مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد ترازنامه ای به مطالعه کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود دارای تعاریف گوناگونی است؛ یکی از تعاریف کیفیت سود، به پایداری سود (تعریف مد نظر در این پژوهش) اشاره دارد و بدین معنی است که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد. در این پژوهش، پایداری جزء تعهدی و جزء نقدی سود با هم مقایسه شده است. به منظور محاسبه جزء تعهدی سود، تعریف جامعی از اقلام تعهدی برمبنای اقلام مندرج در یک ترازنامه کامل ارائه شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. نتایج نشان میدهد که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی سود کمتر نیست؛ این نتایج با یافته های پژوهش های قبلی همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study & Explanation of Earnings Quality with Balance Sheet Approach

نویسنده [English]

  • M. Azimi Yancheshmeh
چکیده [English]

This paper investigates earnings quality with a balance sheet approach. Earnings quality has various definitions. One of them is Earnings persistence. It means that the company has more ability for maintaining current earnings. We compared accrual component persistence with cash component.  We introduced a comprehensive definition of accruals for measuring the accrual component persistence of earnings. Our population includes listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 1380 to 1387. We analyzed a sample of 141 companies. In contrast to prior researches, our findings don't confirm less accrual component persistence of earnings in compare with cash component of earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Accrual component
  • Cash component