ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

حسابداری طرح های بازنشستگی موضوعی بحث برانگیز در حسابداری میباشد. نحوه انعکاس تعهدات طرح های بازنشستگی با مزایای معین در صورتهای مالی شرکتها با توجه به فقدان استاندارد حسابداری در ایران اهمیت زیادی دارد و بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی علاقه مندند که درک صحیحی از گزارشگری طرح های بازنشستگی داشته باشند. تعداد شرکتهای دارای این نوع طرح ها که در سالهای اخیر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، افزایش یافته است و لذا پیامدهای اقتصادی مربوط به اندازه گیری و انعکاس این تعهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیق حاضر یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی شرکتها و لزوم تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه را بررسی میکند.
جامعه و نمونه تحقیق شامل 9 شرکت و بانک است که طرح های بازنشستگی با مزایای معین داشته اند.قلمرو زمانی تحقیق، سال 1388 میباشد. همچنین از طریق پرسشنامه دیدگاه بعضی از صاحبنظران و دست اندرکاران تهیه و یا استفاده از صورتهای مالی جمع آوری شده است. از آزمون های دوجمله ای (نسبت) و کای دو و همچنین آزمون میانگین برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج نشان میدهد که در گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی کارفرما یکنواختی وجود ندارد و شرکتها از شناخت، بیشتر از افشا استفاده میکنند. با این وجود نارسایی هایی در نحوه شناخت و افشا وجود دارد. همچنین از دید استفاده کنندگان صورتهای مالی ارائه اطلاعات طرح های بازنشستگی سودمند است، بنابراین به اعتقاد آنها تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pension Plan Reporting Uniformity in Entities' Financial Statements

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani 1
  • Z. Bayati 2
چکیده [English]

Pension plans accounting is a controversial issue. Providing the defined benefits pension plans in companies' financial statements is very important considering the lack of accounting standard in Iran in this regard, and most of the financial statements users are interested in true understanding of companies' pension plans. The number of such companies which are qualified to entering in Tehran Stock Exchange (TSE) has increased; hence economic consequences of measuring and releasing of obligations have been noteworthy.
The current research studies uniformity of pension plans in financial statements reporting and necessity of creating a new standard in this regard.
The sample population of this research are 9 companies and banks that have had defined benefits pension plan for the financial year of 1388. Also the data of research has been collected using viewpoint of expertise and persons questionnaire. Examines of binominal distribution, chi square and mean have been applied for analyzing of data.
Results of this study, indicates the lack of uniformity in reporting pension plans in financial statements of employer and entities which have mostly use recognition rather disclosure. However some incompetence is in recognition and disclosure.
Also from viewpoint of pension plan financial statements users, releasing of pension plans information is useful, so they believe it is necessary that a new standard should be created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension plans
  • Defined benefits pension plans
  • Pension obligations
  • Financial reporting