تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه نهران

چکیده

مدت(، محتوای اطلاعاتی نوسان پذیری سود نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. مدل ارتباطی نوسان
پذیری و قابلیت پیش بینی آن براساس چارچوب دیچو و تانگ ) 9002 ( منطبق می باشد. لذا براساس
چارچوب دیچو و تانگ ) 9002 (، اطلاعات مالی 000 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار از سال 0830 الی 0820 مورد بررسی قرار گرفت. هر چند روند پیش بینی ها به صورت
نزولی اکید نبوده؛ ولی نتایج تحقیق بطور کلی نشان می دهد که قابلیت پیش بینی سود در اثر نوسان
پذیری سود کاهش می یابد و مضافاً در بلند مدت از قدرت پیش بینی ها، کاسته می شود. همچنین با
کنترل شرکتهای زیان ده )که براساس چارچوب نظری از عوامل بوجود آورنده نوسان سود هستند.(،
نتایج تغییری نکرد. در بررسی ارتباط میان واکنش بازار و نوسان پذیری سود، شواهد حاکی از آن
است که بازار از شرکتهای با نوسان بالا )ریسک بالاتر(، بازدهی بالاتری مطالبه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the Relationship between Accounting Earnings Volatility and Predictability

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi
  • Vahid Mennati
چکیده [English]

In this study we investigate the relationship between earnings volatility and earnings predictability (short and long-term), in addition we investigate information content of earnings volatility. Our framework is based on Dichev and Tang (2009). There is a belief that higher earnings volatility indicates lower earnings predictability. So according to their framework, financial information of the 400 companies listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) from 2002 to 2012 were investigated. Although the predictability trend is not to be strict lower, But the results of this section suggest that earning volatility reduces the predictability of earnings. Moreover, the strength of long-term predictability is reduced. Additionally the loss company (Based on the theoretical framework that losses causes earnings volatility.) excluded and the tests were repeated but similar results were obtained. In the second section of the paper the relationship between the market reaction and earnings volatility was examined. Evidence suggests that the market will demand a higher return for companies with high volatility (higher risk).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings volatility
  • Earnings predictability
  • stock return
Aghabaki, M., Molaei, I and Maleki,H. (2012). The Investigation of Relationship between Volatile and Predictable Earnings in Accepted Companies of Tehran Stock Exchange(TSE) Journal of Basic and Applied Scientific Research 2(4)4258-4261.
4. Basu, S.(1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings Journal of Accounting and Economics 24, 3–37.
5. Dichev, D., and Tang, W. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 year The Accounting Review 83, 1–36.
6. Dichev, D., and Tang, W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability Journal of Accounting and Economics47, 160–181.
7. Donelson, D.C., Jennings, R.,and McInnis, J. (2011). Changes over Time in the Revenue-Expense Relation: Accounting or Economic The Accounting Review 86, 3, 945-974.
8. Frankel, R. and Litov, L. (2009). Earnings persistence Journal of Accounting and Economics47, 182–190.
9. Graham, J., Campbell, H., and Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting Journal of Accounting and Economics 40, 3–73.
10. Hayn, C. (1995). The information content of losses Journal of Accounting and Economics 20, 125–153.
11. Roodposhti, R. and Valipour, H.(2010). Relevance of Accounting Earning Volatility to Determine Expected Stock Return: Empirical Evidences from Iran InternationalBulletin of Business Administration 8, 85-95.