تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

Abbasaflatooni@gmail.comاستادیار حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان نویسنده مسنول

چکیده

برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی صورت می گیرد، موجب تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود های مدیریت شده در مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود، نتایج نادرستی به دنبال دارد. در مرحله اول این پژوهش که روی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1392 انجام شده، عملکرد مدل های سود باقیمانده و جریان وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار سهام مقایسه گردیده است. در مرحله دوم، عملکرد مدل های ذکر شده در شرکت های مشکوک و غیر مشکوک به مدیریت سود مقایسه شده و برای کنترل تاثیر برخی متغیر ها روی نتایج، تحلیل رگر سیون نیز به کار رفته است. با اینکه در کل نمونهآماری، نتایج بیانگر عملکرد بالاتر مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مشکوک به مدیریت سود، عملکرد مدل سود باقیمانده به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earnings Management on the Performance of Accounting Earnings-Based on Valuation Models

نویسنده [English]

  • Abbas i Aflatooni
چکیده [English]


Some valuation models use the accounting earnings and others use the cash flows as inputs to
measure the intrinsic value of stocks. The empirical evidences show that the performance of
earnings-based models is generally higher than that of non-earnings-based models. In addition,
based on empirical evidences, earnings management that is done using accruals and real activities
manipulation; shift the earnings quality, and using the managed earnings in earnings-based
valuation models lead to incorrect results. The first stage of this research that is done on 116
firms listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to the end of 2013 compares the performance of
Residual Income Model (RIM) and discounted cash flow model (DCF). The second stage compares the
performance of mentioned models in suspected and non- suspected firms to earnings management and to
control the effects of some variables on results, the regression analyses is applied. The research
results show that, although in total sample the performance of RIM is higher than that of
discounted DCF, the performance of RIM is significantly lower than that of DCF in suspected firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Residual income model
  • discounted cash flow model
  • Earnings management
  • Real activities manipulation. ∗
احمد پور، احمد و شهسواری، معصومه( 1393 ) مدیریت سود و تاثیر کیفیت سود بر سود آوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی
.37- حسابداری مالی، شماره 43 ، صص 58
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و صادقی باطانی، عبد الحسین( 1383 ) ارائة قواعد فیلتر و مقایسة - بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری. تحقیقات مالی، شماره 18 ، صص 26 .3
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ باجلان، سعید؛ محمودی، وحید ( 1387 ). ارزیابی عملکرد - مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار، تحقیقات مالی، شماره 26 ، صص 40
.21
باقی، مریم؛ ابراهیمی، محمد؛ نیکزاد چالشتری، قدرت اله ( 1393 ). مقایسه مدل های تنزیلی سود تقسیمی، جریان نقد آزاد و سود باقیمانده در ارزشیابی سهام شرکت های تولیدی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 22 ، صص .89-113
بایزیدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید ( 1388 ) بررسی و مقایسه قدرت توضیح دهندگی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش
بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق .133- بهادار، شماره 7، صص 159
ثقفی، علی؛ مرفوع، محمد ( 1390 ). ریسکنقد شوندگی سهام و کیفیت سود. مطالعات .1- تجربی حسابداری مالی، شماره 29 ، صص 38
حقیقت، حمید؛ رایگان، احسان ( 1387 ) نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سودهای آتی، بررسی های حسابداری و حسابرسی،
.33- شماره 54 ، صص 46
دارابی، رویا؛ کابلی، مونا سادات ( 1389 ) مقایسة مدل سنتی تنزیل سود نقدی با مدل نوین اوهلسن در فرآیند ارزش گذاری شرکت ها، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره
.17- 1، صص 30
تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری ... 193با مدل سود (DDM) شباهنگ، رضا؛ روحی، علی ( 1384 ). مقایسه مدل تنزیل سود نقدی
د ر فرآین د تشری ح و پیش بین ی نوسانا ت قیم ت سهام، اقتصاد و ( RIM) باقیمانده .1- مدیریت، شماره 66 ، صص 8
قالیباف اصل، حسن و ناطقی، محبوبه ( 1385 ). بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس .47- اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 22 ، صص 66
کاظمی، حسین؛ جهانگیری لیواری، علی ( 1392 ). مقایسه کارایی مدل های جریان های، نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 18
.42- صص 55
محمودآبادی، حمید؛ بایزیدی، انور ( 1387 ) مقایسه ی قدرت توضیحی مد ل های ارزیابیسود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزششرکت ها، بررسی های حسابداری
.101- و حسابرسی، شماره 54 ، صص 116
مهرانی، ساسان؛ اسکندری، قربان و گنجی، حمیدرضا ( 1393 ). رابطه بین کیفیت سود،هموار سازی سود و ریسک سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 42 ، صص
.115-137
نمازی، محمد و رضایی، غلامرضا. ( 1394 ). بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
.37- بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 44 ، صص 69
وکیلی فرد، حمید رضا؛ علی احمدی، سعید. ( 1390 ). مقایسه مدل سود باقیمانده و مدل، اطلاعات خطی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، شمار ه 10
.87- صص 102

Baber, W.R., Chen S.P., and Kang S.H. (2006). “Stock price reaction to evidence of earnings management: implications for supplementary financial disclosure”. Review of Accounting Studies,
11 (1): 5–19.
Bradshaw, M.T., Richardson S.A., and. Sloan R.G. (2001). “Do analysts and auditors use information in accruals?”. Journal of Accounting Research, 39 (1): 45–74.
Christensen, J., and Demski, J. (2002). “Accounting Theory: An Information Content Perspective”. McGraw-Hill, Irwin.
Courteau, L., Kao J.L, and Richardson, G. (2001). “Equity valuation employing the ideal vs. ad hoc terminal value expressions”. Contemporary Accounting Research, 18 (4): 625–661.
Courteau, L., Kao, J.L., and Tian, Y. (2015). “Does accrual
management impair the performance of earnings-based valuation
models?”. Journal of Business Finance & Accounting, 42 (1-2): 101–137.
Dechow, P.M., Hutton A.P., and Sloan, R.G. (1999). “An empiricalassessment of the residual income valuation model”. Journal of Accounting and Economics, 26(1-3): 1–34.
Dechow, P.M., Richardson S., and Tuna, I. (2003). “Why are earnings kinky? an examination of the earnings management explanation”.
Review of Accounting Studies, 8 (2-3): 355–384.
Dechow, P.M., Sloan, R., and Sweeny, A. (1995). “Detecting earning
management”, Accounting Review, 70 (2): 193-225.
Feltham, G., and Ohlson, J. (1995). “Uncertainty resolution and the theory of depreciation measurement”. Journal of Accounting Research, 34 (2): 209–234.
Feltham, G., and Ohlson, J. (1995). “Valuation and clean surplus
accounting for operating and financial activities”. Contemporary Accounting Research, 11 (2): 689–731.
Francis, J., Olsson P., and Oswald, D. (2000). “Comparing the accuracy and explainability of dividend, free cash flow and abnormal earnings equity value estimates”. Journal of Accounting Research, 38 (1): 45–70.
Frankel, R., and Lee, C.M. (1998). “Accounting valuation, market
expectation, and cross-sectional stock returns”. Journal of Accounting and Economics, 25 (3): 283–319.
Garci´a L.J., Osma B.G., and Mora A. (2005). “The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings”. Journal of Business Finance & Accounting, 32 (3-4): 691-726.
Gleason, C., and Mills, L. (2008). “Evidence of differing market
responses to beating analysts’ targets through tax expense decreases”. Review of Accounting Studies, 13 (2-3): 295–318.
Graham, J.R., Harvey, C.R., and Rajgopal, S. (2005). “The economic
implications of corporate financial reporting”. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3): 3-73.
Healy, P., and Wahlen, J. (1999). “A review of earnings management literature and its implications for standard setting”. Accounting Horizon, 13 (4): 365-383.
Heinrichs, N., Hess, D., Homburg, C., Lorenz, M., and Sievers, S.
(2013). “Extended dividend, cash flow, and residual income
valuation models: accounting for deviations from ideal condition”.
Contemporary Accounting Research, 30 (1): 42-79. Jorgensen, B.N., Lee, Y.G., and Yoo, Y.K. (2011). “ The valuation
accuracy of equity value estimates inferred from conventional empirical implementations of the abnormal earnings growth model: US evidence”. Journal of Business Finance & Accounting, 38 (3-
4): 446–471.
Kothari, S., Leone, A., and Wasley, C. (2005). “Performance matched discretionary accrual measures”. Journal of Accounting and Economics, 39(1): 35-50.
Kraft, A.G., Leone, A.J., and Wasley, C.E. (2007). “Regression-based
tests of the market pricing of accounting numbers: the Mishkin test
and ordinary least squares”. Journal of Accounting Research, 45
(5): 1081-1114.
Lee, C.M., Myers, J., and Swaminathan, B. (1999). “What is the
intrinsic value of the dow?”. Journal of Finance, 54 (5): 1693–
1741.
Ohlson, J. (1995). “Earnings, book values, and dividends in equity
valuation”. Contemporary Accounting Research, 11 (2): 661–687.
Penman, S., and Sougiannis, T. (1998). “A comparison of dividend,
cash flow, and earnings approaches to equity valuation”.
Contemporary Accounting Research, 15 (3): 343-383.
Penman, S.H. (2005). “Discussion of “on accounting based valuation
formulae” and “expected EPS and EPS growth as determinants of
value”. Review of Accounting Studies, 10 (2-3): 367-378.
Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., and Stowe, J.D. (2010).
“Equity asset valuation”. John Wiley & Sons, New Jersey.
Roychowdhury, S. (2006). “Earnings management through real
activities manipulation”. Journal of Accounting and Economics, 42
(3): 335-370.
Skinner, D.J., and Sloan, R.G. (2002). “Earnings surprises, growth
expectations and stock returns or don’t let an earnings torpedo sink
your portfolio”. Review of Accounting Studies, 7 (2-3), 289–312.
Tian, Y., Courteau, L., Kao, J.L. (2015). “The Impact of earnings
management on the performance of earnings-based valuation models”. From http://ssrn.com/abstract=1736346.
Tucker, W.J., and Zarowin, P.A. (2006). “Does income smoothing improve earnings informativeness?”. Accounting Review, 81(1) 251-270.