رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی وجود محافظه کاری و تاثیر آن بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری میباشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379، لغایت پایان سال 1387 میباشد. برای بررسی و سنجش میزان محافظه کاری در شرکتهای نمونه از مدل باسو و برای بررسی رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری از مدل استون و هریس استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکتهای مورد بررسی محافظه کاری وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد، زمانی که از شرکتهای دارای محافظه کاری پایین به طرف شرکتهای دارای محافظه کاری متوسط حرکت میکنیم، رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا میکند، هرچند این افزایش چندان محسوس نیست، ولی هنگامی که از شرکتهای دارای محافظه کاری متوسط به سوی شرکتهای دارای محافظه کاری بالا میرویم، رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری به طور قابل توجهی کاهش میابد. در مجموع نمیتوان یک رابطه مشخص و واضح بین میزان محافظه کاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Relevance of Conservative and Non-conservative Accounting Information

نویسندگان [English]

  • A. Kbodamipour 1
  • R. Mahroomi 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the existence of conservatism and its effect on value relevance of accounting information. The methodology of present study is quasi experimental. The statistical society includes companies accepted in Tehran Stock Exchange, and the time span of the study is from the beginning of 2000 up to the end of 2008.  The Basu Model was exploited for investigating and assessment of the extent of conservatism in sample companies and for the investigation of value relevance of accounting information, the present study made use of Easton & Harris Model. The   results   are   indicative   of   the   presence   of   conservatism. Furthermore it was observed that as we descend from companies with low conservatism to companies with medium conservatism, the value relevance of accounting information increases; although the mentioned increase is not perceptible, value relevance of accounting information decreases a great deal when moving from companies, medium in conservatism toward companies with high conservatism. Consequently there cannot be found a clear relevance between conservatism and value relevance of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Accounting Information
  • Value Relevance
  • Accounting Earnings