بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری/دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی/دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه رازی

3 مربی گروه حسابداری دانشگاه رازی

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر ارزشی اخبار خوب و  اخبار بد پیش‌بینی سود مدیریت با تأکید بر اختلال‌ در پیش‌بینی سود مدیریت است. در این راستا، به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال­های1390 الی 1396 استفاده شده است.  نتایج حاصله با بکارگیری روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته بیانگر این است که، اخبار بد پیش‌بینی سود مدیریت در مقایسه با اخبار خوب پیش‌بینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیش‌بینی سود مدیریت، از قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است. همچنین اخبار خوب پیش‌بینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیش‌بینی سود مدیریت از اختلالات افشای بالاتری در پیش‌بینی سود برخورداراست. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر این است که، بین واکنش قیمت سهام به آخرین سود پیش‌بینی‌شده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیش‌بینی مدیریت تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین واکنش قیمت سهام به اولین سود پیش‌بینی‌شده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیش‌بینی مدیریت ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Effect of Earnings Management Forecast News on Earnings Predictability and disclosure noises

نویسندگان [English]

  • Yazdan Marjanian 1
  • Farhad Shahveisi 2
  • Farzad Eivani 3
  • Azad Khanzadi 4
1 Department of Accounting / Faculty of Social and Educational Sciences / Razi University / Kermanshah / Iran
2 .Assistant Professor of Accounting Department of Razi University
3 Instructor of Accounting Department, Razi University
4 assistant professor department of Economics,Faculty of Social Sciences and Education, Razi University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the value relationship between good and bad news of management earnings forecasting with emphasis on impairment in management earnings forecasting. In this regard, to test the research hypotheses, data from 153 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2012-2018 were used. The Results according to Generalized Least Squares method show that bad news earnings management predictions are more predictive than first and last earnings management forecasts. The results also show that good news Earnings management forecast First and last Earnings management forecast have higher disclosure noises in earnings forecasts. Finally, the results showed that, There is a significant difference between the stock price response to the last earnings forecasted and the deviations from good news and bad news management earnings forecasting, But there is no statistically significant difference between the stock price response to the first earnings forecasted and the deviations from good news and bad news earnings management forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • management earnings forecasting
  • Disclosure noises
  • Predictability
اسکندرلی، طاهر؛ دستگیر، محسن؛ و قائمی، محمدحسین(1393). بررسی آثار پیش‌بینی‌های سود توسط مدیران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،3(10): 117-133.

ثقفی، علی و  تالانه، عبدالرضا(1385). نقش سود، ارزش دفتری و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1370-1383، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، 13(44): 3-34.

حقیقت، حمید و معتمد،محمد(1390). بررسی رابطه ی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش‌بینی سود، مجله پیشرفت‌های حسابداری، 3(2): 65-87.

خالقی مقدم، حمید و رحمانی، علی(1382). سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1(1): 85-108.

خوش طینت، محسن و اکبری، مرتضی(1386). ارزیابی متغیرهای مؤثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(19): 21-49.

رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین؛ و شاهرخی، سیده سمانه(1391). بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری،3(10): 29-50.

علوی طبری،  حسین و جلیلی، آرزو(1385). سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، 119-134.

کفاش پور یزدی، مهسا ؛ تفتیان، اکرم؛ و معین‌الدین، محمود(1398). بررسی اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین خطای پیش‌بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 12(41): 151-169.

مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود(1391). بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 18(66): 53-68.

وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ عـربی، مهدی؛ و حسن‌پور، شیوا(1393). نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده، مجله بررسی‌های حسابداری،1(4):81-95.

Beaver, W. H. (1968). Market prices, financial ratios, and the prediction of failure, Journal of accounting research, 179-192.

Chen, S. (2004).Why do managers fail to meet their own forecasts,In 14th Annual Conference on Financial Economics and Accounting (FEA).

Cohen, L. J., Marcus, A. J., Rezaee, Z., & Tehranian, H. (2018). Waiting for guidance: Disclosure noise, verification delay, and the value-relevance of good-news versus bad-news management earnings forecasts, Global Finance Journal,  No. 37, 79-99.

Eric C. (2013). A New Approach to Predicting Analyst Forecast Errors: Do Investors Overweight Analyst Forecasts? Journal of Financial Economics (JFE), 108(3): 615-640.

Firth, M. (1998).IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post-listing returns, Applied financial economics, 8(1), 29-39.

Frank, M. Z., & Sanati, A. (2018). How does the stock market absorb shocks?, Journal of Financial Economics, 129(1), 136-153.

Frankel R, McNichols M. (1995). Discretionary disclosure and external financing, Accounting Review, 135-150.

Gong, G., Li, L. Y., &Xie, H. (2009). The association between management earnings forecast errors and accruals, The Accounting Review, 84( 2), 497-530.

Gong, G., Li, L. Y., & Xie, H. (2009). The association between management earnings forecast errors and accruals, The Accounting Review, 84( 2), 497-530.

Hilary, G., C. Hsu and R. Wang, (2014). Management Forecast Consistency, Journal of Accounting, 52 (1), 163-191.

Hirst E Koonce L and Venkatarman,. (2008). Management Earnings Forecasts,Accounting Horizon Research, 22(3), 50-68.

Hirst, D. E., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008).Management earnings forecasts: A review and framework, Accounting horizons, 22(3), 315-338.

Hribar, P., & Yang, H. (2016).CEO overconfidence and management forecasting, Contemporary Accounting Research, 33(1), 204-227.

Hutton, A.P., G.S. Miller, and D.J. Skinner, (2003). The Role of Supplementary,Statements with,Management Earnings Forecasts, Journal of Accounting Research, 41(5), 867-872.

Jog, V., & McConomy, B. J. (2003). Voluntary disclosure of management earnings forecasts in IPO prospectuses, Journal of Business Finance & Accounting,  30(1‐2), 125-168.

Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P., (2009). Do managers withhold bad news?, Journal of Accounting Research,  47(4), 241-276.

Mercer, M., (2004).How Do Investors Assess the Credibility of Management Disclosures?, Accounting Horizons, 18(3), 185-196.

Payne J. L. (2008). The Influence of Audit Firm Specialization on Analysts’ Forecast Errors Auditing, A Journal of Practice &Theory; 27(2), 109-136.

Rees L. SiavaramakrishnanK.(2007). The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors, Contemporary Accounting Research; 24(1), 259-290.

Rees, L. &Siavaramakrishnan, K. (2007). The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors, Contemporary Accounting Research, Vol. 24, No. 1 , PP. 259-290.

Roychowdhury, S. and E. Sletten. (2012). Voluntary Disclosure Incentives and Earnings Informativeness, The Accounting Review, 87( 2),  1679-1708.

Scott, William R. (2012). Accounting Theory, Pearson Canada Inc. Sixth edition

Skinner, D. J. )1994(.Why Firms Voluntarily Disclose Bad News, Journal of Accounting Research, 32(1) , 38-60.

So, E. C. (2013). A new approach to predicting analyst forecast errors: Do investors overweight analyst forecasts?, Journal of Financial Economics, 108(3), 615-640.

Soffer, L. C, Thigarajan, S. R. Walther, B. (2000). Earnings preannouncement strategies, Review of Accounting Studies, 5(1). 5-26.

Williams, C. (1996).Voluntary Disclosures and Insider Transactions, Journal of Accounting Economice, 27(3), 305-326.

yang, j-w.(2013). Management Earnings Forecast And Earnings Management, Does Prior-Period Forecast Accuracy Play A Role? Journal of Business & Economics Research, 11(3), 147-158