رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 kebrahimi@semnan.ac.ir استادیار حسابداری، دانشگاه سمنان نویسنده مسنول

2 مربی حسابداری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Market Competition, Free Cash Flow, Over Investment and Low Investment

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Ebrahimi 1
  • Ali Bahraminasab 2
  • Sedigheh Parvaneh 3
چکیده [English]

The goal of this paper is to examine the association between product market
competition and corporate investment decisions on particularly, over investment and low investment.
The managers have different incentives to keep cash in firms. Product market competition is another
powerful mechanism ensuring that management does not waste resources. When competition exists,
shareholders can observe performance in other firms and use this information as a benchmark to
evaluate managers. The aim of this research is to investigate impact of product market competition
and Interactive relationship between product market competition and free cash flow on over-
investment and low- investment in free cash flow. The Herfindahl-Hirschman index was used as
measures of competitiveness. The sample consisted of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange
from 10 different industries over the period 2010 to 2015. Research findings indicate that there is
no significant positive relationship between Herfindahl- Hirschman with the low_ investment and
over_ investment. The interactive effect of product market competition on a negative free cash flow
has significant relationship with low investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Product Market Competitions
  • Free Cash Flow
  • Over_ Investment
  • Low Investment
افلاطونی، عباس( 1392 )،" بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی شرکت ونوسانهای سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد"، بررسی های حسابداری
.40_ وحسابرسی، دوره بیست ودو ، شماره یک ، بهار، ص 21
انوری رستمی، علی اصغر، اعتمادی، موحد موجد( 1392 )،" بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول برسیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس
اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی وتامین مالی، سال اول، .18_ شماره دو، پاییز، ص 1
بادآور نهندی، یونس وتقی زاده خانقاه وحید( 1392 )."بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی .42_19:(20) و کارایی سرمایه گذاری"، بررسی های حسابداری و حسابررسی، 2
بادآور نهندی، یونس، قادری، بهشتی نهندی ( 1392 )." تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری
بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، 82_65: (21) فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصاد ی، 68
پورحیدری امید ، سروستانی، هوشمند ( 1391 )،" تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی" فصلنامه علمی پژوهشی دانش تحلیل مالی اوراق بهادار، شماره
.28_ شانزدهم ، زمستان 1391 ، ص 13
پور حیدری ، امید، گل محمدی شورکی، مجتبی ( 1394 )، سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی، فصلنامه علمی پژوهشی
.21- مطالعات تجربی حسابداری مالی و حسابرسی، سال 12 ، شماره 47 ، صص 1
تهرانی، رضا، حصارزاده، رضا( 1388 )." تاثیر جریان نقدآزاد ومحدودیت در تامین مالی .67_50:(3) بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری" تحقیقات حسابداری، 1
رسائیان، امیر، اخلاقی، نوروزی ( 1393 )،" بررسی حساسیت میزان جریانهای نقدی وجوه نقد درشرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
، بهادار تهران" فصلنامه حسابداری مالی، سال ششم، شماره بیست وسه، پاییز 93 .128_ ص 146
خلیفه سلطانی، سید احمد، رحیمی، مجید، عزیز الهی، بهمن ( 1392 )، " تاثیر رقابت در بازار محصول بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق
146 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 شماره 50 تابستان 1395 ، بهادار تهران" ، بررسیهای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 1، شماره 1
. 81_ صص 95
قلی زاده، مهدیه، یاوری، صحابی، صالح آبادی ( 1392 )،" بررسی تاثیر نوسانات دارایی های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره
.53_ بیست ، شماره دو، بهار ، ص 76
مدرس، احمد وحصارزاده، رضا( 1387 )." کیفیت گزارشگری مالی وکارایی .116_85:(2) سرمایه گذاری" فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1
معین الدین، محمود، نایب زاده، فاضل یزدی، زارع مهرجردی( 1393 )،"بررسی سودمندی راهب ر سرمای ه گذار ی معکو س برا ی کس ب بازد ه د ر بور س اورا ق بهادار تهران"، .147_ فصلنامه حسابداری مالی، سال ششم ، شماره بیست وسه، پاییز 93 ، ص 173
رقابت در بازار محصول وکیفیت اطلاعات » ( نمازی، محمد، رضایی، ممتازیان( 1393 مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره شش، شماره دو، ،« حسابداری
.166_ زمستان، صفحات 131

Akimova, I. (2000). “Development of Market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms”. European Journal of
Marketing, 34(9, 10): 1128-1148.
Baggs, J., and J. Bettignies, 2007, “Product market competition and
agency costs”. Journal of in dustrial Economics 55(2), 289-323. Beatty, Anne, Joseph Weber & J. Scott (2007), "The Role of
Accounting Quality in
Beiner, S., Schmid, M. & Wanzenried, G. (2011). "Product Market
Competition, Managerial Incentives and Firm Valuation”,
European Financial Management, 17: 331–366. Borsch, A. (2005). “How international competition reinforces
corporate governance and product market “strategies: The case of
Bosch, German Politics, 14: 33-50.
Chen, F.; Hope, O. K.; Li, Q. and Wang, X. (2011). “Financial
reporting quality and investment efficiency of private firms in
emerging markets”. The Accounting Review, 86 (4): 1255-1288.
Cheng, P., P. Man, and C. Yi, 2013, ‘The impact of product market
competition on earnings quality”. Accounting and Finance 53,
137-162.
Chhaochharia, V., G. Grullon, Y. Grinstein, and R. Michaely, 2012,”
Product market competition and agency conflicts: Evidence from the Sarbanes Oxley law”. Working paper, University of Miami,  147
Rice University, and Cornell University. http:// ssrn.com/ abstract = 1109225
Dhaliwal, D. and Huang, SH. And Khurana, I.K. and Pereira. R. (2008) “Product Market Competition and Accounting Conservatism”. Electronic copy Accounting Conservatism.
Feriozzi, F., 2011,” Paying for observable luck”. RAND journal of
Economics 42(2), 387-415. Ferreira, M.A. & Vilela, A. (2004). Why do firms hold cash? evidence
from EMU countries. European Financial Management, 10(2): 295–319.
GAO, R. & Grinstein, Y. (2014). Firms’ “Cash holdings,
precautionary motives, and systematic uncertainty”. From http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm abstract_id=2478349. Garcia-Teruel, P.J., Martinez- Solano, P. & Sanchez-Ballesta, J.P.
(2009)." Accruals quality and corporate cash holdings”, Journal of
Accounting and Finance, 49(1): 95–115. Hart, O. (1983). “The Market Mechanism as an Incentive Scheme”.
Bell Journal of Economics, 14: 366-382.
Indrarini, L., and Y Yang, (2015),"Product market competition and
corporate investment decisions", Journal of the Review of
Accounting and Finance, Vol. 14 Iss 2 pp. International, 1 (2): 197-213.
John, K., L. Litov, and B. Yeung, 2008, “Corporate governance and
risk-taking”. Journal of Finance 63(4), 1679-1728
Li, Q., Wang, T. (2010). “Financial reporting quality and corporate Investment efficiency: Chinese experience” Nankai Business Review
Markowitz, H, M. (1952). “Portfolio Selection. Journal of Finance”,
v7 (1), 77-91. Myers, S. (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of
Financial Economics, vol. 5, pp. 147–175.
Nekhili, M.; A. Wali.; and D. Chebbi. (2009). “Free cash flow,
governance and financial policy of French firms”, Finance Control
Strategies, vol.12, pp. 5-31.
Nickell, S. (1996). “Competition and corporate performance”. Journal
of Political Economy. 104:724–746. Rathinasamy, R. Krishnaswamy, C. & Mantripragada K. (2000).
“Capital Structure and Product Market "Interaction: an
International Perspective”, Global Business and Finance Review,
5: 51-63.
Richardson, S. (2006),"Ver-Investment of Free Cash Flow", Review of Accounting Studies, Vol. 11, PP. 159-89. Shleifer, A. & Vishny, R. (1997). “A Survey of Corporate Governance”, the Journal of Finance, 52(2): 737–783.
Stein, J. (2003), "Agency, Information and Corporate Investment", In Handbook of the Economics of Finance, Edited by George Constantin ides, Milt Harris and Rene Stulz ,Elsevier, PP. 111-165.
Stulz, R. (1990). “Managerial discretion and optimal financing policies”, Journal of Financial Economics, Vol. 26, pp. 3-27.
Valta, P. (2012). “Competition and the cost of debt”. Journal of Financial Economics, 105, 661-682.
Van Frederik lust, R., Ang, J. & Sudarsanam, P. (2007). “Corporate Governance and Corporate Finance: A European Perspective”, Available Online on http://books.google.com/ [13 September
2014]. Yang, J.; and Y. Jiang. (2008). “Accounting information quality, free cash flow and Overinvestment: A Chinese study”, The Business
Review, Vol. 11, pp. 159-166. Chen, X. Sun ,Y. Xu, X. (2016). “Free cash flow, over-investment
and corporate governance in China. Pacific-Basin Finance Journal.Volume 37, April 2016, Pages 81–103