بدهی های بلندمدت و بیش سرمایه گذاری در وجه نقد و مخارج سرمایه ای از منظر تئوری نمایندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد واحد مرودشت

چکیده

تمایل مدیران به بی شسرمایه گذاری، یکی از هزینه های نمایندگی است که به سبب تضاد منافع میان
مدیران و سهامداران ایجاد میشود. این بیش سرمایه گذاری ها در حالیکه منافع شخصی مدیران را
حداکثر می سازد، ارزش شرکت را کاهش میدهند. یک راه حل بالقوه برای مشکل بیش-
سرمایه گذاری، انتشار بدهی است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بدهیهای بلندمدت
)استقراض( بر بیش سرمایه گذاری )در وجه نقد و مخارج سرمایه ای( و تأثیر پتانسیل رشد بر
بیش سرمایه گذاری )در وجه نقد و مخارج سرمایه ای( می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب
نمونه، 09 شرکت طی دوره 9730 تا 9730 ، انتخاب گردیده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از
تکنیک رگرسیون چندمتغیره و آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که
بین بدهی های بلندمدت و بیش سرمایه گذاری )در وجه نقد و مخارج سرمایه ای( ارتباط منفی و
معناداری وجود دارد و میانگین بیشسرمایه گذاری در وجه نقد و مخارج سرمایهای در شرکت هایی با
فرصتهای رشد کم، بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-term Debts and Overinvestment in Cash and Capital Expenditures: An Agency Perspective

نویسندگان [English]

  • Javad MOradi 1
  • Ahmad Rahmanian 2
چکیده [English]

Managers' tendency to overinvestment is one of the agency costs that due to conflict of Interests between managements and shareholders the firms are encountered with. Whilesuchactivities increase personal interestsof managements, they will reduce the firm value. Increasing the debt is a potential solution for the overinvestment problem. This study investigates the impact of long term debts on overinvestment (with respect to cash and capital expenditures) and also, it examines the impact of growth opportunities on this overinvestment.The statistical society of this research includes companies accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) andthe sample consists of 90 firms which are selected based on some constraints for the period of 1379 to 1389. Regression analysis and t-test are utilized to examine the hypothses.The resultsshow that there is a negative and significant relationship between long-term debt changes and overinvestment (in cash and capital expenditure) and the mean of overinvestment in cash and capital expenditure in firm with less growth opportunities, is more

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overinvestment in Cash
  • Overinvestment in Capital Expenditures
  • Long-term Debts
  • Agency costs
  • FreeCash Flows
  • Growth Opportunities
.7 تهرانی، رضا؛ رضا، نقش « .) حصارزاده ) 7199 جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین
مالی بر بیش سرمایه گذاری کم تحقیقات ،» سرمایه گذاری حسابداری، شماره ،0 - صص 01
.20
.5 مدیریت « .) شباهنگ، رضا ) 7197 مالی جلد انتشارات ،» دوم سازمان حسابرسی.
.1 ،» کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری « .) مدرس، احمد؛ و رضا حصارزاده ) 7191
فصلنامه بورس اوراق - . بهادار، شماره دوم، صص 92 770
4. Agostinho and Prudencio. (2010). “Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance”, Journal of Management Research, vol. 31, pp. 1-34.
5. Bates, T. (2005). “Asset sales, investment opportunities, and the use of proceeds”, Journal of Finance, vol. 60, pp. 105-135.
6. Biddle, G.; and Hilary, G. (2006). “Accounting quality and firm-level capital investment”, The Accounting Review, vol. 81, pp. 963-982.
7. Biddle, G. C.; Hilary, G.; and Rodrig, S. Verdi. (2009). “How does financial reporting quality relate to investment efficiency?” Journal of Accounting and Economics, vol. 48, pp. 112-131.
8. BenMoussa, F.; and J. Chichti. (2011). “Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: 3SLS Simultaneous Model”,Journal of Management Research, Vol. 3, pp. 1-34.
9. Ding, S.; A. Guariglia.; and J. Knight. (2011). “Does China overinvest? Evidence from a panel of Chinese firms”, Department of Economics University of Oxford, (on line: www.economics.ox.ac.uk).
10. Firth, M., Lin, C.; and S. M. Wong. (2008). “Leverage and Investment under a State- Owned Bank Lending Environment: Evidence from China”, Journal of Corporate Finance, vol. 14, pp. 642-653.
11. Harvey, C.; K. Lins.; and A, Roper. (2003). “The effect of capital structure when agency costs are extreme”, Journal of Financial Economics, vol. 74, pp. 3–30.
12. Jensen, M. C. (1986). “Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers”, American Economic Review, vol. 76, pp. 323-329.
13. Jong, A.; and R. Dijk. (2002). “Determinants of Leverge and Agency Problem”, (on line: www.ssrn.com).
14. Lewellen, W.; and Badrinath, S. G. (1997), “On the Measurement of Tobin’s q”, Journal of Financial Econoomics, Vol. 44, pp. 77-122.
15. Lyandres, E.; and A. Zhdanov. (2005). “under investment or overinvestment: the Effect of Financial Leverage on investment”, (on line: www.ssrn.com).
16. Myers, S. (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, vol. 5, pp. 147–175.
17. Nekhili, M.; A. Wali.; and D. Chebbi. (2009). “Free cash flow, governance and financial policy of French firms”, Finance Control Strategies, vol.12, pp. 5-31.
18. Okuda Okuda, H. (2011). “The Impact of Leverage on Investment and Growth of State-controlled Companies in Vietnam”, Ph.D. Program in
654 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 04 ، زمستان 6932
Economics, Hitotsubashi University. pp. 1-28.
19. Ranjan, D.; and M. Miranda. (2010). “Long-term debt and overinvestment agency problem”, Journal of Banking & Finance, Vol. 34, pp. 324–335.
20. Richardson, S. (2006), “Over investment of free cash flow”, Review of accounting studies, Vol. 11, pp. 159-189.
21. Stulz, R. (1990). “Managerial discretion and optimal financing policies”, Journal of Financial Economics, Vol. 26, pp. 3-27.
22. Varouj, A. Aivazian, Y. Ge, J. Qiu. (2005). “The impact of leverage on firm investment: Canadian evidence”, Journal of Corporate Finance, Vol. 11, pp. 277- 291.
23. Verdi, R. (2006). “Financial reporting quality and investment efficiency”, Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, OR Working paper, (on line: www.ssrn.com).
24. Wu, L. (2004). “The Impact of Ownership Structure on Debt Financing of Japanese Firms with the Agency Cost of Free cash flow”, (on line: www.ssrn.com).
25. Yang, J.; and Y. Jiang. (2008). “Accounting information quality, free cash flow and Overinvestment: A Chinese study”, The Business Review, Vol. 11, pp. 159-166.
26. Zhang, H.; and S. Li. (2008). “The Impact of Capital Structure on Agency Costs: Evidence from UK Public Companies”, (on line: www.techrepublic.com).
27. Zimmerman, J.L, (1983). “Taxes and firm size”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, pp.119-149.
28. Morgado, M. J, Pindado. (2000). “The underinvestment and overinvestment hypotheses: An analysis using panel data”. Instituto Politecnico de Coimbra (Portugal). (on line: www.ssrn.com