بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نفوذ مدیران به ‌ویژه مدیرعامل شرکت می‌تواند در راستای کنترل تولید اطلاعات حسابداری به‌کارگرفته شود و موجب مدیریت بر زمان‌بندی افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات ارائه شده، هم‌راستا با منافع مدیریت گردد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نفو‌ذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. در این پژوهش، قدرت مدیریتی با استفاده از معیارهای دوره تصدی مدیر‎عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره اندازه‌گیری شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته‎ شده است. نمونه مورد مطالعه ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌های زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را شامل می‌شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بود که به‌موقع بودن اطلاعات حسابداری رابطه منفی و معناداری با قدرت مدیریتی دارد لیکن بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری با قدرت مدیریتی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج بیانگر این مطلب است که اگرچه مدیران از قدرت خویش در راستای زمان‌بندی افشای اطلاعات بهره می‌جویند، لیکن از این قدرت در راستای صدمه زدن به قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of management influence on disclosure quality of accounting information

نویسندگان [English]

  • omid pourheidari 1
  • Aref Forughi 2
1 Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman
2 MA Student of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Influence of managers, specifically CEOs which is used as a mean of control the output of accounting information, may lead to management of disclosure quality timeliness and present information quality aligned with management interests. The presented study goal is to examine influence of CEO on disclosure quality of accounting information in Tehran Stock Exchange Listed Companies. In this paper, CEO tenure, duality of CEO role and mandate of executive board were used to measure management power. To examine the proposed hypothesis in this study, General linear model has been used. The samples were collected from 122 of the Companies listed in the Tehran Stock Exchange Between 2010 to 2017. Findings suggest that timeliness of accounting data has a negative and meaningful relation with management power. Meanwhile there was no trace of a meaningful relation between disclosure quality of accounting information and capacity of reliability on such accounting data; and management power. Such findings indicate that while managers use their power to timeliness of disclosure of data along with their interests, they refuse to use this power to sabotage the capacity of reliability of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timeliness
  • Reliability capacity
  • Management power
  • Disclosure Quality