تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
این پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را در
شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با
منظور کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده است.
کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسک
اطلاعاتی ذاتی و اختیاری با استفاده از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی ذاتی و اختیاری محاسبه شده
9834 و نمونه شامل 944 شرکت می باشد. - است. دوره بررسی سال های 9831
نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تجدید ارائه صورت های مالی، ریسک اطلاعاتی اختیاری
افزایش می یابد و همچنین تجدید ارائه حساب های اصلی در مقایسه با حساب های غیر اصلی باعث
افزایش بیشتر در ریسک اطلاعاتی ذاتی می شود، اما با افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری همراه نیست.
شرکت هایی که بیشتر از یک بار تجدید ارائه داشتهاند نسبت به شرکت هایی که فقط یک بار تجدید
ارائه داشته اند، افزایش در ریسک اطلاعاتی ذاتی را تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Restatements and Information Risk

نویسندگان [English]

  • A Rahmani 1
  • A Najaf Toumrai 2
چکیده [English]

This study examine the association between accounting restatements and the pricing of information risk in companies listed in Tehran Stock Exchange. And the period of the study is from 1384 uo to 1389.
Using the Fama and French three-factor model augmented with discretionary and innate information risk factors, we find a significant increase in the factor loadings on the discretionary information risk factor for restatement firms after a restatement announcement.
We study several potential determinants of the change in information risk pricing and find evidence consistent with the core account restatements and the number of times a firm restates affecting the change in the pricing of innate information risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restatements
  • Information risk
  • Earnings quality
  • Accrual Quality  Assistant Professor of Accounting – Alzahra University 
بزرگ اصل، موسی. ) 1200 (. تعدیلات سنواتی و حقوق سهامدارا . ن دنیای اقتصاد، شماره
. 1901 ، ص 3
.3 رحمانی، علی ؛ فلاح نژاد، فرهاد. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عاد . ی
شماره سوم مجله پژوهش های حسابداری مالی.
.2 شیرین بخش، شمس الله؛ حسن خوانساری، زهرا. ) 1204 (. کاربرد Eviews در اقتصاد
سنج . ی پژوهشکده امور اقتصادی.
.4 عرب مازار یزدی، محمد ؛ طالبیان، سیدمحمد. کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی
و هزینه سرمای . ه فصلنامه شماره 31 مطالعات حسابداری.
.9 فاطمی، سیده کلثوم ) 1203 (. بررسی نقش تعدیلات سنواتی در مدیریت سو، دپایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.
.1 کاظمی، حسین، شریعت پناهی، سید مجید. ) 1203 (. مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد
صورت های مالی بر محتوای اطلاعاتی سو.د رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
.0 منصور فر، کریم. ) 1209 (. روش های آمار . ی جلد اول. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه
تهران.
.0 نجارزاده، محمد حسین، اسدی، غلامحسین. ) 1200 (. بررسی عکس العمل بازار سرمایه
نسبت به تجدید ارائه صورت های مال ، ی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
9. Dechow,p. Dichev,I, (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review,73,35-59.
10. Dechow P., Kothari S. P., Watts R. L. (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics 25 (1998) 133-168.
11. Fama,E. French,k. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
12. Francies, I. Lafond, R. Olsson, P. Schipper, K. (2005). the market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics , Vol.39,No.2,pp.295-327
13. Gleason C., Jenkins N., Johnson W. (2008). The Contagion Effects of Accounting Restatements, The Accounting Review. 83 .No1.
14. Kravet,T. & Shevlin,T. )2009(. Accounting restatement and information risk. The Accounting Review.
15. Palmrose Z-V., Richardson V., Scholz S. (2001). Determinants of Market Reactions to Earnings Restatements. Journal of Accounting and Economics 37.
03 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 43 ، تابستان 1431
16. Palmrose, Z-V., V. R. Richardson, and S. Scholz. (2004). Determinants of Market Reactions to Restatement Announcements. Journal of Accounting and Economics 37 (1): 59-89.
17. Richardson S. Tuna I. Wu M. (2002). Predicting earnings management: The case of earnings restatements. Working Paper. University of Pennsylvania - The Wharton School.
18. Wiedman, Christine I. and Hendricks, Kevin B., (2010) Firm Accrual Quality Surrounding Restatements (2010). CAAA Annual Conference 2011.