1. ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 9-36

چکیده
  اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفادهکارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتیمطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه-گذاری میتواند نتیجه حاکمیت ...  بیشتر

2. مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 1-35

چکیده
  این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر

3. روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 65-95

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1380 تا 1387 با استفاده از داده های 64 شرکت در 4 صنعت مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر کیفیت سود همانند تحقیقات بونلرت-یو-تای (2006)، فرانسیس و دیگران (2004)و منعم و فرشادفر (2007) از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار ...  بیشتر

4. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 79-115

چکیده
  برای رفع بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد کهف حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و از منافع سهامداران محافظت میکند. موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی ...  بیشتر

5. عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 23-45

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، پیش بینی میشود با افزایش اندازه، اهرم بدهی و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت (کاهش کنترل در سازمانهای سلسله مراتبی)، احتمال انتخاب داوطلبانه حسابرس با کیفیت بالا در مجمع عمومی عادی شرکت، افزایش یابد. لذا در این تحقیق با انتخاب 342 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب حسابرس با کیفیت بالا با ...  بیشتر

6. عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 93-114

چکیده
  علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که مووسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفو موسسه ...  بیشتر

7. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 151-171

چکیده
  این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تاثیر برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تاثیر آنها  بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل ...  بیشتر

8. رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، ، صفحه 133-176

چکیده
  کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابل اعتماد و مربوط بودن (موثر بودن بر تصمیم) در ارتباط میباشد، موضوعی است که در ارتقاء کارایی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص و عام بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی، پیوسته تلاش میکند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد مبتنی بر ...  بیشتر

9. عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

یحیی حساس یگانه؛ علی جعفری

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، ، صفحه 103-125

چکیده
  این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی ...  بیشتر

10. عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1383، ، صفحه 55-86

چکیده
  نظریات مختلفی به شکل دستوری و یا اثباتی ضرورت وجود فرایند حسابرسی به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی را توجیه نموده اند. در رابطه با جایگاه حسابرسی تقریبا بین همه نظریات این توافق وجود دارد که فرایند حسابرسی با استفاده از مکانیزم حرفه ای و به نمایندگی از عموم جامعه بر عهده نهادی مستقل از تولیدکنندگان اطلاعات مالی گذاشته ...  بیشتر

11. برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1383، ، صفحه 1-31

چکیده
  این پروژه تحقیقی به ریسک ذاتی توجه دارد و با به کارگیری پرسشنامه، برداشت حسابرسان رده بالای سازمان حسابرسی را از اهمیت برخی عوامل که میتواند در تعیین ریسک ذاتی موثر باشد، مورد تحقیق قرار میدهد. یافته های این تحقیق دال بر این امر است که حسابرسان ایرانی نگرشی مشابه نسبت به متغییرهایی داشته اند که در تحقیقات انجام شده در انگلستان و استرالیا ...  بیشتر

12. تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسین مدنی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1383، ، صفحه 113-127

چکیده
  یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی موسسات اعتباری و بانکها میباشند. در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت میگیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدل های مشخصی صورت میگیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران ...  بیشتر

13. آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1383، ، صفحه 157-169

چکیده
  در ساختار اجتماعی-اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت حسابهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه ی خدمات مطمئن به جامعه است، باید در قالب اصئل و ضوابط حرفه ای و مدونی انجام گیرد. این اصول و ضوابط در حرفه حسابرسی که هدف آن اعتباربخشی است، استانداردهای حسابرسی ...  بیشتر

14. رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

یحیی حساس یگانه؛ حسین علوی طبری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1382، ، صفحه 71-96

چکیده
  در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این ...  بیشتر

15. تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، ، صفحه 27-59

چکیده
  وجود اطلاعات مالی درخور اعتماد، لازمه ی بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی میشود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی ...  بیشتر

16. کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1382، ، صفحه 1-38

چکیده
  اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که در هردوی آنها اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی میشود که عدم ارائه یا ارائه ی نادرست آن بتواند قضاوت یا تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورت های مالی درباره ی امور واحد اقتصادی را تغییر دهد. طبق استاندارهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی ...  بیشتر

17. تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

یحیی حساس یگانه

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، ، صفحه 41-60

چکیده
  با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت، گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات،امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری میشود و مبنای تصمیم گیری گروههای ذی نفع در شرکت هاست. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر ...  بیشتر