آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد خالص داراییهای عملیاتی )پدیده تورم ترازنامهای(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تأکید بر خالص دارایی های عملیاتی )تورم
ترازنامه ای( توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار
گرفته است. فرضیه ثبات کارکردی بیان میکند اگر سرمایه گذارانی که توجه محدود دارند بر
سودآوری حسابداری تمرکز نمایند و اطلاعات مربوط به سودآوری نقدی را نادیده بگیرند، خالص
دارایی های عملیاتی یعنی تفاوت انباشته بین سود عملیاتی و جریان نقدی آزاد، میزان خوش بینی
مازاد ناشی از محصولات گزارشگری را اندازه گیری می نماید. برای آزمون این فرضیه ما از اطلاعات
351 شرکت طی سالهای 3131 تا 3131 استفاده نمودیم. نتایج آماری به دست آمده از اجرای
مدل های تک متغیره و چند متغیره نشان میدهد که فرضیه فوق بر مبنای مدلهای چند متغیره تایید و
بر مبنای مدلهای تک متغیره رد میگردد. این موضوع نشان میدهد که با لحاظ نمودن اثر متغیرهای
کنترلی، تورم ترازنامهای بر تصمیم گیریهای سرمایه گذاران در ایران نیز اثر گذار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of Functional Fixation Hypothesis; Case of Net Operating Assets (Bloated Balance Sheet)

نویسندگان [English]

  • F Barzideh 1
  • A Shahriari 2
چکیده [English]

In this paper the functional fixation hypothesis is tested from investors’ viewpoint of net operating assets (bloated balance sheet phenomena). The study is at firm level in Tehran Stock Exchange using the data of 153 firms for 7 years (1382- 1389). The functional fixation hypothesis states that If investors with limited attention focus on accounting profitability, and neglect information about cash profitability, then net operating assets, the cumulative difference between operating income and free cash flow, measures the extent to which reporting outcomes provoke over-optimism. Our findings from Univariate and Multivariate regressions show that the hypothesis is accepted based on multivariate test and is rejected based on univariate test. These findings show that with control variables consideration bloated balance sheet affect investor decision process in Iran, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual
  • Cash Flow
  • Net Operating Assets
  • Operating Earning
  • Accrual Reversal
بزرگ اصل، موسی و شیری، یحیی؛ رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده آینده
- سهام؛ مجله توسعه و سرمایه؛سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1331 ، ص 7 21
.2 عسگری، محمدرضا و بائی لاشکی، لیلا؛ ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی
( NOA - ؛ ( و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1331 1337
- پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار؛سال اول، شماره 2، زمستان 1331 ، ص 73 11
.3 کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر؛ بررسی تاثیر روش های تأمین مالی بر بازده
سهام؛ مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز؛دوره دوم، شماره 2، پاییز و زمستان
- 1331 ، ص 113 75
.4 کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد؛ تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش
- شرکت؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛دوره 17 ، شماره 51 ، بهار 1331 ، ص 11 71
5. Ball, R., Kothari, S., 1991. Security returns around earnings announcements. The Accounting Review 66, 718–738.
6. Barton, J., Simko, P., 2002. The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review (Supplement) 77, 1–27.
7. Dechow, P., 1994. Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics 18, 3–42.
8. Della Vigna, S., Pollet, J., 2003. Attention, demographics, and the stock market. Working paper, Harvard University.
9. Doyle, J., Lundholm, R., Soliman, M., 2003. The predictive value of expenses excluded from ‘pro forma’earnings. Review of Accounting Studies 8, 145–174.
10. Fairfield, P., Whisenant, J., Yohn, T., 2003. Accrued earnings and growth: implications for future profitability and market mispricing. Accounting Review 78, 353–371.
11. Fiske, S., Taylor, S., 1991. Social Cognition, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
12. Garvey, G., Milbourn, T., 2004. Do stock prices incorporate the potential dilution of employee stock options? Working paper, Washington University, St. Louis.
13. Hand, J., 1990. A test of the extended functional fixation hypothesis. Accounting Review 65, 740–763.
14. Hirshleifer, D., Teoh, S., 2003. Limited attention, information disclosure, and financial reporting. Journal of Accounting and Economics 35, 337–386.
15. Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S.H., Zhang, Y., 2004. Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting and Economics 38, 297–331.
16. Ho, T., Michaely, R., 1988. Information quality and market efficiency. Journal of Financial and Quantitative Analysis 5, 357–386.
17. Huberman, G., Regev, T., 2001. Contagious speculation and a cure for cancer. Journal of Finance 56, 387–396.
آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق... 57
18. Kothari, S., 2001. Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics 31, 105–231.
19. Libby, R., Bloomfield, R., Nelson, M., 2002. Experimental research in financial accounting. Accounting,Organizations and Society 27, 775–810.
20. Penman, S., 2004. Financial Statement Analysis and Security Valuation. Irwin/McGraw-Hill, Boston, MA.
21. Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M., Tuna, I., 2003. Information in accruals about the quality of earnings. Working paper, University of Michigan.
22. Sloan, R., 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review 71, 289–315.
23. Zhang, Y., 2004. Net operating assets as predictor of future stock returns: an industry analysis. Working paper, The Ohio State University