محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افشای سود جامعه و اقلام آن سهامداران را برای ارزیابی بازده سهام کمک میکند و به مدیران برای بهبود تخصیص منابع مالی یاری می رساند. صورت سود و زیان جامع علاوه بر سود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیلات سنواتی را شامل میشود. انتظار میرود گزارش طبقه بندی صورت سود و زیان جامع بار اطلاعاتی گزارشهای مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و فزاینده بودن محتوای اطلاعاتی اقلام آن با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1389-1380 به وسیله رگرسیون خطی چندگانه ، آزمون وونگ و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان میدهد که سود جامع قدرت توضیح دهندگی قوی تری دارد، همچنین سایر اقلام سود و زیان جامع به جز سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها، محتوای اطلاعاتی فزاینده ای دارند. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدل و چوی (2006) در آمریکا و کی ری داران و همکاران (2009) در کانادار سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Content of a Comprehensive Income Statement items Investigation of Companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Rahman Sajadpour 2
چکیده [English]

Disclosure of comprehensive income items helps to shareholders to evaluate the stock returns and managers to improve the allocation of financial resources can help. Comprehensive income is reported net profit, FCT, SEC, AA. If classified information is expected to   increase its financial information. Instead of the economic information income in financial reports, such as comprehensive is difficult and the role of financial analysts and the information content of financial statements is impressive. Due to the homogeneity of variables accounting, content relative to comprehensive income and the incremental information content the items with companies listed on Tehran stock exchange data over the years 2001-2010, using multiple linear regression and the Vuong test were studied. The results show that comprehensive income for the explanatory power is stronger, and the other items of comprehensive income are incremental information content. This result with the research evidence Biddle and Choi (2006) in America, and KiridaranKanagaretnam(2009) in Canada is similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive income
  • Adjustment for foreign currency translation
  • Adjustment for unrealized gains/losses on securities
  • Annual adjustments
  • the information content