بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با توجه به ماهیت درون‌زا بودن این دو متغیر می‌پردازد. به عبارت دیگر، در این پژوهش رابطه متقابل مالکیت مدیریتی و عملکرد به همراه برخی از متغیرهای مربوط با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله‌ای و داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. شواهد حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر اثر گذاری مثبت و معنادار عملکرد بر مالکیت مدیریتی است. از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده مالکیت مدیریتی در پی به وجود آمدن عملکرد مناسب‌تر را می‌توان، سهام جایزه مربوط به طرح پاداش مدیریت و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی دانست. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری عملکرد از مالکیت مدیریتی را مورد تأیید قرار نداده است. بنابراین، یافته‌های پژوهش، این گزاره که افزایش مالکیت مدیریتی به دلیل همسو شدن منافع مدیریت و سهامداران باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و افزایش منافع سهامداران می‌شود، مورد تأیید قرار نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Interactions between Managerial Ownership and Corporate Performance Using the Simultaneous Equations System (Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrolah Khajavi 1
  • Ahmad Shokrollahi 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M. A. of Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

The interaction of managerial ownership and corporate performance in accordance with their endogenous nature is studied in this research. In other words, interrelations of mentioned variables along with some relevant variables of using three stage simultaneous equations and panel data are inquired. To do this, quasi-research method is used for 134 listed companies of Tehran Stock Exchange during period of 1380 to 1389. Results of testing research hypotheses indicate positive significant effectiveness of performance on managerial ownership. The most important factors of making managerial ownership which lead to better performance are considered as bonus shares of management bonus plan and information asymmetry problem. Moreover, results of research do not confirm performance effectiveness from managerial ownership. Thus, research findings do not verify this predicate that “due to coordination of management and tockholders’ interests increasing managerial ownership causes agency expenses decreases and increases in stockholders’ interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ownership
  • Performance
  • Simultaneous Equations
  • Agency Theory
  • Interrelation
ذوالنور، سید حسین (1374). مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی. شیراز: دانشگاه شیراز.

عبدالخلیق، رشاد و بیپین ب. آجین‌کیا (1389). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی، (محمد نمازی، مترجم). چاپ دوم، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.

عرب مازار یزدی، محمد و رضا طاهر خانی (1390 ). «تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 29، صص 97-113.

مرادزاده، فرد؛ ناظمی اردکانی، مهدی؛ غلامی، رضا؛ و حجت اله فرزانی (1388). «بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.» فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، صص 85- 55.

ملکیان، اسفندیار و جعفر اصغری (1385). «مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران». ماهنامه بورس، شماره 55-54،صص 33-24.

مهدوی، غلامحسین و محمد منفرد مهارلوئی (1390). «ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی.» تحقیقات حسابداری، شماره 10، صص 103-84.

مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلام‌رضا؛ مرادی، محمد؛ و هدی اسکندر (1389). «بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی.» مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 1، صص 227 - 249.

مدرس، احمد و محمد فرج‌اله‌زاده (1387). «بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود هر سهم (EPS) در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 21، صص 109-127.

نمازی، محمد و رامین زراعت‌گری (1388). «بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.» پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 1، صص 231 – 262.

نمازی، محمد و محمد منفرد مهارلوئی (1390). «بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت‌مدیره (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران).» مجله دانش حسابداری، شماره 7، صص 7-25.

نمازی، محمد و احسان کرمانی (1387). «تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.» فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 53، صص 100-83.

نمازی، محمد و جواد مرادی (1384). «بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 10 و 11، صص 73-103.

ولی‌پور، هاشم و علی خرم (1390). «اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی.» مجله حسابداری مدیریت، شماره 8، صص 75-61.

Baumol, William J. (1959). “Business Behavior, Value and Growth”. New York: MacMillian.

Berle, A. A. Jr. and G. C. Means (1932). “The Modern Corporation and Private Property”, New York, NY: Macmillan.

Boone, A. L.; Field, L. C.; Karpoff, J. M.; and C. G. Raheja,(2007). “The Determinants of Corporate Board Size and Composition: An Empirical Analysis.” Journal of Financial Economics, No. 85, pp. 66–101.

Céspedes, J.; González, M.; and C. A. Molina (2010). “Ownership and Capital Structure in Latin America.” Journal of Business Research, Vol. 63, pp. 248–254.

Cornett, M. M.; Marcus, A. J.; Saunders, A.; and H. Tehranian (2007). “The Impact of Institutional Ownership on Corporate Operating Performance.” Journal of Banking & Finance. Vol. 31, pp. 1771-1794.

Cueto Diego, C. (2009). “Market Liquidity and Ownership Structure With Weak Protection for Minority Shareholders: Evidence from Brazil and Chile.” Working paper. http://ssrn.com/.

Cyert, Richard M. and James G. A. March (1963). “Behavioral Theory of the Firm”. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Demsetz, H., and K., Lehn, (1985). “The structure of corporate ownership: causes and consequences”. Journal Political Econ.Vol. 93, pp: 1155–1177.

Demsetz, H. and B. Villalonga (2001). “Ownership structure and corporate performance”. Journal Corporate Finance, Vol. 7, pp: 209–233.

D'Mello, R. and M. Miranda (2010). “Long-term Debt and Overinvestment Agency Problem.” Journal of Banking and Finance.Vol. 34, pp. 324-335.

Drako, A.A. and F.V., Bekiris (2010). “Corporate performance, managerial ownership and endogeneity: A simultaneous equations analysis for the Athens stock exchange.” Research in International Business and Finance, Vol. 24, pp: 24–38.

Earnhart, D. and L. Lizal (2006) , “Effects of Ownership and Financial Performance on Corporate Environmental Performance.” Journal of Comparative Economics, Vol. 34, pp. 111-12.

Elyasiani, E. and J. Jane Jia (2008). "Institutional Ownership Stability and BHC Performance." Journal of Banking & Finance. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCY-4RDS1P7&_user=2596072&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=mlkt&_sort=d&view=c&_acct=C000057916&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2596072&md5=3c3731c309fb677a700812816199f393. [Online] [4 March 2008].

Enqvist, J. (2005). "Managerial Ownership, Controlling Shareholders and Firm Performance." 

http://www.efmaefm.org/efma2005/papers/75-enqvist_paper.pdf. [Online] [4 March 2008].

Fatma, B. M. and G. Chichti (2011). “Interactions Between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach.” Journal of Management Research. Vol.3, No.2, pp.1-34.

Fernando, C. S.; Gatchey, V. A.; and P. A., Spindt (2007). “Institutional Ownership, Share Price Levels, and the Value of the Firm.”http://price.ou.edu/academics/cfs/pdf/sharepricelevels_08-30-07. pdf. [Online] [4 March 2008].

Foster, G.(1986). Financial Statement Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.Inc.

Gillan, S.G. and L.T Starks(1998). “A Survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence.” Contemporary Finance Digest,Vol. 2, No.3, pp. 10-38.

Greene, W.H. (2002). Econometric Analysis, 2nd Edition, New York University, Prentice Hall.

Gujarati, D. N (2004). Basic Econometrics, 4nd Edition, New York ,The McGraw−Hill Companies.

Hasan, A. and Safdar A. Butt (2009).“Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies.” International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 2, pp. 50-57.

Hausman, J. A. (1976). “Specification Tests in Econometrics,” Econometrica, vol. 46, pp. 1251–1271.

Henry, D.(2010). “Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective.” Pacific-Basin Finance Journal.Vol.18, pp. 24–46.

Hill, N. T. and K. Stevens (1999). “CEO Compensation & Corporate Returns: 1991 to 1996.” University of DePaul, pp. 1-14. http://www.bus.baruch.cuny.edu/critical/HTML/hill.htm. [Online] [24 August 2008].

Himmelberg, C., Hubbard, R., Palia, D. (1999). Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance. Journal Financial Econ. 53, 353–384.

Jensen, M. C. and W. H. Meckling, (1976).Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043. [online] 12 Oct

Jensen, M.C. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers .” American Economic Review, Vol. 76, No,2.pp. 323-329.

Jensen, M. C. and Kevin Murphy (1990). “Performance Pay and Top Management Incentives.” Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 2, pp. 10-41.

Jurkus, A. F.; Park, J. C.; and S. L. Woodard (2010). “Women in Top Management and Agency Costs.” Journal of Business Research, Vol.64, pp. 1-7.

Kaplan, Steven (1989). “The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value.” Journal of Financial Economics, Vol. 24, pp. 217-254.

Kapopoulos, P. and S. Lazaretou (2007). “Corporate Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Greek Firms.” Corporate Governance: An International Review. Vol. 15, No. 2, pp. 144-158.

Kumar, J.(2003). “Does Ownership Structure Influence Firm Value? Evidence form India”, Working paper, [Online]. www.ssrn.com.

Loderer, C. and K. Martin (1997). “Executive stock ownership and performance: tracking faint traces. ” Journal Financial Econ.Vol. 45, pp. 223–255.

Margaritis, D. and M. Psillaki (2010). “Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance.” Journal of Banking & Finance, Vol. 34, pp. 621–632.

Mueller, E. and A. Spitz (2006). “Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises. ” German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18.

Namazi, M. (1985). “Theoretical Developments of Principal – Agent Employment Contract In Accounting: the State of the Art.” Journal of Accounting Literature, Vol. 4, pp. 113-163.

Nekhili, M.; Wali, A.; and D. Chebbi (2009). “Free Cash Flow, Governance and Financial Policy of French Firms.” Finance Contrôle Stratégie.Vol. 12, pp. 5-31.

Pöyry, S. and B. Maury (2009). “Influential Ownership and Capital Structure.” Managerial and Decision Economics: http:// www3. interscience.wiley .com/journal/122596691/abstract.

Rahman Khan, A.; Balachandran, B. and P. Mather (2007). “Managerial Share Ownership and Firm Performance: Evidence from Australia. ” http:// www. afaanz. org/ openconf/ afaanz/ paper. Ph p? p=302.pdf. [Online] [4 March 2008].

Rubin, A. (2007). “Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity.” Journal of Financial Market, Vol.10, pp.248-219.

Simon, Herbert A. (1959). “Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science." A. E. R., Vol. 49, pp. 83-253.

Singhavi, S. S and H. B. Desai (1971). “An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure.” The Accouating Review, Vol. 46, No. 1, pp. 129-138.

Smith, A. (1937). “The Wealth of Nations.” Cannan Edition, New York: Modern Library.

Tsui, S. L. J. and A. F. Gul (1998). A Test of Free Cash Flow and Debt Monitoring Hypothcsis. Working Paper, www.ssrn.com

Velury, U. and D. S. Jenkins (2006). “Institutional Ownership and the Quality of Earnings”. Journal of Business Research,Vol. 59, pp. 1043-1051.

Williamson, Oliver E. (1964). “The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm. ” Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Wolfe, J. (2003). “The TOBIN'q as a Company Performance Indicator.” Developments in Business Simulation and Experimental  Learning, Vol. 30, pp. 155-160.