal of Accounting and Public Policy, Vol.26, pp.131-159.

Yermack, David. 2004. "Remuneration, retention, and reputation incentives for outside directors". Journal of Finance, 59, 2281-2308.