محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

افشای اختیاری مدیران به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی، مورد توجه تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه می باشد. شناسایی محرک های افشای اختیاری می تواند به درک عوامل موثربرشفافیتوکاراییبازارسرمایه و کارایی تخصیص منابع کمک کند. در این پژوهش، ویژگیهای شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان به عنوان محرک های افشای اختیاری بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون و اجزای سازنده های آنها بر افشای اختیاری صورت گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگیهای ساختاری شرکت تاثیر مثبت و معنادار و ویژگیهای عملکردی شرکت تاثیر منفی و معناداری برسطحافشایاختیاریدارند. ویژگیهایهیاتمدیره،ساختارمالکیتوحسابرسیتاثیرمثبتو معناداریبرسطحافشایاختیاریدارند. همچنین ذینفعانداخلیتاثیرمنفیومعنادارو ذینفعانخارجیتاثیرمثبتومعناداریبرسطحافشایاختیاریمیگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Voluntary Disclosure in Iran Capital Marke

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Nazanin Bashirimanesh 2
1 Professor, University of Alzahra,Tehran, Iran
2 Assistant Professor, University of Payamnoor
چکیده [English]

Voluntary disclosure of managers as one of the mechanisms of transparency are noticed by analysts and capital market participants. Identifying the determinants of voluntary disclosure can help to understand the factors that affected the transparency and efficiency of capital market and efficiency of resource allocation. In this study, the characteristics of the company, corporate governance and stakeholder power as the determinants of voluntary disclosure will be discussed. The sample consisted of 146 companies listed on Tehran Stock Exchange in the period 2010- 2015. The hypothesis of this study is investigated with the structural equation modeling and multivariate regression to be comprehensive analysis of the effect of latent variables and their components on voluntary disclosure. The findings show, company's structural features have a positive and significant impact and company's performance features have significant and negative impact on the level of voluntary disclosure. Features of the board of directors, ownership structure and audit have positive and significant impact on the level of voluntary disclosure. Also Internal stakeholders, significant negative impact as well as external stakeholders have positive and significant impact on their level of voluntary disclos

کلیدواژه‌ها [English]

  • Features of Company
  • Corporate Governance
  • Stakeholders Power
  • Voluntary Disclosure
  • Structural Equation
آقایی، محمدعلی، اعتمادی، حسین، عادل آذر و چالاکی، پری(1388). ویژگی­های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود. فصلنامه علوم مدیریت ایران. شماره 16. ص 53-27

باغومیان، رافیک و نقدی،سجاد (1393). تاثیر سازو کارهای رابری شرکتی بر افشای اختیاری گزارش گری سالانۀ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره 16،ص 136-119

بنی مهد، بهمن و محسنی شریف، محسن (1389). بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهی بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن. مجله حسابداری مدیریت. سال سوم، شماره هفتم. ص 63-51

پور علی، حجامی، محدثه (1393).بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال سوم، شماره دهم.ص150-135

پورزمانی، زهرا، طالب نیا، قدرت اله، یعقوب نژاد، احمد و بیات،علی (1392). ارتباط بین افشا داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک. مجله حسابداری مدیریت، شماره 19. ص14-1

خدادادی، ولی ،تاکر، رضا (1391). تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره پانزدهم. ص 82-104

خدادادی، ولی، نیک کار، جواد و ویسی،سجاد (1395). تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره13، شماره52، ص82-61

داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا و هیوا خجسته (1390). اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم،شماره 32. ص168-141.

سدیدی، مهدی، بدیعی، حسین و نبوی، حمید (1394). بررسی عوامل موثر بر سطح افشا اطلاعات آتی درگزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. شماره 16، ص 57-68

کاشانی پور، محمد، کریمی، حسن و کریمی، ولی الله (1393). بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری. پژوهشهای تجربی حسابداری. شماره14. صص167-186

کاشانی پور، محمد، زنجیردار،مجید، پارچینی پارچین، سید مهدی و بابازاده، سید جواد(1392). رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی. شماره 19. ص43-68

مرادی، مهدی،رستمی،امین­(1391).ارتباط بین ساز­و­کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه:شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی. شماره 4، ص 23-1

مشایخی، بیتا، میرزایی عباس آباد، محمد مهدی و محمد آبادی، مهدی­(1391). تاثیر محافظه کاری و ویژگیهای ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 13. ص111-96

مهدوی، غلامحسین، علیزاده طلاتپه،وحید (1394). بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری، دوره7، شماره1، 230-203

نقدی، سجاد و ابراهیمی کردلر، علی (1395). تاثیر ویژگیهای شرکت بر افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی. شماره2. 38-25

نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهایحسابداریوحسابرسی، دوره 15 ، شماره 53.ص.100-83

نیکومرام،هاشم و بادآورنهندی، یونس (1388). تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. ماهنامه فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8، ص 187-141

Abbott, L.J. and Susan P.(2000). Auditor selection and audit committee characteristics.  Auditing : A Journal of Practice and Theory (Fall):2, 47-67.

Abeywardana, N.L.E. & Panditharathna, K.M. (2016). The Extent and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports: Evidence from Banking and Finance Companies in Sri Lanka. Accounting and Finance Research5(4);147-162

Aburaya,R.K.(2012). The Relationship Between Corporate Governance And Environmental Disclosure: UK Evidence. Doctoral thesis, Durham University.

Ahmed, K. & Courtis, J. K.(1999). Associations Between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A Meta-Analysis. The British Accounting Review, 60, 64-70

Ajinkya, B؛Bhojraj , S, and Sengupta, P,(2005), The Association Between Outside  Directors, Institutional Investors and the Properties of Management Earning Forecast" Journal of Accounting Research, 43(3) , 343-376

Akhtaruddin, M. & Hossain, M. (2008). Investment opportunity set, ownership control and voluntary disclosures in Malaysia. JOAAG, 3(2),25-39

Albitar, K. (2015). Firm Characteristics Governance Attributes and CorporateVoluntary Disclosure: A Study of Jordanian Listed Companies. International Business Research, 8(3), 1-10.

Alexandrina, Ş. C. (2007). How do board of directors affect corporate governance disclosure ? – the case of banking system, (47) , 127–146.

Al-Janadi, Y. and  Omar, N.H. (2013). Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. Research Journal of Finance and Accounting. 4(4), 25-35.

Alves, H., Rodrigues, A. M., & Canadas, N. (2012). Factors influencing the different categories of voluntary disclosure in annual reports: An analysis for Iberian Peninsula listed companies. Tekhne Review of Applied Management Studies, 10(1), 15-26.

 Bochkay, K., Chychyla, R., Nanda, D. (2016). Uncertain Ability, Career Concerns and Voluntary Disclosure: Evidence from CEO Participation in Earnings Conference Calls. Working paper: School of Business Administration, University of Miami

Bova .F, Dou.Y, and Hope. O.K. (2013). Employee Ownership and Firm Disclosure. Contemporary Accounting Research, 32(2),  639–673,  

Bradbury, M. E.(1992). Voluntary Disclosure of Financial Segment Data: New Zealand, Evidence. Accounting and Finance, 32, 15-26.

Burks, J, Cuny, C, Gerakos,J , Granja,J .(2013). Competition and voluntary disclosure: Evidence from deregulation in the banking industry . Working Paper, the University of Rochester

Buzby, S. L.(1974). Selected Items of Information and Their Disclosure inAnnual Reports. The Accounting Review, 71, 706-764.

CERF, R. A.)1961(. Corporate Reporting and Investment Decisions, Berkeley, CA, University of California Press.

Chakroun, R. and Matoussi, H.(2012). Determinants of the extent of voluntary disclosure in the  annual reports of the Tunisian firms, Accounting and Management Information Systems .11(3), 335–370

Citron D.B., Manalis G.(2001). The international firms as new entrants to the statutory audit market: an empirical analysis of auditor selection in Greece, 1993 to 1997. The European Accounting Review.10:3, 439-459.

Cohen, A. D., (2004), Financial Reporting Quality Choice: Determinants and Consequences,A Dissertation , Northwestern University.

Cooke, T. E. (2012)a. Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies. Accounting and business research, 19, 113-124.

Cooke, T. E. (1989)b. Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. Journal of International Financial Management and Accounting, 1(2), 171-195

Cormier, D., Aerts, W., Ledoux, M.-J. & Magnam, M.( 2009). Attributes of Social and Human Capital Disclosure and Information Asymmetry Between Managers and Investors. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 26, 71-88.

 Craswell, A. T. & Taylor, S. L.(1992). Discretionary Disclosure of Reserve by Oil and Gas Companies. Journal of Business Finance & Accounting, 19(2), 295-308

Darrough, M., Stoughton, N., (1990). Financial disclosure in an entry game. Journal of Accounting and Economics. 12, 219–243.

Dincer, B.(2011). Do the Shareholders Really Care about Corporate Social Responsibility?. International Journal of Business and Social Science, 2(10);71-76.

Ellis, J.A, Fee, C.E and Thomas. S.E. (2009). Product Market Competition and the Disclosure of Information about Customers. Working paper, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh

 Francis, R. J. and E. Wilson. (1988). Auditor Changes: A test of theories relating to agency cost and auditor differentiation .The Accounting Review (October): 663-682

Gamerschlag R., K. Möller, and F. Verbeeten.( 2010). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany. Review of Managerial Science 4(3):1-30.

Garay, U. and Maximiliano G., (2008), CorporateGovernance and FirmValue, The Case of Venezuela. Corporate Governance, An International Review , 16(3), 194-209

Gray, R., M. Javad , D. M. Power, and C. D. Sinclair.(2001). Social and environmental disclosure and corporate characteristics: a research note and extension. Journal of Business Finance & Accounting 28(3) & (4): 327-356.

Kharraz, H., & Ferchichi, J. (2017). Determinants of voluntary disclosure of internal control weaknesses in Tunisia. Corporate Ownership & Control, 14(2), 59-68.

Haniffa, R. M. & Cooke, T. E.(2002).Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. Abacus, 38, 317-349.

Hassan, Nasr,Taha. (2010). corporate social responsibility disclosure:an examination of framework of determinants and consequences. , Doctoral thesis, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/480/

Hong, S. , Wey, K. and Lin, H. (2012). The Effects of Stakeholders and Corporate Performance on Environmental Information Disclosure on Corporate Website. International Conference on Business and Information Sapporo, Japan.

Hossain ,M., Ahmed , K. and Jayne M. Godfrey (2005). Investment Opportunity Set and Voluntary Disclosure of Prospective Information: A Simultaneous Equations Approach. Journal of Business Finance & Accounting32(5,6), 871–907.

Jiang, H., Habib, A. and Hu, B. (2011). Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand. The British Accounting Review ,43, 39-53.

 Lan, Y., Wang, L.,   and Xueyong , Z. (2013). Determinants and features of voluntary disclosure in the Chinese stock market. China Journal of Accounting Research. 6(4), P 265–285

Lokman,N. (2011). Impact of incentives to voluntarily disclose corporate governance information in annual reports: An empirical study of Malaysian publicly listed companies. Thesis of Doctor of Philosophy, University of Southern Queensland.

Lu, Y. and Abeysekera, I. (2014). Stakeholders' power, corporate characteristics, and social and invironmental disclosure: evidence from China. Journal of Cleaner Production, 64: 426-436

Malone, D., Fries, C., & Jones, T., (1993), An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Financial Disclosure in the Oil and Gas Industry, Journal of Accounting and Finance 8 (3), 249-273.

Mathuva, D. (2012).The Determinants of Forward-looking Disclosures in Interim Reports for Non-financial Firms: Evidence from a Developing Country. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 2(2): 125-141.

Murcia, F. D. and Santos, A.D. (2010). Determinants of Corporate Voluntary Disclosure in Brazil. available at: http://ssrn.com /abstract=1531767.

Oliveira, L., Rodrigues, L.L. and Craig, R. (2013). Stakeholder Theory and the Voluntary Disclosure of Intellectual Capital Information. Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(3), 75-93.

O'Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. (2008). Australian evidence on corporate governance attributes and their association with forward- looking information in the annual report. Journal of Management & Governance, 12, 5-35.

Park, Y. Wilcox, W. and Berry, K.T. (2011). Does Conservatism Affect the Value Relevance of Discretionary Accounting Disclosures?. ASBBS Annual Conference: Las Vegas, 18(1). 261-294.

Qu, Wen, Leung, Philomena and Cooper, Barry (2013). A study of voluntary disclosure of listed Chinese firms - a stakeholder perspective, Managerial auditing journal, 28(3), 261-294.

Rouf, M.A.(2011). The Corporate Social responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh. Business and Economics Research Journal, 2(3),19-32.

 Scaltrito,D.(2016). Voluntary disclosure in Italy: Firm-specific determinants an empirical analysis of Italian listed companies, EuroMed Journal of Business, 11(2), 272-303.

Ultmann, A. (1985), Data in search of a theory: A critical examination of the relationship among  Social Disclosure, and economic Performance of U.S. Firms. Academy of management Review, 10(3), 540-557.

Yafele Aylwin (2012).Key Performance Indicator Disclosures by Large UK Private and Public Listed Companies. Doctoral thesis, Bournemouth University.

Yuen,C.Y, Liu,M., Zhang .X and Lu. C (2009). A Case Study of Voluntary Disclosure by Chinese Enterprises . Asian Journal of Finance & Accounting. 1(2):,118-145.