رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری مرکز آموزش عالی رجا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مرکز آموزش عالی رجا

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور شرکتهای نمونه به دو گروه شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی و شرکتهای غیر ورشکسته تفکیک شدند. فرض شده است شرکتهایی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند که دو سال متوالی در بازه زمانی تحقیق مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت باشند. تحلیل داده های گردآوری شده طی دو مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا شرکتهای عضو نمونه آماری براساس خطر ورشکستگی به دو دسته شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی و شرکتهای غیر ورشکسته طبقه بندی شده اند. سپس یکبار کل شرکتها و بار دیگر این دو گروه به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفتند. میزان محافظه کاری بااستفاده از مدل فلتهام و السون (1995) اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از بررسی داده های مربوط به 222 شرکت طی بازه زمانی 1384 تا 1388 نشان میدهد که نخست: محافظه کاری در همه شرکتها و در همه دوره ها وجود دارد و دوم، میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی، نسبت به سایر شرکتها کمتر است. به این معنا که محافظه کاری با نقش اطلاعاتی و ایجاد نقدینگی خود به کاهش خطر ورشکستگی می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk in TSE'S Listed Companies

نویسندگان [English]

  • N. Rahimian 1
  • M. Salehirad 2
  • H. Mohammadi 3
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk in Tehran Stock Exchange (TSE). To do so, the sample firms have been divided into two groups: bankrupting firms and non-bankrupt firms. It is assumed that firms subject to the article 141 of the amendment to Commercial Law, for two years, are more vulnerable to bankruptcy. Using the Feltham and Ohlson model (1995) to measure conservatism, the sample firms have been analyzed in two steps: first, firms vulnerable to bankruptcy, second non-bankrupt firms and then all sample firms. The results of our sample of 222 firms listed in TSE; show that conservatism is dominant in all firms and years. Second, conservatism is lower in bankrupting firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Bankruptcy risk
  • Article 141 of amendment to the Commercial Law
  • Feltham & Ohlson model