رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی خاتم

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است مهمترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین
وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، است . از آنجایی که شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و
شرکتهای دارای وجه نقد مازاد، با مشکلاتی مواجه می شوند؛ این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه
نقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه نقد با ارزش سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از
این رو، 37 شرکت در طی سال های 4731 تا 4731 ، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و
مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه داده های مورد بررسی از نوع داده های تابلویی بودند، از رگرسیون اثرات
ثابت استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که متغیرهای اندازه شرکت، سرمایه در گردش، وجه نقد عملیاتی و وجه نقد
حاصل از فعالیت های تامین مالی با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و
متغیرهای اهرم مالی، فرصت های رشد، تغییرات جریان های نقدی، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه
گذاری و تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با میزان نگهداشت وجه نقد، رابطه آماری معناداری نداشتند. همچنین
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بیانگر این بود که نگهداری مازاد وجه نقد توسط شرکت ها به صورت مداوم و
مقطعی، تاثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد.
نگهداشت وجه نقد، ارزش سهام، ارزش حاشیه ای وجه نقد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association between Excess Cash Holding and Shareholder Value: The Case of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Nezamedin Rahimian 1
  • Mahmood Ghorbani 2
  • Keyvan Shbani 3
چکیده [English]

Cash is one of the most crucial resources in every enterprise and making a balance between available cash and its requirements is the most important criteria for safety economic in every entity. All the companies that have enough cash for their operation and those that hold cash more than their need, have some troubles. So in this study the elements that may have influence on cash holding and the association between persistent excess cash holding on the Tehran stock exchange were examined for achieving this target. Regard to existing constraints. 73 companies for a seven years period (1384-1390) were selected as sample. With respect to the data, fixed effect regression was used. Our result show that there is a positive and significant association between firm size, net working capital, operating cash flows and financing cash flows with cash holding and variables such as leverage, growth option, variability of cash flows, close cash substitutes and level of investment opportunities have no significant relationship with cash holding. Furthermore the results of second part of this research shows that excess cash holing in both form of transitory and persistent have no influence on shareholder value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash holding
  • Shareholder value
  • Marginal value of cash
خواجوی، شکرالله و انور بایزیدی ) 0390 (. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و میزان نگهداری
دارایی های نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش
. حسابداری، سال سوم، 9، صص .. تا 06
.0 رسائیان، امیر و فروغ رحیمی ) 0389 (. تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت
شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های
. حسابداری مالی، چهارم، صص . 00 تا 000
.3 قربانی، سعید و مجتبی عدیلی ) 0390 (. نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن
. اطلاعاتی، مجله دانش حسابداری، سال سوم، 8، صص 030 تا 009
.0 کاشانی پور، محمد و بیژن تقی نژاد ) 0388 (. بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت
. جریان های نقدی وجه نقد، مجله تحقیقات حسابداری، دوم، صص 00 تا 90
.. مهرانی، کاوه و رضا حصارزاده ) 0388 (. کیفیت حسابدای و سطح انباشت وجوه نقد، فصلنامه
. بورس اوراق بهادار تهران، سال دوم، .، صص .. 0 تا 000
6. Amihud, Y., and H. Mendelson, 1986, Liquidity and stock returns, Financial Analyst Journal 42, 43–48.
7. Arellano, M., and S. Bond, 1991, Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of Economics Studies 58, 277–297.
8. Barber, B., and J. Lyon, 1997, Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics, Journal of Financial Economics 43, 341–372.
9. Baum, C. F., M. Caglayan, N. Ozkan, and O. Talavera, 2003, The impact of macroeconomic uncertainty on cash holdings for non-financial firms, working paper (Boston College, MA, USA).
10. Blanchard, O. J., F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, 1994, What do firms do with cash windfalls? Journal of Financial Economics 36, 337–360.
11. Dittmar, A., and J. Mahrt-Smith, 2007, Corporate governance and the value of cash holdings, Journal of Financial Economics 83, 599–634.
12. Drobetz, W, M.Gruninger and S.Hirschvogl, (2010), Information Asymmetry and the Value of Cash, Journal of Banking & Finance, Vol 34, pp.2168-2184.
13. D’Mello, R., S. Krishnaswami, and P. Larkin, 2008, Determinants of corporate cash holdings: evidence from spin-offs, Journal of Banking and Finance 32, 1209–1220.
14. Faulkender, M., and R. Wang, 2006, Corporate financial policy and the value of cash, Journal of Finance 61, 1957–1989.
15. Foley, F., J. Hartzell, S. Titman, and G. Twite, 2007, Why do firms hold so much cash? A tax-based explanation, Journal of Financial Economics 86, 579–607.
16. Harford, J., 1999, Corporate cash reserves and acquisitions, Journal of Finance 54, 1969–1997.
رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ... 915
17. Harford, J., S. Mansi, and W. Maxwell, 2008, Corporate governance and firm cash holdings in the US, Journal of Financial Economics 87, 535–555.
18. Jani, E., Hoesli, M., Bender, A., w.d., (2004). Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts, available at www.ssrn.com,id=563863.
19. Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976). Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics,October, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
20. Jensen, M., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate financing, and takeovers, American Economic Review 76, 323–329.
21. Keynes, J. M., 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money (Macmillan& Co., Ltd, London, UK).
22. Kim, C., D. Mauer, and A. Sherman, 1998, The determinants of corporate liquidity: theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis 33, 335–359.
23. Lyon, J., B. Barber, and C. Tsai, 1999, Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns, Journal of Finance 54, 166–201.
24. Mikkelson, W., and M. Partch, 2003, Do persistent large cash reserves hinder performance? Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 275–294.
25. Minton, B., and K. Wruck, 2001, Financial conservatism: evidence on capital structure from low leverage firms, working paper (Ohio State University, OH, USA).
26. Myers, S., and N. Majluf, 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13, 187–221.
27. Neter, J., M. Kutner, and W. Wasserman, 1990, Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs (Irwin, Chicago).
28. Opler, T., L. Pinkowitz, R. Stulz, and R. Williamson, 1999, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics 52, 3–46.
29. Oswald, D., and S. Young, 2008, Share reacquisitions, surplus cash, and agency problems, Journal of Banking and Finance 32, 795–806.
30. Ozkan, A., and N. Ozkan, 2004, Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies, Journal of Banking and Finance 28, 2103–2134.
31. Rogers, W., 1993, Regression standard errors in clustered samples, Stata Technical Bulletin13, 19–23.
32. Smith, C. W., 1977, Alternative methods for raising capital: Rights versus underwritten offerings, Journal of Financial Economics 5, 273–307.
33. White, H., 1980, A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity, Econometrica 48, 817–838.
34. Whited, T., 1992, Debt, liquidity constraints, and corporate investment: Evidence from panel data, Journal of Finance 47, 1425–1460