بررسی تاثیر عرضه و تقاضای اطلاعات در فضای مجازی بر میزان سودآوری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتاً بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای مجازی پرداخته است تا مشخص نماید آیا عرضه و تقاضای اطلاعات می تواند بر بازده و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار اثر معناداری داشته باشد یا خیر. پژوهش حاضر در دوره زمانی 1392 تا 1396 در بین 50 شرکت عضو بورس اوراق بهادار به صورت روزانه صورت پذیرفته است، به منظور برآورد اثرات عرضه و تقاضا از مدل خودتوضیح برداری در داده های تابلویی استفاده شده است، هم چنین مدل تصریح شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که عرضه و تقاضای اطلاعات هر دو توانسته اند اثر معناداری بر میزان بازده سهام شرکت‌های نمونه مورد بررسی داشته است. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهم عرضه و تقاضای اطلاعات در ریسک بازده نیز در طول زمان در حال افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of information supply and demand in cyberspace on the profitability of shares of companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • saeid shikavand 1
  • saeid Fallahpour 2
  • Amirmahdi Sabaei 2
1 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study examines the impact of information demand and supply in cyberspace on stock return and stock return variance. This research seeks to determine whether the information demand and supply can have a significant impact on stock return and stock return variance of companies listed on Tehran Securities Exchange. The study was conducted on a daily basis during the period 2012 to 2016 among 50 listed companies on TSE. In order to estimate the impacts, a Vector Auto-Regression (VAR) model is used in panel data. The predicted model is also estimated by the method of generalized moments. The estimated results show that information demand and supply have both been able to significantly affect the stock return of companies in the sample at a significant level of 5%. Furthermore, the results of the study indicate that the information supply and demand share on the stock return variance is increasing over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information demand
  • Information supply
  • Panel VAR
  • Return Profitability