اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به تئوری نمایندگی، نظریه علامت دهی، تئوری ذینفعان، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1392 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. متغیر مستقل این تحقیق کیفیت حسابرسی مستقل است که با متغیرهای تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت موسسه حسابرسی، قدمت و تجربه ی موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی سنجیده می شود. متغیر وابسته این تحقیق نیز کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی است که با استفاده از امتیازات سالانه تعلق گرفته به شرکتها محاسبه تجزیه و تحلیل شده اند با توجه به نتایج گرفته شده از تجزیه و R می شود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
تحلیل های آماری، برخلاف تصور جامعه، بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investors Rely on Independent Audit Quality, and Influences the Quality of Financial Reporting and Disclosure of Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Navid Paidarmanesh 1
  • Mahdi Salehi Salehi 2
  • Mahdi Moradi 3
چکیده [English]

According to the agency theory, signaling theory, Stakeholder theory, asymmetry information theory and proof of the users of financial statements need to this  information and its confirm by independent auditor, therefore we study the relationship between  independent audit quality and disclosure quality of financial statement In this research. The study  covers a period from 2009 to 2013 for companies in the Stock Exchange of Tehran. Audit quality is  the independent variable in this research that measured by auditor industry specialization, auditor  tenure, reputation and quality of audit firm, antiquity and experience of auditor and audit fees  and disclosure quality is dependent variable that measured by given annually point to companies. We use the R software for analyze the model. This study has six hypothesis for each of six independent  variables. According to the statically results for research model, all of the six hypothesis
rejected and we find that there is no significant relationship between each of independent  variables and disclosure quality. According to rejection of all the hypothesis, we conclude that there is no relationship between independent audit quality and disclosure quality of financial statement Tehran Stock Exchange companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Audit Quality
  • Disclosure Quality
  • Independent Audit
  • Tehran Stock Exchange. 
ایزدی نیا، ناصر و مهدی میرزائی (1394)، تاثیرارزشگذاریبالایسهامبررابطهبینکیفیتحسابرسی واقلامتعهدیاختیاری ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12 شماره 45، صص 73-96.

پارسائیان علی، تئوری حسابداری، انتشارات ترمه،چاپ سوم، 1388.

حساس یگانه، یحیی (1384). فلسفه ی حسابرسی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ستایش، محمد حسین و مهدی ابراهیمی میمند (1394)، رابطهبیننوعمالکیتنهادیوکیفیتافشادربورساوراق بهادارتهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12 شماره48، صص 53-75.

کردلویی، حمیدرضا و مسعود شاهوردی (1393). بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه بین المللی سیمان ، سال یازدهم، شماره 26، پیاپی 61.

مشایخی، بیتا، آزاده مداحی، کاوه مهرانی و علی رحمانی (1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال ششم، شماره 23.

حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر (1389)، رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره61، پاییز 1389، صص83-101.

 Core, John E. and Hail, Luzi and Verdi, Rodrigo S. (2014), Mandatory Disclosure Quality, Inside Ownership, and Cost of Capital. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2443982

Habib, Ahsan, Md. Borhan Uddin Bhuiyan (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 20, Issue 1, 2011, Pages 32-44

Blandón, Josep García, Josep Maria Argilés Bosch (2013). Audit firm tenure and qualified opinions: New evidence from Spain. Revista de Contabilidad, Volume 16, Issue 2, Pages 118-125

Abidin, Shamharir, Nurwati A. Ahmad-Zaluki (2012). Auditor Industry Specialism and Reporting Timeliness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 65, 3, Pages 873-878

Davidson,R.A. and D. Neu. (1993). A Note on accociation Between Audit Firm Size and Audit Quality. Contemporary Accounting Research. Vol.9 , No.2 , pp 479-488.

De Angelo, L. 1981. Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics Vol 3, No. 3, pp 183–199.

Dopuch, N., and D. Simunic. (1980). The nature of competition in the auditing profession: A descriptive and normative view. In Regulation and the Accounting Profession, edited by Buckley, J. and F. Belmont, 77–94. Belmont, CA: Lifetime Learning Publication.

Hendriksen, E.S. and Van Breda, M.F. (1992). Accouuting Theory, 5th edition .united states of America: IRWIN.Inc.

King R. (1996). Reputation Formation for Relible Reporting: An Experimental Investigation. The Accounting Review, 71 (3), 375-396.

Libby and Fredrick (1990). Experince and Ability to explain Audit Finding. Journal of Accounting Research , Vol 28(2), pp. 348-367

Palmrose,Z. (1988), An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality. The Accounting Review. Vol 64, No 1, pp 55-73.

Titman, S. and B. Trueman. (1986), Information Quality and The Valuation do New Issues. Journal of Accountin and Economics. Vol8, No.2, pp 159-172.

Hopkins, P. (1996). The effect of financial statement classification of hybrid financial instruments on financial analysis stock price judgements. Journal of Accounting Research, 34, 33-50.

De Medeiros, O. R., & Quinteiro, L. G. L. (2005). Disclosure of accounting information and stock return volatility in Brazil. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=835726.