بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و اخبار منفی در طول فصل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که بهعنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین
منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Important Factors on Risk of Financial Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Moussa Bozorgasl 1
  • Azadeh Adibi 2
چکیده [English]

In the age that firms deal with various challenges, financial safety and the Factors which end with recession are of great importance. Along with the fact mentioned, the present study considers the investigation of the effect of conditional conservatism and accounting-based earnings attributes on risk of bankruptcy in Firms Listed at the Tehran Stock Exchange. The Z’altman is used for measuring the risk of bankruptcy and accruals quality, earnings persistence, earnings predictability, and earnings smoothness used for measuring the Accounting-based Earnings Attributes.The results of estimating of research hypotheses using the panel data techniques in eviews software for 126 firm of Tehran’s Stock Exchange during a period of five years from 2010 To 2014, suggest that not only using the accounting conditional conservatism does not make any important change in decreasing of risk of bankruptcy, but also it is able to increase the financial distress of Iranian firms. Also, the result show the significant negative relation between the accounting-based earnings attributes (Accruals quality, persistence and predictability) with risk of bankruptcy of firms. Generally, The results reveal
that risk of bankruptcy o f firms are mostly influenced by economical condition of the country, the politics of financing, the size of the firms, the sort of industry ,and improvement of accounting-based earnings attributes
rather than conditional conservatism approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Risk of Bankruptcy
  • Earnings Qualitative Attributes
  • Conditional Conservatism
خواجوی، شکراله؛ علیزاده طلاتپه، وحید. (1393). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره42. صص89-115.

رحمانی، علی؛ اثنی عشری، حمیده، ولی زاده لاریجانی، اعظم. (1390). محافظه کاری ومحتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره18،شماره64. صص 57-72 .

صدیقی، روح­اله. (1392). ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره37. صص99-125.

عرب مازار یزدی، محمد و جمالیان پور، مظفر. (1389). مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4. صص45-66.

 مهرآذین، علی رضا؛ مسیح آبادی، ابوالقاسم؛ میر شکاری، ستاره. (1391). تأخیر اعلان سود و مدیریت سود، مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 28. صص107-134.

Aboody, D., and R. Kasznik. (2000). CEO stock option awards and the timing of corporate voluntary disclosures. Journal of Accounting & Economics 29: 73–100.

Al-Dhamari, R. Ismail. K. (2013). Relationship of corporate governance mechanisms to earnings management or earnings informativeness, ASIAN ACADEMY of MANAGEMENT JOURNAL of ACCOUNTING and FINANCE, Vol, 9. No1. PP. 1- 23

Anilowski, C., Feng, M., and D. J. Skinner. (2007). Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings Guidance. Journal of Accounting and Economics 44: 36-63.

Ball, R., S. Jayaraman, and L. Shivakumar. (2011). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements. Journal of Accounting and Economics 53 (1): 136-166.

Ball, R., and L. Shivakumar. (2008). How much new information is there in earnings? Journal of Journal of Accounting Research 46(5):975–1016.

Ball, Ray, Brown,Philip. (1968). An empirical evaluation of income numbers, Journal of accounting research6(2):159-178.

Ball, R., S. P. Kothari and A. Robin. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics (February): 1-51.

Bamber, L. S. (1987). Unexpected earnings, firm size, and trading volume around quarterly earnings announcements, The Accounting Review3: 510

Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics (December): 3-37.

Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of Accounting Research.

Beaver, W., Clarke, R. and Wright, W. (1979). The association between unsystematic security returns and the magnitude of annual earnings forecast errors. Journal of Accounting Research 6 (Supplement): 67–92.

Beyer, Anne, Cohen, Daniel A., Thomas Z. Lys, Beverly R. Walther. (2010). The financial reporting environment: Review of the recent literature Original Research Article. Journal of Accounting and Economics 50(2-3):296-343.

Bloomfield, Robert. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics45(2-3): 248-252.

Brown, S., S. A. Hillegeist, and K. Lo. (2009). The effect of earnings surprises on information asymmetry. Journal of Accounting and Economics 47: 208-225.

Buchheit, S., Mark Kohlbeck. (2001). Have Earnings Announcements Lost Information Content? Journal of Accounting, Auditing & Finance17(2): 137-153.

     Dimitrios, V.K, Zenstis, C.L Christos, I.N. (2009), "Value Relevance of Conservative and non

 - conservative accounting information", the international of Accounting, Vol 44, pp 219-238.

Easton, P.Dd, and T.S Harris. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns. Journal of accounting research 29:19-56

Firth,Michael, Fung,Peter M.Y., Oliver M. Rui. (2006). How ownership and corporate governance influence chief executive pay in China's listed firms. Pacific-Basin Finance Journal, Elsevier14(5) :467-483.

Graham, J., C. Harvey, and S. Rajgopal. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics 40: 3-73.

Grant, E. (1980). Market implications of differential amounts of interim information. Journal of Accounting Research18: 255–68.

 Lennox, C.S., Park, C.W. (2006). The informativeness of earnings and management's issuance of earnings forecasts. Journal of Accounting and Economics42(3): 439-458.

Li, F. )2006(. Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports, Available at URL:http:// www. papers.ssrn.com, ( April 26, 2006, online). 

Miller, G. S. (2002). Earnings performance and discretionary disclosure. Journal of Accounting Research 40: 173 – 204.

Roychowdhury, Sugata, Sletten, Ewa. (2012). Voluntary Disclosure Incentives and Earnings Informativeness. The Accounting Review87(5): 1679-1708.

Scott, William R. (2003). Financial Accounting Theory (6th Edition), ISBN-13: 978-0135119150

Subasi, M. (2011). Asymmetric Stock Price Reaction to Good vs. Bad Earnings News: Short Sale Constraints vs. Managers’ Incentives to Withhold Bad News. SSRN Electronic Journal 07/2011; DOI: 10.2139/ssrn.1470308

Tudor, A.D. (2011). Developing an econometric model for measuring the evolution of information disclosure - IAS 23 borrowing costs, www. scholar.google.com.

 Kothari, S. P., S. Shu, and P. Wysocki. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research 47: 241-276.