دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عوامل موثر بر قضاوت‌ حرفه‌ای(اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآن‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.28906.1748

شهرام عموزاد؛ یحی حساس یگانه


2. گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.30873.1777

زهره محمدی شاد؛ حسین اعتمادی؛ احمدرضا معروفی


3. اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2019.46444.2052

عرفان محمدی؛ رافیک باغومیان


4. اثر زیان گریزی نزدیک بینانه(MLA) سرمایه گذاران بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.46611.2055

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ محمد جواد سلیمی؛ حمزه قوچی فرد؛ قاسم بولو


5. بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل با تأکید بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.22608.1619

محمد امید اخگر؛ حمزه زاهدوست


6. نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.38991.1943

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت


7. نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی‌های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.44534.2030

محسن رشیدی؛ میلاد مردانی طلائی؛ محمد امیری


8. بحران مالی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/qjma.2020.38986.1942

زهره عارف منش؛ محمدحسین قدیریان آرانی؛ زهره قدیریان آرانی