بررسی و تعیین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی و عوامل موثر بر کارایی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این مقاله برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و سنجش عوامل موثر بر آن می باشد. در این تحقیق از اطلاعات ده بانک دولتی، شامل شش بانک تجاری غیر تخصصی دولتی و چهار بانک تخصصی دولتی و چهار بانک خصوصی برای دوره زمانی 86 تا 82 استفاده گردیده است و با در نظر گرفتن بانک به عنوان واسطه و بکارگیری شیوه پارامتری SFA و تابع سود کاب داگلاس به رتبه بندی کارایی پرداخته شده است. متغیرهای تسهیلات، سرمایه گذاری ها و هزینه سرمایه مالی بر میزان کارایی تاثیر داشته اند در حالی که متغیرهای ارزش سرمایه فیزیکی، قیمت نیروی کار و سپرده های نزد سایر بانکها بر میزان سود تاثیری نداشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the effectiveness of public and private banks and factors affecting their performance

نویسنده [English]

  • gholamreza solaimani