رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

به موقع بودن یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود. به موقع بودن به این
مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس
استفاده کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارشگری مالی کوتاه تر
باشد، سودمندی حاصل از صورت های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد.
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تغییر )بهبود یا پیشرفت( در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر در
گزارشگری مالی است. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و از روش های رگرسیون برای
تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل 561 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سالهای 5131 الی 5135 است. نتایج حاصل از آزمون های
آماری انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تغییر )بهبود یا پیشرفت( در اظهارنظر
حسابرسی با تأخیر در گزارشگری مالی رابطه معنی داری دارد و در حالی که متغیرهای کنترلی پژوهش
شامل هزینه دعاوی حقوقی، تغییر حسابرس، تجدیدنظر یا تدوین استانداردهای حسابرسی، تصدی
همزمان ریاست هیئت مدیره توسط مدیرعامل و اهرم مالی با تأخیر در گزارشگری مالی رابطه معنی داری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Changes in Audit Opinion and Financial Reporting Delay

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajiha 1
  • Mojtaba Fathi Moghadam 2
چکیده [English]

Timeliness is an important qualitative characteristic of financial information. The timeliness of information means that information should be provided to users in the shortest time and the fast way possible. The time between the end of the financial year and the date of financial reporting is shorter, usefulness of audited annual financial statements of firms’ increases.
The aim of this study was to investigate the relationship between the change (improvement or progress) in the auditor’s opinion and the financial reporting delay. The correlation and regression methods were used to analyze the data. The population consisted of 165 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2004 to 2012. Results of tests done on the hypothesis indicate that there is a significant relationship between change (improvement or progress) in the auditor's opinion with delays to financial reporting, however, our research control variables including costs of lawsuits, revising auditing or accounting standards, duality of board chair and management and leverage, do not have any significant relationship with financial reporting delay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timeliness
  • delays in financial reporting
  • improvement or progress in the audit opinion
اسدی، غلامحسین. باغومیان، رافیک. کامرانی، جواد. ) 1391 (. رابطه بین ویژگی های شرکت و
به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال
دهم. شماره - . 33 . ص 119 146
.2 حساس یگانه، یحیی. ) 1391 (. فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی فرهنگی .
.3 زراء نژاد، منصور. جعفری، علیرضا.) 1387 (. بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری
- . مالی. مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان. شماره 27 . ص 113 124
.4 .) صادقی حسن آبادی، حسن. ) 1388 عوامل تأثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی .
پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته . دانشگاه علامه طباطبایی.
.5 کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی . )1389( . پیوست استانداردهای
حسابداری . مفاهیم نظری گزارشگری مالی.
.6 معیری، مرتضی. ) 1386 (. عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی. فصلنامه مطالعات
- . حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.شماره 16 . ص 43 69
.7 .) مهدوی، غلامحسین. جمالیان پور، مظفر. ) 1389 بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری
مالی. مجله پژوهش های حسابداری - . مالی. سال دوم. شماره 4. ص 89 118
.8 نیک خواه آزاد علی، ) 1379 (، "بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی "چاپ دوم، مرکز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
9. Almosa. Saad , and, Alabbas. Mohammad, (2008). Audit delay: Evidence from listed joint stock companies in Saudi Arabia, King Khalid University, Abha, Saudi Arabia.
10. Apadore, Kogilavani. & Mohd Noor, Marjan. (2013). Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia". International Journal of Business and Management. Vol. 8. No. 15: 552-578.
11. Asli Turel. (2010).Timeliness of financial reporting in emerging capital markets Evidence from Turkey. Istanbul University Journal of the School of Business Administration. Cilt/Vol.39, No.2, 227-240.
12. Behrouzi, A. Banimahd, B. and Soleymani, A. (2013). Audit fees and timeliness of accounting information: evidence from Iran. Journal of Basic and Applied, Scientific Research. Vol.3, No.6: 481-487.
13. Chambers, A. E., & Penman, S. H. (1984). Timeliness of Corporate
Reporting and Stock Price Reaction to Earning Announcements. Journal of Accounting Research, Vol.3, No.22: 21-47.
14. Cullinan, Charles P, Wang, Fangjun, Yang, Bei. Junrui Zhang (2012). Audit opinion improvement and the timing of disclosure “, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol.28, No.2:333-343.
251 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 12 ، بهار 2333
15. DeFond, M. (1992). The association between changes in client firm agency costs and auditor switching. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol.11, 16–31.
16. Givoly, D., & Palmon, D. (1982). Timeliness of Annual Earnings Announcements: Empirical Evidence. The Accounting Review, Vol.4, No.
57: 486-508.
17. Habib, A. and Bhuiyan, M. and Borhan, U. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation, Vol. 20: 32–44.
18. Kennedy. M.p & Eragbhe.E. (2012). Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies: Empirical Evidence. Research Journal of Finance and Accounting. Vol 3, No 6: 278-299.
19. Kross, W., & Schroeder, D. A. (1984). An Empirical Investigation of the Effect of Quarterly Earnings Announcement on Stock Returns. Journal of Accounting Research, Vol. 2, No.22: 153-176.
20. Li, S., & Wu, X. (2004).The improvement in audit opinion and voluntary auditor switch: Descriptive statistics and implications from 1997–2003. Auditing Research, Vol.2, No.5: 13.58-69.
21. Nor Mohamad M., Shafie R. and Wan-Hussin W.N. (2010). Corporate
governance and audit report lag in Malaysia. Asian academy of management Journal of accounting and finance. Vol.6, No.2: 57–84
22. Spence, M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, Vol.87, No.3:355–374.
23. Whitworth. James D1 & Tamara A. Lambert. (2013).Office-Level Characteristics of the Big 4 and Audit Report Timeliness. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2267983