امکان سنجی پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بیمارستانهای شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دکتری حسابداری دانشگاه تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی امکان  سنجی کاربرد "تکنیک ارزیابی متوازن" در سنجش عملکرد بیمارستانهای شیراز است. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون ارائه گردید. ارزیابی متوازن بر چهار منظر یا دیدگاه مختلف سازمان شده که عبارتند از: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد. در این پژوهش چهار دیدگاه مربوط به ارزیابی متوازن تحت عنوان سازه های مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نشان داد، شاخص سازی در چهار دیدگاه ارزیابی متوازن در بیمارستانهای شیراز امکان پذیر می باشد، اما تاکنون پیش نیازها و تفکرات لازم جهت پیاده سازی این تکنیک در بیمارستانهای شیراز به خوبی ایجاد نشده است. با بررسی های بیشتر مشخص گردید که دیدگاه مشتری مهمترین عامل و دیدگاه های فرایندهای داخلی، مالی و یادگیری و رشد به ترتیب در رتبه های بعد قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Balanced Scorecard Implementation in Performance Measurement of Shiraz Hospitals

نویسندگان [English]

  • Sh. Khajavi 1
  • M. Sayrani 2
  • A. Allahyari 3
چکیده [English]

This study aims at investigating the feasibility of the application of "Balanced Scorecard", in performance measurement of Shiraz hospitals. Balanced Scorecard is one of the management accounting techniques which was first introduced by Robert Kaplan and David Norton in 1992. This technique organized in four distinct prospective: financial, customer, internal processes and learning and growth. Four prospective related to balanced scorecard were analyzed based on one main hypothesis and four subsidiaries. The gained results of Statistical analysis showed that indicating in all prospective of Balanced Scorecard in Shiraz  hospitals  is  possible, but yet pre­ required and needed thought to implementing this technique in Shiraz hospitals is not done well. We found out through more surveys that customer prospective was the most noticeable prospective and internal processes, financial and learning and growth prospective were ranked respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balanced scorecard
  • performance measurement
  • Strategy
  • Shiraz hospitals