تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. دادههای مورد نظر برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بهکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به  نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان شاخصی جهت تصمیمات تامین مالی مدیران رابطهای معنادار و با جهت منفی دارد، ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهای معنادار ندارند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Effect of Macroeconomic Variables on Management Financing Decision

نویسندگان [English]

 • Javad Shekarkhah Shekarkhah 1
 • Keivan Ghasedi Dizaji 2
چکیده [English]

In this study we evaluate the effects of macroeconomic factors on managements financing decision. Inflation rate, exchange rate, economic growth, interest rate and the amount of bank credits are considered as proxies of macroeconomic factors, furthermore the ratio of debt to equity is appointed as the proxy of managements financing decision. We gather the required data from published information by listed companies in Tehran stock exchange during the period of 1375 to 1390. In order to analyze the data we apply multiple variable
regressions based on panel data. Our results show that inflation rate, economic growth rate and interest rate have significant negative relation with managements financing decision. In contrast, our findings show that exchange rate and amount of bank credits have no significant relation with managements financing decision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Managements financing decision
 • Macroeconomic factors
 • Inflation rate
 • Economic growth rate
 • Interest rate
 • Exchange Rate
 • Bank credits. ∗
 1. اسدی، غلامحسین ؛ جلالیان، رامین . (1391). بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه کاری در شرکت ها . بررسی های حسابداری و حسابرسی.
 2. بدری، احمد ؛ محمد ایمنی‌فر.(1390). تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 30.
 3. باغومیان، رافیک؛ عزیززاده مقدم، کیوان. (1393). رابطه ویژگی­های شرکت و ساختار سرمایه. . فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 43.
 4. اکبری، فضل اله. (1383). تجزیه و تحلیل صورت های مالی. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. چاپ هفتم.
 5. آذر، عادل ؛ مومنی، منصور. (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت - تحلیل آماری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).جلد دوم. چاپ هشتم .
 6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره  بررسی ها و سیاست های اقتصادی.  بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی. قابل دسترسی در نشانی http://tsd.cbi.ir  .
 7. باقرزاده، سعید. (1382).تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران. شماره 16. سال 5 صفحه 33-47.
 8. پارسائیان، علی. (1383). ساختار مطلوب سرمایه. فصلنامه تحقیقات مالی. تهران. سال اول. شماره دوم. صفحه 91-110.
 9. تقوی، مهدی. (1386). اصول علم اقتصاد2 (اقتصاد کلان). تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ ششم.
 10. تفضلی، فریدون. (1385).اقتصاد کلان: نظریه ها و سیاست های اقتصادی. نشر نی. چاپ شانزدهم.
 11. دلاور، علی. (1387) . روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. نشر ویرایش. چاپ بیست و پنجم. ویرایش چهارم.
 12. دستگیر، محسن. (1383).  مدیریت مالی. انتشارات نوپردازان. جلد اول ،  چاپ دوم.
 13. سرمد؛ بازرگان؛ حجازی. (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. موسسه انتشارات آگاه.
 14. عباس زاده، میرمحمد. (1389). روش‌های عملی تحقیق در علوم انسانی. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ارومیه.
 15. فرجی، نصراله. (1389) .روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات پوران پژوهش.
  16. Antoniou, A., Guney, Y. and Paudyal, K. (2002), "Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries", working paper, University of Durham, Durham.

17. Bokpin, G. A.( 2009) "Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms", Studies in Economics and Finance, Vol. 26, No. 2 ,PP. 129-142.

18. Brennan M.J., and E.S. Schwartz (1984), "Optimal Financial Policy and Firm valuation", Journal of Finance.

19. Brounen D., A. de Jong and K. Koedijk (2006), "Capital Structure Policies in Europe: Survey Evidence", Journal of Banking & Finance.

20. Chen, J & Roger, S (2005)."The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies". Economic Change and Restructuring No: 5 , PP: 11- 35.

21. DeAngelo H., and L. DeAngelo (2006), "Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility", Working Paper No. FBE 02-06, Marshall School of Business, University of Southern California

22. DeAngelo H., and R.W. Masulis (1980), "Optimal Capital Structure under Corporate and Personal

23. Donaldson G. (1961), Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Boston, MA: Harvard University Press.

24. Fama E.F., and K.R. French (1998), "Taxes, Financing Decisions, and Firm Value", Journal of Finance.

25. Fama E.F., and K.R. French (2004). "Financing Decisions: Who Issues Stock", Journal of Financial Economics.

26. Fama. E. F. And French. A, (2002), "Firm characteristics, economic conditions and capital structure adjustment", WWZ working paper, Center of Business and Economics (WWZ), University of Basel.

27. Fischer E.O., R. Heinkel, and J. Zechner (1989), "Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Tests", Journal of Finance.

28. Felix, J. L., & V. Lima. (2010). “Do Leverage, Dividend Payout, and OwnershipConcentration Influence Firms’ Value Creation an Analysis of Brazilian Firms?” Emerging Markets Finance, Vol. 46, No. 3, pp.80–94.

29. Fosu, S, (2013). “Capital structure, product market competition and firm performance: Evidencefrom South Africa”. The Quarterly Review of Economics and Finance 53 140– 151.

30. Frank M.Z., and V.K. Goyal (2003), "Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure", Journal of Financial Economics, 67 (2);New York, NY: Harper & Row.

31. Frank M.Z., and V.K. Goyal (2005), "Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt", Working Paper, Carlson School of Management, University of Minnesota.

32. Frydenberg S. (2004), "Theory of Capital Structure – A Review", Working Paper, Department of Business Administration, Sor-Trondelag University College, Trondheim, Norway.

33. Goldstein R., N. Ju, and H. Leland (2001), "An EBITBased Model of Dynamic Capital Structure", Journal of Business.

34. Huang G., & F. M. Song. (2006). “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”. China Economic Review, Vol. 17, pp.14-36.

35. Harris, M and Raviv, A. (2002),"Theory of Capital Structure", Journal of Finance", No. 46, PP. 297-355.

36. Kamath R.R. (1997), "Long-term Financing Decisions: Views and Practices of Financial Managers of NYSE Firms", Financial Review.

37. Leary M.T., and M.R. Roberts (2005), "Do Firms Rebalance Their Capital Structure?” Journal of Finance.

38. Leary M.T., and M.R. Roberts (2006), "The Pecking Order, Debt Capacity, and Information Asymmetry", Working Paper, Fuqua School of Modigliani-Miller Theorem", American Economic Review.

39. Marques M.O., and M.C. Santos (2004), "Capital Structure Policy and Determinants: Theory and Managerial Evidence", Working Paper, Department of Economy, University of Porto, Portugal.

40. Miguel, A. and Peinado, C. (2004), "Optimal Capital Structure, Endogenous Bankruptcy, and the Term Structure of Credit Spreads". Journal of Finance, Vol. 51, No. 3,PP: 987-1019.

41. Modigliani F., and M.H. Miller (1958), "The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment", American Economic Review.