استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود

سیدعلی حسینی؛ زهرا معصومی بیلندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.62149.2288

چکیده
  استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های بانک‌های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم

محمدرضا نیکبخت؛ محمود قربانی

دوره 17، شماره 66 ، فروردین 1399، ، صفحه 51-86

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.46817.2058

چکیده
  وقوعپدیده ورشکستگی بانکیدرنظام‌هایپولیدنیاباحساسیتبالاییروبرو است،زیراتبعاتریسکسیستمیتوأمبااینپدیدهمی‌توانددارایآثاربسیارمخربیبرمجموعه نظامپولیومالیکشورهاباشد وبهبحران‌های شدیدسیاسیوامنیتیمنجر شود. قوانین ومقررات معتبری برای ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک و اعلام هشدار نسبت به بحران منتهی به ورشکستگی بانکی در دنیا تدوین ...  بیشتر

تدوین مدل عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی در ایران

داریوش اخترشناس؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1399، ، صفحه 175-201

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.47002.2061

چکیده
  تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت‌‌ها، امری تصادفی نیست، بلکه می‌‌تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می‌‌باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک ...  بیشتر