حسابداری مالی
نقش ریسک دنباله چپ در توضیح معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1401، ، صفحه 85-115

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.64974.2332

چکیده
  هدف پژوهش حاضر معرفی ریسک دنباله چپ به عنوان محرک ایجاد معمای نوسان-پذیری غیرسیستماتیک و عامل توضیح دهنده بازده منفی ناشی از نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا است. علاوه بر این پژوهش حاضر در تلاش جهت مشخص کردن چگونگی رخدادن این معما است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی تک متغیره و چند متغیره و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده ...  بیشتر

تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.34708.1860

چکیده
  پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های ...  بیشتر

تاثیر درماندگی‎مالی بر اثرگذاری اقلام‎تعهدی بر بازده‎های آتی

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سیدمحمد الشریف

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1396، ، صفحه 93-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.18138.1524

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان‎های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش ...  بیشتر

تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4048

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، ...  بیشتر

مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان‌های نقدی صورت جریان نقد سه مرحله‌ای وپنج مرحله‌ای درتشریح بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ سبحان ظفری

دوره 9، شماره 36 ، دی 1390، ، صفحه 149-169

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان‌های نقد عملیاتی وتأمین مالی صورت جریان نقد سه مرحله‌ای درمقابل پنج مرحله‌ای درجهت تشریح بازده آتی سهام می‌باشد. بازه زمانی پژوهش ازسال 1382تا سال 1388 است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده؛ که نهایتاً 80 شرکت واجد شرایط دراین مطالعه انتخاب ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 147-166

https://doi.org/10.22054/qjma.2009.6943

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد. معیار محافظه کاری با استفاده از مدل گیولی و هان محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی کارایی سرمایه گذاری واحدهای تجاری از دو معیار متفاوت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از یک طرف وجود رابطه معنی دار و منفی بین محافظه کاری و سرمایه ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی

جعفر باباجانی؛ داریوش فروغی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1382، ، صفحه 39-60

چکیده
  امروزه حسابداری اجتماعی گزارشگری اجتماعی شرکتها، به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچ گونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکت ها و تعیین ...  بیشتر