بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، طی سال‌های 1386تا 1394 می‌باشد که حجم نمونه با توجه به روش حذف سیستماتیک برابر با 140 شرکت تعیین شد. در این تحقیق که از داده‌های ترکیبی استفاده شده است، افشای سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی‌ها، اهرم مالی و شاخص ورشکستگی آلتمن به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و تاثیر آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که کیفیت افشاء سرمایه فکری (افشای سرمایه ساختاری، افشای سرمایه انسانی و افشای سرمایه رابطه‌ای) بر هزینه سرمایه سهام عادی، تاثیری معنادار و معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Bahrololoum 1
  • Parvaneh Shamsi 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 financial Management, Ershad Damavand Institute of Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of the present study is to examine the effect of intellectual capital disclosure quality on capital cost of companies listed on Tehran Stock Exchange. Statistical population of the present study is consisted of companies listed on Tehran Stock Exchange during the time frame of 2008 to 2015 and sample volume is considered equal to 140 companies by using screening method. in this study, hybrid data is utilized. intellectual capital disclosure quality (disclosure of structural capital, disclosure of human capital and disclosure of relational capital) were considered as independent variables as well, in order to study their effect on capital cost of companies. In this study, in which panel data was used, results obtained firm data analysis by using multiple-variable regression at 95% confidence indicated that intellectual capital disclosure quality (mental capital disclosure, human capital disclosure and relationships capital disclosure) have a negative (reverse) effect on capital cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • intellectual capital
  • capital cost
  • Human Capital
  • structural capital