بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ا∗ استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های
نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی
یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و
هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به
فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه
زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای
آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین
کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با
معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و
نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the impact of accruals quality and information relevance on the agency costs of the companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Namazi 1
  • gholamreza Rezaie 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the effects of the accruals quality and the information relevance on the agency costs for the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Hence, an attempt will be made to answer the following question: “Is there a significant relationship between the accruals quality and the information relevance and agency costs?”. To find the answer, this research utilizes the operating expenses to sales ratios, asset turnover ratios, and Q-tobin’s ratios were employed as proxies for the agency costs. The statistical population of the study consists of 67 companies of the TSE during 2003 to 2010; and the multivariate regression is used. The results suggest that there is a reverse relationship between accruals quality, accruals quality that is adjusted according to performance and information relevance, and the agency costs criteria (i.e., operating expenses to sales ratios, asset turnover ratios, and Q-tobin’s ratios).

کلیدواژه‌ها [English]

  • accruals quality
  • Accruals quality which is adjusted according to performance
  • relevance
  • Agency costs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسینی خلیلی، محسن( 1390 )

 

" ارزیابی توان پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی

میان دوره ا ی

 

" پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.

رحمانی و اسماعیلی کیا ( 1393 )

 

" داراییهای نامشهود و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود"

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی

 

، سال یازدهم،

.1- شماره 43 ، پاییز 93 ، صفحه 23

کرمی ، کردلر و غزنوی ( 1393 )

 

" بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریانهای

نقدی عملیاتی آستانهای

 

" فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه

.

59- طباطبایی، سال یازدهم ، شماره 42 ، تابستان 93 ، صفحه 87

صفرزاده و عرب مازار یزدی ( 1386 )

 

" بررسی تفکیک سود در پیشبینی جریانهای نقدی

عملیاتی

 

" دانشگاه تهران.

عرب مازار، محمد ( 1374 )

 

" محتوای افزایندهی جریانهای نقدی و تعهدی" پایاننامه

دکتری ، دانشگاه تهران.

میرزا گل، فاطمه ( 1389 )

 

" توان اقلام تعهدی در پیشبینی جریانهای نقدی آتی "

پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مدرس و عباس زاده ( 1387 )

 

" توانایی پیشبینی اجزای تعهدی و جریانهای نقدی بر

کیفیت سود پیش بینی شد ه

 

"، دانشگاه تهران.

هاشمی، سید عباس( 1383 ) ،

 

" بررسی تحلیلی رابطهی بین جریانهای نقدی عملیاتی و

اقلام تعهدی، ارائهی مدل برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیات ی

 

" پایان نامه دکتری

دانشگاه تهران.

Antti, Niemi ( 2005)

”Earning quality and its country specific

implication for market value

. "

Akbar, s., & Stark, A.W.(2003). “ Deflators, net shareholder cash flows, dividends, capital contributions and estimated models of corporate valuation”

Journal of business finance and accounting, 30 (9& 10) ,1211-1213.

Ball, R.and P.brown, (1968),” An empirical Evaluation of accounting

income numbers”,

journal of accounting research , 6, 159-178 .

34 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی شماره 44 سال 11  زمستان 93

Burgestler, D. and Bowen, R., daley, L. (1986).” The incremental information content of accounting versus cash flows”

The accounting review, vol, 62, NO.4, pp.723-747

Beaver, W.H. and Demski J.(1979). “ The nature of income measurement .”

accounting review, 55:38-46.

Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001).”

Accruals and the

prediction of future cash flows

”. The Accounting Review, 76, 27–

58.

Cheng, C, S, A, Hollie, D, (2008),” Do core & non-core cash flows from operations persist differently in predicting future cash flows?”.

Review of quantitative finance and accounting , 31,29-53.

Dechow , dichev. (2002).” the quality of accounting and earning: the role of accounting estimation error”.

the accounting review 77, 35-59

Dedman,E., Mouselli., Shen, Y., & Stark ,A.W.(2009) , Accounting ,

intangible, stock market activity and measurement and disclosure

policy : reviews from the U.K, Abacuce , 45(3) , 312-341.

Finger , C. (1994).” The ability of earning to predict future earnings

and cash flows” .

journal of accounting Research 32, PP . 210-223.

Fisher, j., H.(1980),” New Income as an predictor of future net inflows

from operation”. unpublished PHD, university of kansus.

Financial Accounting Standards Board FASB. (1984) . Statement of financial accounting concepts No.5 “ recognition and measurement of financial standards of business enterprises“. Stamford, CT: FASB

Financial Accounting Standards Board (FASB) (1978). Statement of

financial accounting concepts No.1:

"objectives of Financial

Reporting by Business Enterprises

". Stamford , CT : FASB.

Hendriksen E.S., and Michal F .Van Breda.(1992) .” Accounting theory”, southern Methodist university, p ,30-31.

Holister, j., Shoaf, v,Tully,G.(2008).” The effect of accounting regime press characteristics on the prediction of future cash flows , an international comparison”

International business and economics research journal. 7,15-30.

Lev , B., Siyi, L., and T. Sougiannis .(2005)

Accounting estimates: Pervasive, yet of questionable use Working parer, New York university, of Illinois at Urbana- Champaign.

lorek .k.,s,. & willinger, G.L,(2010).

Time series versus cross-sectionally derived predictions of future cash flows. Advanced in accounting ,26,29-36

Murdoch , B., Krause, p,.(1990) future evidence on the comparative ability of accounting data to predict operational cash flows,

The mid Atlantic journal of business ,26,1-14.

مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی ... 35

Subramanyam,k.r., & venkatachalam, m.(2007). Earnings ,cash flows,

and ex- post intrinsic value of equity, the accounting review ,

81(2).457-481.

Wolk,H.I. Dodd,j.l. and tearney , M.G. (2004).” Accounting theory : conceptual issues in a Political and Economic Environment .(6

th ed.)” mason, OH: Thomson South-Western