بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی با سطح مخارج سرمایه ای
میباشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی با میزان مخارج
سرمایه، دارای رابطه ای معنی دار و مثبت می باشد. همچنین با استفاده از چندین معیار )نسبت سود
تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ ( بعنوان شاخصی برای محدودیت های مالی، مشاهده شد که
حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با شاخص های اندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی دارای ارتباط
مثبت و با شاخص KZ دارای رابطه منفی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cash Flow Sensitivity of Investment with Level of Capital Expenditure M

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadidi 1
  • Ahmad Mohamadi Saniani 2
چکیده [English]

The goal of this paper is to study of Relationship between cash flow sensitivity of investment with capital expenditure..the sample has been divided into two parts, over investment and under investment companies with using measure of investment mean and shown that the cash flow sensitivity of investment in over investment companies is greater than under investment companies .also Positive relationship have been shown between market to book ratio and capital expenditure. Also by using multiple measure (ratio of dividend, size and KZ index) representative of financial constraints, we understand that positive relationship is exist between cash flow sensitivity of investment with dividend ratio and size and negative relationship is exist between cash flow sensitivity of investment and KZ index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash flow sensitivity
  • investment
  • Capital expenditure
  • KZ index
صادقی، محسن، سروشیار، افسانه. ). 138 (. ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تامین مالی
و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه
اصفهان.
.2 کاشانی پور، محمد، راسخی، سعید، نقی نژاد، بیژن، رسائیان، امیر. ). 138 (. محدودیت های
مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران مجله
پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز دوره دوم شماره دوم پاییز و زمستان . 138
- . 5 صص 04 51 ./ پیاپی 3
.3 کاشانی پور، محمد، نقی نژاد، بیژن. ) 1388 (. بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت
- .. جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، ش 2، صص 3 02
.4 کریمی، فرزاد، صادقی، محسن. ) 1388 (. محدودیت های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با
سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- . فصلنامه پژوهشی حسابداری مالی سال اول شماره 4 زمستان 88 صفحات 58 43
.5 مدرس، احمد، حصار زاده، رضا. ) 1380 ( کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
- . فصل نامه بورس اوراق بهادار سال اول شماره 2 تابستان 80 صفحات 110 85
.0 مرادی، جواد، احمدی، غلامرضا. ) 13.7 (. تعیین عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها
در عرصه بازارهای ناقص مجله پژوهش های حسابداری مالی سال سوم شماره دوم
- - . تابستان 7. صص 130 125
7. Almeida, H., Campello, M. and Weisbach, M. S., ‘The cash flow sensitivity of cash’, Journal ofFinance, Vol. 59, 2004, pp. 17771804.
8. Alti, A., ‘How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless?’ Journal of Finance,Vol. 58, 2003, pp. 70722
9. Alti, A., ‘How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless?’ Journal of Finance,Vol. 58, 2003, pp. 70722.
10. Armen Hovakimian and Gayan´e Hovakimian, European Financial Management, Vol. 15, No. 1, 2009, 4765
11. Baker, M., Stein, J. C. andWurgler, J., ‘When does the market matter? Stock prices and the investment of eQuity-dependent firms’, Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, 2003, pp. 9691005
12. Baker, M. and Wurgler, J., ‘Market timing and capital structure’, Journal of Finance, Vol. 57, 2002,pp. 132.
13. Cleary, S., ‘The relationship between firm investment and financial status’, Journal of Finance,Vol. 54, 1999, pp. 67392.Discussion Series, 1999, pp. 19992027
بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری...... 193
14. Erickson, T. and Whited, T. M., ‘Measurement error and the relationship between investment and Q’,Journal of Political Economy, Vol. 108, 2000, pp. 10275
15. Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. and Petersen, B. C., ‘Financing constraints and corporate investment’,Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1, 1988, pp. 14195.
16. Hovakimian, A., Opler, T. and Titman, S., ‘The debt-eQuity choice’, Journal of Financial andQuantitative Analysis, Vol. 36, 2001, pp. 124.
17. Hovakimian, G. and Titman, S., ‘Corporate investment with financial constraints: Sensitivity ofinvestment to funds from voluntary asset sales’, Journal of Money Credit and Banking, Vol. 38,2006, pp. 35774.
18. Jensen, M. C., ‘Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers’, American EconomicReview, Vol. 76, 1986, pp. 32329.
19. Kaplan, S. N. and Zingales, L., ‘Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures offinancing constraints?’ Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, 1997, pp. 169215.
20. Kadapakam, P., Kumar, P. and Riddick, L., ‘The impact of cash flows and firm size on investment: the international evidence’, Journal of Banking and Finance, Vol. 22, 1998, pp. 293 320.
21. Lamont, O., Polk, C. and Saa-ReQuejo, J., ‘Financial constraints and stock returns’, Review of FinancialStudies, Vol. 14, 2001, pp. 52954
22. Shin H. and Park, Y., ‘Financing constraints and internal capital markets: evidence from Korean
23. Chaebols’, Journal of Corporate Finance, Vol. 5, 1999, pp. 16991