گزارش های حسابداری
مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ حسینعلی سهرابی ورزنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58242.2219

چکیده
  مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان‌گذاری این الگوریتم‌ها ...  بیشتر

حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 103-123

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.9954

چکیده
  در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان ...  بیشتر

تحلیلی بر پایداری سود،جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در مقیاس صنایع و شرکت‎ها

فرخ برزیده؛ سیدمصطفی حسن زاده دیوا

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8913

چکیده
  بنا بر نظریه‌ی اقتصادی، مؤلفه‌یصنعت محور عملکرد شرکت‌ها نسبت به مؤلفه‌ی شرکت محوراز پایداری بیشتری برخورداراست.این مقاله شواهدی را در تأیید این گفته به دست داده و پایداری نسبی سودصنعت محور و سود شرکت محور را مورد آزمون قرار می‌دهد.بدین منظور از اطلاعات 135 شرکت از 12 صنعت طی سال‌های 1386 تا 1393 استفاده‌شده است.در این پژوهش فرضیه ها ...  بیشتر

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

یحیی حساس یگانه؛ الهام امیدی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 31-58

چکیده
  در این تحقیق رابطه شاخص­های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه­های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت­ها، فرض کارایی بازار پذیرفته‌شده و با توجه به این فرض ...  بیشتر

هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

احمد بدری؛ محمد امین قهرمانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1390، ، صفحه 23-47

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه میباشد. پژوهش حاضر ارنوع تحقیقات پسرویدادی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای مشاهده شده انجام گرفته است. برایاندازهگیری هزینه حقوق مالکانه از چهار مدل گبهارت و همکاران) 1002 (، کلاز و توماس) 1002 (، گود وموهانرام) 1002 ( و ایستون) 1002 ( استفاده شده است. نمونه آماری مورد ...  بیشتر

گزینش مدلی کارآمد برای پیشبینی سود بر اساس مقایسه مدلهای مربوط در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

شیوا حسن پور؛ رضا جان جانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1390، ، صفحه 137-157

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی مدلهای پیشبینی سود میپردازد و بر اساس قدر مطلق خطای پیشبینی مدلهارا با یکدیگر مقایسه میکند. در تحلیلها از دادههای 232 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طیدوره 0331 0331 استفاده شده است. مقایسه مدلها در سطح صنایع صورت گرفته است. -با استفاده از روش پانل دیتا نتایج نشان میدهد که سود تفکیک شده قابلیت پیشبینی بالاتری نسبت ...  بیشتر

پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آریو صدر اصفهانی؛ علی ثقفی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1390، ، صفحه 1-32

چکیده
  تحقیق حاضر بر مبنای مدل های دستکاری سود گانی ) 0202 ( و رویچودهری ) 0222 ( انجام شده و بهبررسی پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیت های واقعی و مقایسه آن با پیامدهای دستکاری اقلام تعهدی- می پردازد. جامعه مورد تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 0730 02می باشد. مرور ادبیات تحقیق نمایانگر آنست که دستکاری اقلام واقعی ...  بیشتر

تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

علیرضا مهرآذین

دوره 7، شماره 28 ، دی 1388، ، صفحه 115-141

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2010.6948

چکیده
  در این تحقیق تاثیر متغیر اخبار بد بر متغیرهای سود عملیاتی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر به آزمون دو فرضیه زیر پرداخته است: شرکت هایی که سود خود را با تاخیر اعلان می کنند دارای اخبار بد مربوط به سود عملیاتی می باشند. فرضیه دوم: شرکت هایی که با تاخیر اعلان سود داشته اند به مدیریت سود در جهت افزایش سود اقدام ...  بیشتر

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری ...  بیشتر