نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی .تهران.ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .تهران.ایران

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 5 ساله (1396-1392) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب کردند و پس از استخراج داده‌های مورد نیاز و بررسی مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی، به آزمون فرضیه‌های طرح شده در پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره پرداختند. یافته‌های پژوهش، ضمن عدم تأیید فرضیه‌ها، این نتیجه را در بر داشت که افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم میان ریسک‌های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق‌الزحمه حسابرسی نخواهد شد.
واژگان کلیدی: ریسک‌های محیطی شرکت، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، حق‌الزحمه حسابرسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Committee Member's Financial Expertise on the Relationship between Environmental Risks and Audit Fee

نویسندگان [English]

  • Rafik Baghoomian 1
  • Erfan Mohammadi 2

1 Associated Professor of Accounting . Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

2 M.A .student of Accounting.Shahid Beheshti University .Tehran.Iran

چکیده [English]


This paper is aimed to review the effects of financial professional expertise of the audit
In this study, we investigated the effect of audit committee members’ financial expertise on the relationship between the environmental risks of the company (including financial risk, operational risk and business risk) and the audit fee of the company. Thus, after explaining the theoretical foundations and implementation of hypotheses of the research, we selected 101 companies listed on the Tehran Stock Exchange TSE) through screening for a period of 7 years (2012-2018). We extracted required data, and then examined the classical assumptions of linear regression. Finally, we tested the implemented hypotheses by using multivariate linear regression.
Findings showed that audit committee members’ financial expertise has a negative and significant relationship with audit fee and environmental risks of the company however; such a relationship does not weaken the severity of the direct relationship between environmental risks and the audit fee of the company.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • Environmental Risks
  • Financial Risk
  • Operational Risk
  • Business Risk
  • Audit Fee
بذرافشان، آمنه. (1395). اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره52: 196-171.
تنانی، محسن و علوی، سید محمد. (1392). بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی، مجله دانش حسابرسی، شماره 8: 88-69.
حساس یگانه، یحیی و رجبی، روح اله. (1383). عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره2: 86-55.
رحیمیان، نظام­الدین، توکل­نیا، اسماعیل.(1390).  تاثیر کمیته حسابرسی بر فعالیت حسابرسی داخلی.حسابدار رسمی،(28)،ص­ص75-68.
سازمان بورس اوراق بهادار، (1391) منشور فعالیت حسابرسی داخلی ناشران پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
سجادی, سیدحسین، مهدی ابراهیمی. (1384). عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل .بررسی‏‌های حسابداری و حسابرس.
سلیمانی، غلامرضا و مقدسی، مینا. (1393). نقش کنترل­های داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری شرکتی. مجله پژوهش حسابداری، شماره 12 بهار، صص41-27.
سوری، علی. (1393). اقتصاد سنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Stata12 وEviews 8. چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
صالحی، مهدی، اورادی، جواد، سالاری، قورگ، زینب. (1395). تاثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی­های آن بر تاخیر گزارش حسابرسی، دانش حسابرسی، 7 (26): 83-59.
عبدلی، محمدرضا و نادعلی، علی اکبر. (1394). بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف­های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکت­ها. دانش حسابرسی، شماره 61، صص 193-177.
عزیزخانی، مسعود و آقابیگی، زینب. (1392). بررسی حق‌الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین و سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار. دانش حسابداری، شماره 12: 127-105.
علوی ، سید مصطفی، قائمی، محمد حسین. (1396).  بررسی آسیب­شناسی کمیته­های حسابرسی مجله دانش حسابرسی، شماره 68 ،صص 147-127.
مهربان­پور، محمدرضا، رحیمیان، نظام­الدین، آهنگری، مهناز و وقفی، سید حسام. (1395). رابطه بین مدیریت ریسک و ارزش شرکت با تاکید بر نقش ویژگی­های مدیریت و کمیته حسابرسی. اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، ناشر مؤلف، چاپ هفتم، ویرایش چهارم.
Abbott, L., Parker S., and Peters G. (2003). The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fee, Auditing: A Journal of Practice & Thory, 22 (2): 17-31.
Abernathy, J. L., Herman D., and Kang. T. (2013) Audit Committee Financial Expertise and Properties of Analyst Earning Forcasts. Advances in Accounting, 29 (1): 1-11.
Bamber, E. M., Bamber, L. S., and Schoderbek, M. P. (1993). Audit Structure and Other Determinants of Audit Report Lag: An Empirical Analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12 (1): 1–23.
Blue Ribbon Committee. (1999). Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. The Business Lawyer, 54 (3): 1067-1095.
Chan, A. M. Y., Liu, G., and Sun, J. (2013). Independent Audit Committee Members’ Board Tenure and Audit Fees. Accounting and Finance, 53 (4): 1129-1147.
Chathoth, K. P., and Olsen, M. D. (2007). The Effect of Environment Risk, Corporate Strategy, and Capital Structure on Firm Performance, Journal of Hospitality Management, 26: 502- 516.
Choi, Y. K., Han, S. H., and Lee, H. (2014). Audit Committee, Corporate Governance, and Shareholder Wealth: Evidence from Korea, Journal of Accounting Public Policy, 33 (5), 470-489.
Defond, M., and  X. Hu (2005). Does the Market Value Financial Expertise on Audit Committees of Board of Directors. Journal of accounting Research, 43 (2), 153-193.
Gahlon , J. M., and Gentry, J. A. (1982). On the Relationship between Systematic Risk and the Degrees of Operating and Financial Leverage. Financial Management, 11 (2): 15–23.
Gist, W. (1992). Explaining Variability in External Audit Fees. Accounting and Business Research, 23 (89): 79-84.
Hamada, R. S. (1972). The Effect of the Firm’s Capital Structure on the Market Efficiency. Journal of Finance, 27 (2): 435–452.
Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., and Zhang, J. (2012). The Impact of Ultimate Ownership on Audit Fees: Evidence from Chinese Listed Companies, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 19 (3): 1-22.
Joshi, P. L., and AL-Bastaki, H. (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing, 4 (2): 129-138.
Krishnan, G., and Vishvanathan, G. (2009). Do Auditirs Price Audit Committee’s Expertise? The Case of Accounting versus Non Accounting Financial expert. Jourval of Accounting, Auditing & Finance, 24 (1): 115-144.
Lev, B. (1974). On the Association between Operating Leverage and Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9 (4): 627–641.
Livingston, P. (2005). The Job of Audit Committee: Getting Directors on the same page. Financial Executive, 21 (2): 24-25
Nagy, A. (2014). Audit Partner Specialization and Audit Fees. Managerial Auditing Journal, 29 (6): 513-526.
Nikkinen, J., and Sahlström, P. (2015). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-specific Dimensions of Risk. Advances in International Accounting, 18: 141-151.
Nugroho, D. A., and Fuad, F. (2017). The Influence of Audit Committee Characteristics, Executive Compensation, and Audit Complexity towards Corporate Audit fee. Diponegoro Journal of Accounting, 6 (4): 252-262..
Persons, O. S. (2009). Audit Committee Characteristics and Earlier Voluntary Ethics Disclosure among Fraud and No Fraud Firms. International Journal of Disclosure Governance, 6 (4), 284 -297.
Simunic, D. A., and Stein, M. T. (1996). The Impact of Litigation Risk on Audit Pricing: A Review of the Economics and the Evidence. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 15: 119–134.
Weston, J. P., Butler, A. W., Cornaggia, J., and Grullon, G. (2011). Corporate Financing Decisions, Managerial Market Timing, and Real Investment. Journal of Financial Economics, 101(3): 666-683.
Windram, B., and Song J. (2005). Audit Committee and Quarterly Earning Management. International Journal of Auditing, 9 (3): 201-219.
Wu, X. (2012). Corporate Governance and Audit Fees: Evidence from Companies Listed on the Shanghai Stock Exchange. China Journal of Accounting Research, 5 (4): 321-342.
Yatim. P., Kent, P., and Clarkson, P. (2006). Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms. Managerial Auditing Journal, 21 (7): 757-782.