مدل بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصدگزارش تقلب های مالی توسط حسابداران

محمد نمازی؛ فهیمه ابراهیمی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4192

چکیده
  هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران واولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصیگزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوعپژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بیتا مشایخی؛ امیرحسین حسین پور

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4193

چکیده
  بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشتهاست. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیردو این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونزو همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیر های اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ جواد جهانشاهی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4194

چکیده
  تصمیمات سرمایه گذارن در بازار سرمایه، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است. اماگزارشهایی که شرکتها در بازار سرمایه منتشر می کنند، اغلب شامل ابعاد مالی است و کمتر اطلاعاتیراجع به اقلام نامشهود دربر می گیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعاتبیشتری در مورد عوامل نامشهودی که بر قیمت سهام موثر است، ...  بیشتر

رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی باآگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی

فاطمه مهرورز؛ محمد مرفوع

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 83-110

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4195

چکیده
  تحقیق حاضر، به تبیین رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوصسودهای آتی و همچنین نقش قابلیت مقایسه صورتهای مالی در انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاصشرکت و اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری میپردازد. قلمرو زمانی اینتحقیق برای دوره 4 ساله از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 بوده و نمونه تحقیق ...  بیشتر

مقایسه محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش نسبت به متغیرهای متداول حسابداری در رابطه با بازده سهام

محمد مهدی نادری نورعینی؛ فرشته هاشم نیا

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 111-139

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4196

چکیده
  تحقیق حاضر با تفکیک متغیرهای حسابداری به متغیرهای مبتنی بر ارزش و متغیرهای متداول حسابداری،محتوای افزاینده اطلاعاتی متغیرهای مبتنی بر ارزش را نسبت به متغیرهای متداول حسابداری مورد مقایسهقرار می دهد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا متغیرهای مبتنی بر ارزش نسبت به متغیرهای متداولحسابداری دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی در تبیین ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی

حمید محمود آبادی؛ زینب زمانی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 141-170

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4197

چکیده
  یکی از جنبه های موثر بر عملکرد شرکت ها، میزان ریسک پذیری آن ها است. این پژوهش به بررسی رابطهبین سازوکارهای راهبری شرکتی، ریسک پذیر ی شرکت، عملکر د مال ی و هم چنین اثر سازوکارهایراهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 الی ...  بیشتر

تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

سید احمد خلیفه سلطانی؛ سیمین خواجوی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4198

چکیده
  بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی،هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود وبر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیرمخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای ...  بیشتر

مدل‌بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصدگزارش تقلب‌های مالی توسط حسابداران

محمد نمازی؛ فهیمه ابراهیمی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.5243.1198

چکیده
  هدف این پژوهش مدل‌بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی توسط حسابداران و اولویت‌بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیر های اثر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جواد جهانشاهی؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.9781.1325

چکیده
  تصمیمات سرمایه گذارن در بازار سرمایه، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است. اما گزارش هایی که شرکت ها در بازار سرمایه منتشر می کنند، اغلب شامل ابعاد مالی است و کمتر اطلاعاتی راجع به اقلام نامشهود در بر میگیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری در مورد عوامل نامشهودی که بر قیمت سهام موثر ...  بیشتر