فرضیه جریانهای نقدی آزاد، تئوری چرخه‌ی عمر و ارتباط آنها با سیاست تقسیم سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

معمای سود نقدی یکی از حوزه‌های مورد علاقه در ادبیات مالی است. هدف تحقیق پیش رو آزمودن ارتباط سود نقدی با جریانهای نقدی آزاد و چرخه‌ی عمر شرکت در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1381 تا 1388 می‌باشد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق در قالب 304 سال ـ شرکت و با استفاده از روش آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین سود تقسیمی شرکتهای مورد بررسی و میزان جریانهای نقدی آزاد وجود ندارد. بنا بر این فرضیه‌ی ارتباط جریانهای نقدی آزاد و سود تقسیمی که از سوی برخی از محققان مطرح شده در میان شرکت‌های مورد بررسی مصداق ندارد. علاوه بر این یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میان سود تقسیمی و چرخه‌ی عمر شرکتها همچنان که در یافته‌های فاما و فرنچ (2001)، گرولن و همکاران (2002) و دی آنجلو و همکاران(2006) بدان اشاره شده است، نیز ارتباط معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Free Cash Flow Hypothesis, Life-Cycle Theory and Their Relationship with Dividend Policy

نویسندگان [English]

 • Gh asadi
 • m nikravesh
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between free cash flow, life cycle and dividend policy in Tehran Stock Exchange listed companies during 2002-2009. Using 304 company-year and conducting OLS Regression model, results revealed that there are no significant relationship between dividend policy and free cash flow, which is not consistent with free cash flow hypothesis and the relationship with dividend policy in prior researches (Fama and French, 2001; Grullon and et al., 2002 and Deangelo and et al., 2006). The findings also reveal that there are no significant relationship between companies' life cycle and their dividend policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dividend
 • Life Cycle
 • Free Cash Flow
 1. اسدی، غلامحسین و سعید عزیزی بصیر، (1387). "بررسی ارتباط بین سودآوری و نقدینگی در شرکت‌ها و تاثیر آن بر سود تقسیمی"، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 28، پائیز 1387.
 2. ایزدی نیا، ناصر و نسرین علینقیان، (1390). "شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به کارگیری مدل لاجیت"، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 7، بهار 1390.
 3. پور حیدری، امید و علی قاسمیان سقی، (1389). " بررسی رابطه ی بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی های خاص شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت‌های حسابداری، شماره 58، تابستان 1389.
 4. ستایش، محمد حسین و زینب مهتری، (1390). "تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 5، تابستان 1390.
  1. Black, F. (1976). The Dividend Puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5-8.
  2. Deangelo, H., Deangelo, L, & Stulz, R.M. (2006). Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory. Journal of Financial Economics, 81, 227-254.
  3. Denis, D.J. & Osobov, I. (2008). Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy. Journal of Financial Economics, 89, 62-82.
  4. Denis, D.J., Denis, D.K., Sarin, A. (1994) The Information Content of Dividend Changes: Cash Flow Signaling Overinvestment, Dividend Clienteles. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29, 567-587.
  5. Easterbrook, F.H. (1984). Two Agency Cost Explanations of Dividends. American Economic Review, 74, 650-659.
  6. Fama, F.E. & French, K.R. (2001). Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? Journal of Financial Economics, 60, 3-43.
  7. Grullon, G., Michaely, R., & Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes A Sign of Firm Maturity? Journal of Business, 75, 387-424.
  8. Howe, K.M., HE, J., & Kao, G.W. (1992). One-time Cash Flow Announcements and Free Cash Flow Theory: Share Repurchases and Special Dividends. Journal of Finance, 47, 1963-1974.
  9. Jensen, M. (1986). Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeover. American Economic Review, 76, 323-329.
  10. Jensen, M., & Mecling, W. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
  11. Lang, L.H.P. & Litzenberger, R.H. (1989). Dividend Announcements: Cash Flow Signaling versus Free Cash Flow Hypothesis? Journal of Financial Economics, 24, 181-192.
  12. Thanatawee, Y. (2011). Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. International Journal of Financial Research, 2, 52-60.
  13. Yoon, P.S. & Starks, L.T. (1995). Signaling, Information Opportunities, and Dividend Announcements. Review of Financial Studies, 8, 995-1018.