آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 اتاد دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم و
سود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات مخارج سرمایه ای و
عمر، به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از روش تحلیل واریانس
یک طرفه و آزمون LSD فرضیات تحقیق بررسی شده اند. نتایج حاصل از بررسی 534 سال شرکت -
طی سالهای 6331 تا 6331 نشان میدهد سیاستهای تقسیم سود شرکتها در مراحل مختلف چرخهی
عمر )رشد، بلوغ و افول( با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که میانگین نسبت سود
تقسیمی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتهای نمونه، در مراحل رشد، بلوغ و افول متفاوت
است. بر این اساس به تحلیلگران مالی توصیه میشود حین ارزیابی عملکرد و ساختار مالی فعلی و آتی
شرکتها به مراحل چرخه عمر آن ها به عنوان یک فاکتور کلیدی توجه نموده و جهت تحلیل صحیح
وضعیت مالی و پیش بینی تصمیمات پرداخت سود، چرخهی عمر شرکت ها را معین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life cycle Theory Test in the Dividend Policies of Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi 1
  • Ali Asghar Anvari rostami 2
  • Vahid Ahmadian 3
چکیده [English]

Abstract: The main objective of this study is to investigate the effect of the life cycle of the company's on dividend policy of the company which is accepted on the Tehran Stock Exchange. In this study, the ratio of dividends to the earnings per share and dividends to the company size are considered as the dependent variables and life cycle of the company is considered as independent variable. At first a statistical sample is separated by using variables, sales growth, age, and capital expenditure of the company's growth, maturity and decline then hypotheses of the study have been tested by using ANOVA and LSD tests. Analyses of 435 years - the company during the years 1386 to 1390 show that the company's dividend policy at different stages of the life cycle (growth, maturity and decline) differ. The results indicate that the average ratio of dividends to market value of equity of the sample firm's growth, maturity and decline vary. Accordingly, it is recommended to financial analysts to concern life cycle as a key factor when evaluating the current and future performance and financial structure of the company. for doing accurate analysis of financial condition and anticipated interest payments decisions, it is better to determine the company's life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company's life cycle
  • Dividend Policies
  • Growth Opportunities
  • Company size
آقایی، محمدعلی، دهدار، فرهاد. ) 13۱1 (، "طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش گذاری مبتنی بر
عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرایند چرخه عمر شررکت "، مجلره دانشرور رفترا ، ر
- 2۳ سال. 1۱ ، ش 2، ص 1
.2 اعتمادی، حسین، پری چالاکی. ) 13۵۳ (. رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های
- پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی هرای حسرابداری و حسابرسر ، ی سرال . ۳۵
- دوازدهم، ش 3۱ ، ص ۳۵ 32
.3 ایزدی نیا و همکاران. ) 13۱۰ (؛ " شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسریمی برا بره کرارگیری مردل
- 3۵ لاجیت، مجله پژوهش های حسابداری مال ، ی سال سوم 1، ص 21
.۳ پورحیدری، امید و محمد خاکساری. ) 13۵۵ ( بررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سرود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سررمای ، ه ش 2، پراییز
- 2۰۰ و زمستان 13۵۵ ، ص 1۵3
.۷ جهان خانی، علی و قربانی، سعید. ) 13۵۳ (، شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسریم
سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. فصرلنامه تحقیقرات مرال ، ی
- 2۰ . ص ۳۵ 2۵
.۹ کرمی، غلامرضا، مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی ) 13۵۱ (؛" بررسی تئوری نمایندگی و تئروری
، علامت دهی در سیاست های تقسیم سود: نقش سرمایه گذاران. نهادی"، ماهنامه حسرابدا ، ر 2۰۵
- ص ۹۵ ۷3
.۵ کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی. ) 13۵۱ (، "تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری برر ارزش
– ۵۱ شرکت" بررسی های حسابداری و حسابرس ، ی ۷۱ ، صص. ۱۹
.۵ وستون، بریگام؛ یوستون. ترجمه عبده تبریزی، حسین؛ حنیفی، فرهاد. ) 13۵۹ (. مردیریت مرال . ی
جلد دوم. نشر آگاه
9. Abor, J., and Godfred, A., (2010). "Investment Opportunities, Corporate Finance, and Dividend Payout Policy", Economics and Finance. Vol 27, No 3.
10. Anthony, J. H. and, K. Ramesh (1992). “Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, pp. 203-227.
11. Bhattacharyya, N. (2007). Dividend Policy: A Review, Managerial Finance, Vol. 33 No. 1 pp. 4-13.
12. Brockman, P., and E. Unlu (2009). Dividend Policy, Creditor Rights, and The Agency Costs of Debt”, Journal of Financial Economics, Vol. 92 pp. 276–299.
آزمون نظریه چرخه عمر در سیاست های...... 81
13. Chay, J. B., and Jungwon Suh (2009). Payout Policy and Cash-flow Uncertainty, Journal of Financial Economics, Vol. 93 pp. 88–107.
14. De. Angelo, H. , DeAngelo, L. , and R. M. Stulz (2006). Dividend Policy and the Earned / Contributed Capital Mix: A Test of The Life-Cycle Theory, Journal of Financial Economics, Vol. 81 pp. 227–254.
15. Denis, D. J., & Osobov, I. (2008). Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy. Journal of Financial Economics, 89, 62–82.
16. Harada, K, and Nguyen, P. (2006). Ownership Concentration, agency conflicts, and dividend policy in Japan. Working paper. [Online]. www. ssrn. com.
17. Lipson, M., Macquieira, C., Megginson, W., (1998). “Dividend initiation and earnings surprises”, Financial Management, Vol. 27, pp. 36– 45.
18. Mancinelli, L, and Ozkan, A. (2006). Ownership structure and Dividend Policy: Evidence from Italian Firms. The European journal of Finance. Vol. 12, No. 3, pp. 265-282.
19. Miller, M. H, & Modigliani, F., (1961). “Dividend policy, Growth, and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Vol. 34, PP. 411-433.
20. Park Y, Chen K. (2006). “The Effect of Accounting Conservatism and Life-Cycle Stages On Firm Valuation”, Journal of Applied Business Research, 22, 75-92.
21. Ronny Manos, Victor Murinde, Christopher J. Green. (2012); “Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms”. International Review of Economics and Finance, Vol. 21, pp. 42–56.
22. Gohar G. Stepanyan. (2010). “Firm Life Cycle and the Choice of the Form of Payout”, www. SSRN. com
23. Wang, Ming-Hui, Ke, Mei-Chu and Liu, Yen-Sheng Huang (2011), “Dividend Policy and Life Cycle Hypothesis: Evidence From Taiwan”, The international Journal of Bisiness and Finance Research, vol. 5, No. 1, pp. 33-52.
24. Weigand, Robert A, and H. Kent Baker (2009). Changing Perspectives on
Distribution Policy. managerial Finance, Vol. 35 No. 6 pp. 479-492.
25. X, Bixia (2007). “Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor”, Review of Accounting and Finance, 6, 162-175