سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء(

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بی ن الملل قشم

چکیده

چکیده
این مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. به
صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیری
اقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه،
طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل بر 2،238 مشاهده شرکت- سال) طی دوره
1381 است. از مدل دستیابی به پیش بینی ها جهت تعیین گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شده و - زمانی 90
از روش رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت و داده های تابلویی جهت آزمونهای تحقیق بهرهگرفته-
شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت هایی که سود تقسیم می کنند با احتمال کمتری مرتکب
گزارشگری مالی متقلبانه می شوند. همچنین، سطح سود تقسیمی نیز رابطه ای منفی با گزارشگری مالی
متقلبانه دارد. براساس یافت ه های تحقیق می توان نتیجه گرفت سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در خصوص
کیفیت گزارشگری مالی شرکت، به ویژه انگیزه های منجر به تجدید ارائه صورت های مالی است
ت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dividend Policy and Fraudulent Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Hassan Farajzadeh Dehkordi 1
  • Leila Aghaei 2
1 Assistant Professor of Accounting, Univesity of Raja
2 Master of Accounting, Islamic Azad University, Qeshm
چکیده [English]

This paper investigates the relation between fraudulent financial
reporting and firms’ dividend policies. Specifically, this research
concentrated on situations that it is possible to classify financial
restatement into fraudulent and non-fraudulent based on the
management’s incentives for discretionary accounting choices .
The data is related to 247 firms (consisted of 2,238 firm-year
observation) during 1381-1390. A Meet-or-beat model was used to
classify firms as making discretionary accounting choices for
opportunistic meet-or-beat. Furthermore, a fixed effects logistic
regression with panel data was used to test hypothesis. Results show
that dividend-paying firms have less likelihood to engage in
fraudulent financial reporting furthermore, the negative association
between dividend paying status and fraudulent financial reporting is
stronger when the size of dividend payouts is larger .Overall, results
suggest firm’s dividend policy is indicative of its earnings quality.
Specifically, dividend policy unfolds the manager’s incentives for
financial restatements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Restatement
  • Dividend Policies
  • Fraudulent Financial Reporting
  • information content
برزده، سید امیر. ( 1392 ]پایاننامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء. ،« سود2] علوی طبری، سید حسین؛ مجتهد زاده، ویدا، سلیمانی امیری، غلامرضا؛ عاملی، یلدا. ]
1388 ). رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق ). بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 56 ،ص 93 تا 106
3] تهرانی، رضا؛ ذاکری، حامد. ( 1388 ). بررسی رابطه بین کیفیت سود وسود تقسیمی در ]شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار،
.39 - سال دوم، شماره 5، ص 55 4] جهانخانی علی و سعید قربانی( 1384 ). شناسایی وتبیین عوامل تعیینکننده سیاست ]
تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران . تحقیقات .48-27 :(2) مالی، 7
5] عامری، مریم. ( 1386 ). سیاست تقسیم سود و عوامل موثر بر آن در شرکتهای بورس ]و رابطه آن باکیفیت سود، پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاهالزهراء(س).
[6] Skinner, D.; Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality?.Review of Accounting Studies, 16(1), 1–28.
[7] Tong, Y.H; Miao, B. (2011). Are Dividends Associated with the Quality of Earnings? Accounting horizons, 25(1), 183-205.
[8] Badertscher, B.A.; Collins, D.W.; Lys, T.Z. (2012). Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows.Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 330-352.
[9] Dechow, P.; Ge, W.; Schrand, C. (2009). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50, 344-401.
[10] Dichev, I.D.; Graham, J.R.; Harvey, C.R.; Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field, Journal of Accounting and Economics, 56(2–3), 1-33.
[11] DeAngelo, H.; DeAngelo, L.; Skinner, D. (2004). Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings.Journal of Financial Economics 72 (3), 425–56.
[12] Caskey, J.; Hanlon, M. (2013), Dividend Policy at Firms Accused
of Accounting Fraud Dividend Policy at Firms Accused of
Accounting Fraud. Contemporary Accounting Research, 30(2),
818-850, 33.
114 ف
[13] Li, S; Park, S.H.; Bao R.S. (2014). How much can we trust the financial report?: Earnings management in emerging economies. International Journal of Emerging Markets, 9(1), 33-53.
[14] Fama, G.; French, K. (2001). Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics 60 (1), 3–43.
[15] Barton, J.; Waymire, G. (2004). Investor protection under
unregulated financial reporting. Journal of Accounting and
Economics, 38, 65–116.
[16] Hribar, P.; Nichols, C. (2007). The use of unsigned earnings
quality measures in tests of earnings management. Journal of
Accounting Research, 45, 1017–1053