ارزیابی الگوی قیمت گذاری و رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی در رویداد پژوهی بلندمدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش‌های مختلف انجام می‌شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش‌ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت‌ها، استفاده می‌شود. در این پژوهش با شبیه‌سازی مبتنی بر داده‌های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که متعاقب یک رویداد، ارزیابی عملکرد قیمت سهام شرکت‌ها در بلندمدت، باید بازه زمانی سه ساله مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام در روش حداقل مربعات معمولی و مدل‌های سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام، مدل چهار عاملی بر اساس بتای سهام و مدل چهار عاملی بر اساس اقلام تعهدی در روش حداقل مربعات موزون به عنوان الگوی مناسب در بازه زمانی سه ساله شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Pricing Model and Calendar-Time Portfolio Approach in Long-Term Event Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosein Ghaemi 1
  • Mohammad Rahimpour 2
1 Accounting,Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 PH.D Student of Imam Khomeini international university
چکیده [English]

In the long-run event studies, the measurement of abnormal performance due to specific events in the long run is done according to different methods. The calendar - time portfolio approach is one of those methods used to calculate the abnormal returns resulting from the effect of the event being investigated on the stock price of the firms. In this study, based on the data of 321 firms in the period of 1396-1380, the power of those methods in the Iranian capital market were assessed through simulation. The results show that following a performance appraisal of stock prices of firms in the long run, the three-year period should be taken into account. In addition, the four-factor model based on stock liquidity in the ordinary least square, and the Fama and French’s three-factor model, a four-factor model based on stock liquidity, a four-factor model based on stock beta and a four-factor model based on accruals in weight-average least squares , were identified as good models in the three-year period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long-Term Event Study
  • Calendar-Time Portfolio Approach
  • Abnormal Return