رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 ستادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در
چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع
و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در
انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای
اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای
اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای
شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و
میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و
بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه-
ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر
خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی
دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Disclosure Quality and Audit Report Lag

نویسندگان [English]

  • Vahid Mollaimani 1
  • Mohammad Marfou 2
1 Master of Accounting, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The speed of transferring of accounting information from
transferors to users is so important that it is mentioned in accounting
conceptual framework as a qualitative characteristics of accounting
information. Barriers and problems discovering in information
channel between transferors and users not only can Accelerates the
transmission of information but also can benefit users more. In this
research we investigate the relationship between disclosure quality
and audit report lag for 164 companies of Tehran Stock Exchange
between the years of 1387 to 1391. We use disclosure quality ranking,
management forecast error and prior period adjustments as the
representatives of disclosure quality and test them with audit report
lag in E views and SPSS software. The findings of panel analysis
shows that there is a significant negative relationship between audit
report lag and dependent variables, management forecast error and
prior period adjustments. The final result shows a positive relationship
between disclosure quality and audit report lag. Furthermore there is
significant negative relationship between company size and audit
report lag and there is no relationship between auditor sizes, having
good news or bad news and company debts with audit report lag

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Report Lag
  • Tehran Stock Exchange
  • qualitative characteristics
اسکندر، هدی. ( 1391 ). تئوری حسابدار . ی ناشر: مکتب ماهان، چاپ اول. 
اعتمادی، حسین و امیر خانی، کوروش و رضایی، محبت ( 1390 ). محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه
. بورس اوراق بهادار، شماره 13 ، ص 235 تا 252
بدری، احمد و علیخانی، حسین( 1385 ) عوامل موثر بر تأخیر انتشار گزارش های حسابرسی . پیام مدیر، شماره 21 و 22 ، ص 83 تا 118 .FCT و CCT با تجزیه فرآیند به برزیده، فرخ و معیری، مرتضی ( 1385 ) عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی، . مطالعات حسابداری، شماره 16 ، ص 43 تا 69
بنی مهد، بهمن و محسنی شریف، محسن ( 1389 ) بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن، مجله
. حسابداری مدیریت، شماره هفتم، ص 51 تا 63
پارسائیان، علی ( 1390 ). تئوری حسابداری، تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا، انتشارات ترمه، جلد اول، چاپ چهارم.
حاجی ها، زهره و فتحی مقدم بادی، مجتبی ( 1393 ). رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر در گزارشگری مالی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 41 ، ص . 131 تا 156
حساس یگانه، یحیی ( 1391 ). فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.
خلیفه سلطانی، سید احمد و ملانظری، مهناز و دلپاک، سجاد ( 1389 ). ارتباط خطای پیش . بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی، مجله دانش حسابداری، شماره 3، ص 59 تا 76
رحیمیان، نظام الدین و ابراهیمی میمند، مهدی ( 1392 ). رابطه بین کیفیت افشا و محافظه- کاری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 8. ص 1
. تا 19
رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور ... 69 سجادی، سید حسین و زراء نژاد، منصور و جعفری، علیرضا ( 1388 ). ویژگی های غیر مالی 
موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار . تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 57 . ص 51 تا 68
سجادی، سید حسین و قربانی، رامین ( 1390 ) رابطه بین ویژگی های خاص شرکت ها و . تعدیلات سنواتی آنها، پژوهش های تجربی حسابداری مالی، شماره 2، ص 62 تا 75
علوی طبری، سید حسین و عارف منش، زهره ( 1392 ) بررسی رابطه تخصص صنعت حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
. اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابدار . ی شماره 14 . ص 7 تا 26
کردستانی، غلام رضا و آشتاب، علی ( 1389 ) بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، بررسی-
های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 60 ، ص 93 تا.108
مهرانی، ساسان و کرمی، غلامرضا و سید حسینی، سید مصطفی ( 1392 ) تئوری حسابداری، انتشارات نگاه دانش، جلد اول، چاپ اول.
نوروش، ایرج؛ حسینی، سید علی ( 1388 ) بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به 117 تا ، موقع بودن) و مدیریت سود، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55 .134
Afify, H.A.E. (2009). Determinants of Audit Report Lag. Does Implementing Corporate Governance Have any Impact? Empirical Evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research. Vol. 10, No. 1, 56-86.
Al-Ajmi, Jasim. (2008). Audit and Reporting Delays: Evidence from an Emerging Market. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 24, 217–226.
Apadore, Kogilavani. & Mohd Noor, Marjan. (2013). Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia. International Journal of Business and Management. Vol. 8, No. 15.
Balakrishnan, Karthik. & Core, John E. & Verdi, Rodrigo S. (2014). The Relation between Reporting Quality and Financing and Investment Evidence from Changes in Financing Capacity. Journal of Accounting Research. Vol. 52, No. 1.
Behbahani, Sadegh. & Zare, Reza. & Farzanfar, Farzad. (2013). Examining the Effect of Auditing Quality on Nonfinancial Information Disclosure Quality. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol 4, No 12.
70 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 11 شماره 45 بهار 1394
Binti Hashim, Ummi Junaidda. & Binti Abdul Rahman, Rashidah. (2011). Reviewing the Literature on Audit Report Lag and Corporate Governance. Bureau of Research and Consultancy.
Dranove, David. & Zhe Jin, Ginger. (2010). Quality Disclosure and Certification: Theory and Practice. Journal of Economic Literature, 48:4, 935–963.
Gotti, Giorgio. & Mastrolia, Stacy. (2012). The Effect on Financial Reporting Quality of an Exemption from the SEC Reporting Requirements for Foreign Private Issuers. The International Journal of Accounting, vol. 47, 44–71.
Habib, Ahsan. & Hossain, Mahmud. (2013) CEO/CFO Characteristics
and Financial Reporting Quality: A Review Research in
Accounting Regulation, vol 25, 88-100.
Lobo, Gerald J. & Zhou, Jian. (2001). Disclosure Quality and Earnings Management. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics Vol. 8 (1), 1-20.
Rogers, Jonathan L. (2008). Disclosure Quality and Management Trading Incentives. Journal of Accounting Research. Vol. 46(5), 1265-1296.
Lambert, Tamara A. & Jones, Keith L. & Brazel, Joseph F. (2013). Unintended Consequences of Accelerated Filings: Are Involuntary Reductions in Audit Delay Associated with Reductions in Earnings Quality?. ssrn.963402.
Mouselli, Sulaiman. & Jaafar, Aziz. & Hussainey, Khaled. (2011) Accruals Quality vis-à-vis Disclosure Quality: Substitutes or Complements?. The British Accounting Review. 1–11.
Ng, Patrick P.H. & Tai, Benjamin Y.K.(1994). An Empirical Examination of the Determinants of Audit Delay in Hong Kong. British Accounting Review. Vol. 26, 43-59.
Rose, Jacob M. & Mazza, Cheri R. & Norman, Carolyn S. & Rose, Anna M. (2013). The Influence of Director Stock Ownership and Board Discussion Transparency on Financial Reporting Quality. Accounting, Organizations and Society. 397-405.
Shukeri, Siti Norwahida. & Puat Nelson, Sherliza. (2011). Timeliness of Annual Audit Report: Some Empirical Evidence from Malaysia. Entrepreneurship and Management International Conference (EMIC 2) 2011, Kangar, Perlis Malaysia.
Tanyi, Paul N. (2011). Essays on Audit Report Lag. The dissertation for the degree of doctor of philosophy in business administration. Florida International University.
Tsai Chiang, Hsiang. & Lin Lin, Shu. (2012). Auditor's Industry Specialization and Disclosure Quality of IAS No. 39-Related Accounts. Journal of Applied Finance & Banking, vol. 2, no.2, 59-98.
رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور ... 71
Wang, Xia. & Wu, Min. (2011). The Quality of Financial Reporting in
China: An Examination from an Accounting Restatement
Perspective. China Journal of Accounting Research, vol. 4, 167– 196