اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که با وجود اهمیت افشا، برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگات اطلاعات، چرا برخی شرکتها در مقایسه با دیگر شرکتها اطلاعات کمتری افشا میکنند؟ یا، چرا شرکتهای مختلف هرکدام سطح متفاوتی از اطلاعات را افشا میکنند؟ برای پاسخ به این سوال، اثر خصیصه های شرکتی (اندازه، درجه مشهود بودن دارایی ها، اهرم مالی، نقدینگی، سودآوری و رشد در سودآوری) بر سطح افشاء 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1382 با استفاده از داده های تابلویی سنجیده شده است. براساس نتایج تحقیق، خصوصیاتی مانند درجه مشهود بودن دارایی های، اهرم مالی و سودآوری بر سطح افشاء کل اثرگذاری بوده ولی اندازه و رشد در سودآوری بر سطح افشاء کل اثر معنی داری ندارند. به دلیل ماهیت کاملا متفاوت افشاء اختیاری و غیراختیاری، تحلیل های انجام گرفته در دو سطح افشاء اختیاری و غیراختیاری انجام و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد، غالب خصیصه های شرکتی مدنظر تنها بر قسمت اختیاری افشا اثر گذاشته و بر قسمت غیراختیاری اثر نمی گذارند؛ دلیل این نتیجه را میتوان به ماهیت این نوع اطلاعات نسبت داد. به طوری که شرکتها، جدا از چگونگی وضعیت مالی و غیرمالی ملزم به افشاء این نوع اطلاعات هستند. لذا یکی از دلایل تفاوت در سطح افشاء اختیاری شرکتها، تفاوت در خصوصیات شرکتها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Firm's Attributes on the Disclosure Level of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Didar 1
  • Gholam Reza Mansourfar 1
  • Hiva Khojaste 2
چکیده [English]

This study attempts to find a proper answer to the question of why some firms disclose less than  other firms do; although, the disclosure information is important for users of information?     Alternatively, why different companies, disclose in different levels of information? For this end, using the panel data analysis the impact of firm's characteristics (size, tangibility, leverage, profitability and growth in profitability) are investigated on different disclosure levels for 128 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2003- 2009 periods. Our findings imply that, the tangibility, leverage,   and profitability affect the disclosure level; however, the size and growth opportunity have an insignificant effect on disclosure. This might be due to the difference in nature of the mandatory   and voluntary disclosure. All companies regardless to their situation in the market are forced to disclose their information. Therefore, the accomplished analyses through mandatory and voluntary disclosure level have been also analyzed and compared. The results show that firm's characteristics affect the voluntary section of total disclosure only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure index
  • Voluntary Disclosure
  • Mandatory disclosure
  • Firm's characteristics