غفلت از تئوری حسابداری: مقایسه تطبیقی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

روند گرایش به تئوریهای حسابداری در تحقیقات حسابداری به عنوان فرآیند بررسی در طول سالیان گذشته
دستخوش تغییراتی گردیدهاست. از آنجا که این موضوع از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مغفول
ماندهاست، در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی روند ارائهی تئوریهای حسابداری در تحقیقات داخلی و
خارجی به صورت تطبیقی بپردازیم.
در این مقاله به صورت تجربی، تغییر گرایش تحقیقات حسابداری دانشگاهی را در 2 مجله بررسیهای
حسابداری و حسابرسی در ایران از سال 1731 الی 1731 و مجله بررسی حسابداری در آمریکا از سال 1337 تا
2112 ، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد مقالات مورد بررسی، شامل 773 مقالهی داخلی و /17/ تاریخ 21
773 مقاله ی خارجی می باشد. پس از کدگذاری مقالهها، از طریق آزمون فرض مقایسهی نسبت موفقیت در دو
جامعهی آماری، فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که پرداختن به تئوری حسابداری در مقالات ایرانی نسبت به مقالات خارجی،
کمتر است. همچنین استفاده از روش آرشیوی تجربی و نفوذ علوم اقتصاد و مالی )که هر دو از عوامل کاهنده
ارائه تئوری حسابداری می باشند( در مقالات ایرانی نسبت به مقالات خارجی بیشتر و پرداختن به موضوعات
حسابداری مالی، کمتر است که دلیل آن افزایش فزایندهی مقالات با ساختار و دادههای بازار سرمایه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Neglect of Accounting Theory: Comparative Study of Accounting Articles in the Authentic Journals in Iran and Abroad

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati
  • Mahla Shahini
چکیده [English]

The procedure of tending to the accounting theories in accounting researches as a process of survey encountered some changes during past years. Since accounting Theory was neglected during past years, in this research we chose to survey the process of presenting accounting theories in Iranians research and external research comparatively.
In this study, we follow empirically the changing of tendency of the scholar accounting researches in two accounting journals in Iran between 1992 and 2011 and The Accounting Review journal in America between 1993 and 2012. The number of studied articles includes 337 Iranian and 337 external articles. At this stage, after assigning a code to published articles in these journals, we analyzed research hypothesis, in two statistical populations through the proportion comparative hypothesis testing.
Research results revealed that, proceeding to the accounting theories in Iranians articles is less than external ones. Using empirical method and considering decreasing effects of economics and financial sciences in Iranian articles is more than external ones. Also, because of increasing articles in capital market, using the financial accounting topics is lower in Iran than external articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting theory
  • empirical archival method
  • the influence of financial and economical sciences and financial accounting issues
آذر، عادل، منصور، مؤمنی. ) 7063 (. آمار و کاربرد آن در مدیری ، ت تهران: انتشارات سمت.
.5 اسمیت، ملکام. ) 7063 (. روش تحقیق در حسابدار ، ی )علی پارسیان(، تهران: ترمه.
.0 اعتمادی، حسین و حسین فخاری. ) 7050 (. تبیین نیازها و اولویتهای تحقیقاتی
حسابدار ، ی بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره . 0، بهار 7050 ، ص 0
. تا 51
.. بازرگان، عباس. ) 7019 (. روشهای تحقیق در علوم رفتار ، ی تهران: انتشارت آگاه.
.. بدری، احمد و محمد امین قهرمانی. ) 7067 (. هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه :
شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرا ، ن فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال
.. دهم، شماره . 0، پاییز 7067 ، ص 50 تا 1
.9 پادیار، آذر. ) 7053 (. بررسی پراکندگی پایاننامههای تحصیلی حسابداری با تاکید بر
الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنه،ا پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
. تربیت مدرس، تابستان 7053
.1 پور عزت، علی اصغر، پریسا رضایی و حمیدرضا یزدانی. ) 7055 (. بررسی موانع نظریه
پردازی در قلمرو علوم اجتماع ، ی نشریه مدیریت بازرگانی، شماره 5، بهار و تابستان ،7055
ص .1 تا .95
.5 حسن پور، شیوا و رضا جان جانی. ) 7067 (. گزینش مدلی کارآمد برای پیشبینی سود بر
اساس مقایسه مدلهای مربوط در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهرا . ن فصلنامه
. مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال دهم، شماره . 0، پاییز 7067 ، ص 701 تا 7.1
.6 دیانتی دیلمی، زهرا و راضیه بردبار. ) 7065 (. مطالعهی تطبیقی روششناسی مقالات
حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایرا ، ن مجله حسابداری و حسابرسی
. مدیریت، پاییز 7065
.73 مهام، کیهان و علی محمد علی محمدی، رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت
سو،د فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال دهم، شماره . 0، تابستان 7067 ، ص
. 756 تا 7.6
.77 نمازی ، محمد و امین ناظمی. ) 7051 (. مروری بر پژوهش های حسابداری انجام شده در
. بورس اوراق بهادار تهرا ، ن مجله توسعه و سرمایه، سال اول، شماره 5، پاییز و زمستان 7051
011 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 83 ، تابستان 0832
.75 نمازی ، محمد و امین ناظمی. ). 705 (. بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس
اوراق بهادار تهرا ، ن دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 76 ، بهار و تابستان . 705 ، ص . 70
. تا 799
.70 ولک، هری آی، ال واد، جیمز، ترنی، مایکل جی. ) 7051 (. تئوری حسابدار ، ی )کرمی،
.) غلامرضا، تاجیک، کامران(، نشر نگاه دانش. ). 533
14. Al-Adeem, Khalid Rashid. Accounting Theory: a Neglected Topic in Academic Accounting Research, 2010. On line http://www.amazon.com/ Accounting-Theory-Neglected-Academic-Research/dp/3838339169.
15. Archer, S. (1993). On the methodology of constructing a conceptual framework forfinancial accounting, London: Routledge.
16. Ball, R. and Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income
Numbers. Journal of Accounting Research, autumn. 6 (2): 156-178.
17. Belkaoui, A. R. Chan, J. L. (1988). Professional value system of academic accountants: An empirical inquiry, Advances in Public Interest Accounting, 2:1-28.
18. Belkaoui, A. R. (2004). Accounting Theory (5th Ed). London: Thomson.
19. Bouillon, M; S. Ravenscroft (2010). Undergraduate preparation and dissertation methodologies of accounting Phds over the past 40 years. Global Perspectives on Accounting Education. 7, 19-29.
20. Chatfield, M. (1977). A History of Accounting Thought, Huntington (Revised edition). NY: Robert E. Krieger Publishing Company.
21. Coyne, J. G.; summers, S. L. ; Williams, B.; and Wood, D. A. (2010). Accounting program research rankings by topical area and methodology. Issues in Accounting Education. 25 (4): 631-654.
22. Coetsee, Daniël ; Stegmann, Nerine (2012). A profile of accounting research in South African accounting journals. Meditari Accountancy Research. Vol. 20 Iss, 2, pp.92 – 112.
23. Demski, J. S. (2007). Is accounting an academic discipline?. Accounting Horizons. 21 (2): 153-157.
24. Fleming, R. J.; Graci, S. P.; Thompson, J. E. (2000). The dawning of the age of quantitative/empirical methods in accounting research: Evidence from the leading authors of The Accounting Review, 1966-1985. The Accounting Historians Journal. 27 (1), 43-72.
25. Fogarty, T. J. (2006). Publishing in academic accounting: Practical advice and healthy iconoclasm. Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, London: Spiramus. In Z. Hoque (ed.) pp.512-534.
26. Heck, J.; Jensen, B. (2007). An analysis of the evolution of research contributions by The Accounting Review, 1926-2005 . Accounting Historians Journal. December. 34 (2), 109-142.
27. Hopwood, A. G. (1987). The archeology of accounting systems. Accounting Organizations and Society. 12 (3), 207-234.
28. Hopwood, A. G. (2007). Whither accounting research. The Accounting Review. 82 (5),1365-1374.
غفلت از تئوری حسابداری: مقایسه تطبیقی... 919
29. Ijiri, Y. (1967). The Foundations of Accounting Measurement: A Mathematical, Economic, and Behavioral, Englewood. NJ: Prentic-Hall Inc.
30. King, T. A. (2006). More than a Numbers Game: A Brief History of Accounting, Hoboken. NJ: J. Wiley & Sons Inc.
31. Lev, B. (1998). On the usefulness of earnings and earnings research: Lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of Accounting Research. Current Studies on the Information Content of Accounting Earning, 27,153-192.
32. Oler et al. (2010). characterizing accounting research. Accounting Horizons. 24 (4), 635-670.
33. Oler, D. K.; Oler, M. J.; Skousen, C. J. Characterizing accounting
research. Social Science Network Research (SSRN). (2008). On line at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1121956.
34. Smith, M. (2003). Research Methods in Accounting. London: SAGE Publication.
35. Stephens, N.M.; summers, S.L.; Williams, B.; Wood, D.A. (2011). Accounting doctoral program rankings based on research productivity of program graduates. Accounting Horizons.
36. Tuttle, B; Dillard, J. (2007). Beyond competition: Institutional isomorphism in the U.S. accounting research. Accounting Horizons. December, 21, 4, 387-409.
37. Watts, R. L.; and Zimmerman, J. L (1978). Positive accounting theory for the determination of accounting. The Accounting Review. January, 53, 1,112-134.
38. Wheeler, J. T. (1970). Accounting theory and research in perspectives. The Accounting Review. 45, 1, 1-10.
39. Hahn, William (2007). Accounting research: An analysis of theories explored in doctoral dissertations and their applicability to Systems Theory. Accounting Forum. 305–322.
40. Wolk, H. I.; Dodd, J. L; Tearney, M. G (2004). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment (6th Ed).
41. Wright, A. W. (1914). Theory and practice. Journal of Accountancy. 431-434.
42. Zeff, S. A. (1989). Recent trends in accounting education and research in the USA: Some implication for UK academics. British Accounting Review. 21,159-176.
43. Zeff, S. A. (2008). Major changes in the accounting academy since the 1960s. Unpublished Document Obtained through Dr. Timothy J. Fogarty, Department of Accountancy, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University. Cleveland, Ohio. February, 2