تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این پژوهش تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شده است. مشابه با برخی پژوهش های های قبلی انجام شده، دقت پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی نیز با استفاده از باقیماندههای مدل بارث و همکاران 2001 ( برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی 97 شرکت در بین سالهای 1386 تا 1392 نشان میدهد که ( متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت و معناداری با دقت پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی دارند و سبب افزایش آن میگردند در حالی که میان دوره تصدی حسابرس و دقت پیشبینی جریان- های نقدی عملیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافتهها نشان میدهد که کیفیت حسابرسی میتواند در کیفیت اطلاعات حسابداری و در نتیجه بر دقت پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی تأثیر گذار باشد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Audit Quality on forecasting Accurate of future operating cash flows

نویسندگان [English]

  • Hasan Zalghi 1
  • Amin Amir Bakhtiarvand 2
1 Assistant Professor , Bou Ali Sina University,
2 Master of Accounting , Bou Ali Sina University
چکیده [English]

In this study, the effect of audit quality on the forecasting accuracy of future
operating cash flows of firms listed in the Tehran Stock Exchange has been
investigated. Audit quality has been measured with auditor size, auditor
industry specialization and auditor tenure. Similar to some previous
researches done in this outline, forecasting accuracy of future operating cash
flows have been estimated with using model Barth et al (2001). The results
of review firms 97 in the years 2007 to 2014 show that size of audit firm and
auditor industry specialization have significant positive relationship at the
forecasting accuracy of future operating cash flows, and increase forecasting
accuracy. while there is a significant negative relationship between
forecasting accuracy of future operating cash flows and auditor tenure. These
findings suggest that audit quality can influence the quality of accounting
information and therefore effected over forecasting accuracy of future
operating cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • auditor industry specialization
  • operating cash flows