رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد بابل

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه‌گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می‌کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می‌یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می‌باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت‌هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت‌هایی که نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between earnings per share to price ratio (E / P) and future earnings growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Nikbakht 1
  • Amir Firooznia 2
  • Hamid Kalhornia 3
1 Associate Professor of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
3 University of Tehran
چکیده [English]

In this research, the relationship between earnings to stock per price ratio (E / P ratio) with sales future growth and stocks systematic risk in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. The purpose of the research is to determine whether investors are paying attention to the quality of information presented (earnings per share), and reflects this on corporate future sales growth and the systematic risk of stocks. It also examines whether there is a meaningful relationship between E / P ratio and future sales growth. The sample of this research includes 146 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2016. The linear regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that there is a negative relationship between earnings per share (E / P) and future sales growth. In fact, companies that have a higher profit / share / E / P ratio have lower sales growth. Also, the results of the research show that there is a reverse relationship between profit to share price (E / P) and systematic risk (β). In fact, in companies with an E / P ratio, the systematic risk (β) was lower. Other research findings show that there is a positive relationship between earnings per share (EPS) and future sales growth. The results also indicate an inverse relationship between earnings per share (EPS) and systematic risk (β).

کلیدواژه‌ها [English]

  • E / P ratio
  • Earnings growth
  • risk or beta factor
  • earnings per share (EPS)
  • Tehran Stock Exchange